Propozycje emerytalne Solidarności

Solidarność chce by osoby samozatrudnione płaciły wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zdaniem związkowców także oskładkowane powinny być umowy o dzieło. Pomysł nie podoba się pracodawcom

Publikacja: 09.05.2012 18:49

NSZZ „Solidarność" przedstawił projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Postuluje w nim między innymi  objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

Dodatkowo Związek proponuje podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jaką zadeklarować może osoba prowadząca pozarolniczą działalność z 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku osób, których miesięczny przychód jest niższy od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy przychodu, podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota przychodu, która nie mogłaby być jednak niższa niż 60 proc.  prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Tylko ta zmiana ma dać 5,5 mld zł więcej do kasy Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych. A wszystkie razem ok. 6 mld zł rocznie więcej składek ubezpieczeniowych.

Te propozycje budzą sprzeciw Pracodawców.

– Przygotowane przez „Solidarność" projekty ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają charakter polityczny, a ich wprowadzenie będzie rodziło negatywne konsekwencje, z których nie zdają sobie sprawy wnioskodawcy – ostrzega Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

Zwraca uwagę na to, że projekt przewiduje objęcie umów o dzieło obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, a wnioskodawcy argumentują to chęcią przeciwstawienia się  nadużywaniu pozakodeksowych form zatrudnienia przez pracodawców. – Takie przedstawienie problemu jest próbą zafałszowania rzeczywistości. Przecież zgodnie z prawem pracodawca ma już obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w przypadku gdy umowa o dzieło jest podpisana z jego własnym pracownikiem. A to stanowi częstą praktykę, której nie można traktować jako patologii, ponieważ prawo ją dopuszcza – mówi Prezydent Malinowski. Ponadto artyści i twórcy zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu. Zatem potencjalni adresaci reformy w przeważającej większości są już objęci obowiązkiem ubezpieczeniowym.

Andrzej Malinowski krytykuje również próbę oskładkowania członków rad nadzorczych. – Ten pomysł jest całkowicie chybiony i niezrozumiały. Powołanie do rady nadzorczej odbywa się w formie uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Takie rozwiązanie nie ma nic wspólnego z umową o pracę, a wykonywana praca nie ma znamion stosunku pracy – podkreśla Andrzej Malinowski, dodając, że charakter czynności wykonywanej w radzie nadzorczej jest odrębny także od umów cywilnoprawnych. – Dlaczego obowiązkowi ubezpieczenia mają podlegać członkowie rady nadzorczej, a nie komisji rewizyjnej? – pyta retorycznie. Składka na ubezpieczenie nie jest podatkiem, jej opłacenie powinno nieść ze sobą konkretne prawa. – dodaje Andrzej Malinowski

NSZZ „Solidarność" przedstawił projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Postuluje w nim między innymi  objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

Pozostało 84% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?