Czy  mając ponad 30 lat muszę zbierać już jakieś dokumenty, które będą potrzebne, gdy będę składać wniosek o emeryturę?

Mając obecnie ponad 30 lat i będąc objętym  ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym  po dniu 31.12.1998r., prawo do emerytury nabywane jest na podstawie przepisu art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, iż takiej osoby nie dotyczy ustalenie kapitału początkowego. Nie dotyczy jej również możliwość złożenia wniosku o ustalanie kapitału początkowego, a co za tym idzie, udowodnienia uzyskanych  okresów składkowych i nieskładkowych.

Emerytura taka będzie stanowiła równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia  przez średnie dalsze trwania życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawę obliczenia emerytury natomiast będzie stanowiła kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwać będzie wypłata.