Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który pozwala Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w nieograniczonym zakresie weryfikować prawomocne decyzje emerytalne i rentowe, niekiedy wydane na skutek własnego błędu. Przepis ten straci moc już z dniem ogłoszenie wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego traktujemy jako wiążący - powiedział Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.  - W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie ponownie ustalał prawa do świadczenia lub jego wysokości w przypadku, gdy po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń, wydanej przez organ rentowy, nie zostały przedłożone nowe dowody lub nie ujawniono nowych okoliczności, istniejących przed wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość, a wyłączną przyczyną nieprawidłowej decyzji w sprawie świadczeń był błąd organu rentowego - poinformował Dziekan.