Pracownicze fundusze straciły średnio 4,3 proc. w 2011 r.

Przeciętna strata pracowniczych funduszy emerytalnych w ubiegłym roku okazała się nieco niższa niż otwartych funduszy emerytalnych

Publikacja: 12.01.2012 18:47

Pracownicze fundusze straciły średnio 4,3 proc. w 2011 r.

Foto: Bloomberg

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W ubiegłym roku ich przeciętna strata wyniosła -4,3 proc. To nie dziwi, bo podobnie jak OFE inwestujące pieniądze na giełdzie, a w ubiegłym roku indeksy giełdowe poszły ostro w dół. Strata PFE okazała się nieco mniejsza niż otwartych funduszy emerytalnych (-4,8 proc.).

Różnice w wynikach między pracowniczymi a otwartymi funduszami mogą być rezultatem innego składu portfela inwestycyjnego. OFE inwestują pieniądze głównie w akcje czy obligacje skarbowe. Z kolei fundusze pracownicze kupują głównie jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych. Poza tym nie zarządzają pieniędzmi samodzielnie, tylko zlecają to zadanie firmom zewnętrznym. Choć jak zapewnia Janusz Szreder, prezes PTE TP, które zarządza największym pod względem aktywów funduszem TP, portfele funduszy pracowniczych są zbliżone do portfeli OFE.

Najlepszy wynik w minionym roku wypracował pracowniczy fundusz Słoneczna Jesień. Strata tego funduszu wynosi -3,1 proc. Niewiele słabiej wypada Unilever Polska -3,6 proc. Najsłabiej poszło PFE Nowy Świat  -5,2 proc.

Gdy analizuje się dłuższy okres inwestycji PFE wyniki są lepsze. Od 2 lat i więcej inwestowania są już dodatnie.  Średnia zmiana wartości jednostek PFE (na nie przeliczane są wpłacane składki) wynosi od 5,3 proc. za 2 lata do 28,6 proc. za 6 lat inwestowania.

Sprawdź wyniki inwestycyjne pracowniczych funduszy emerytalnych

Na koniec grudnia aktywa zgromadzone w PFE wyniosły 1,6 mld zł. Od początku roku wzrosły nieznacznie, bo o 2 mln zł.

 

 

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę

Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Zarówno pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE w zakładzie pracy, jak i pracownik nie ma obowiązku w nim uczestnictwa. Pierwsze programy zostały uruchomione w 1999 r.

FORMY PPE

Umowy z funduszem inwestycyjnym

umowy o wnoszeniu przez pracodawców składek pracowników do funduszu inwestycyjnego może być zawarta z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu może wówczas przenosić środki w obrębie funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo lub dzielić środki między funduszami (zgodnie z umową zakładową).

Umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym

umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń musi spełniać kilka dodatkowych warunków — co najmniej 85 proc. każdorazowej składki podstawowej musi być przeznaczone na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, pozostała cześć składki może być przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.).

Pracowniczy fundusz emerytalny, zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne

pracodawca lub pracodawcy sami tworzą fundusz oraz mające nim zarządzać towarzystwo emerytalne. Pracowniczy fundusz i towarzystwo działają analogicznie jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Towarzystwo ma formę spółki akcyjnej. Jeżeli kolejny pracodawca przystępuje ze swoim PPE do już istniejącego funduszu nabywa akcje pracowniczego towarzystwa emerytalne. Pracownicze towarzystwo emerytalne, w przeciwieństwie do powszechnych towarzystw emerytalnych jest instytucją typu non-profit. Do utworzenia pracowniczego funduszu i towarzystwa emerytalnego potrzebna jest zgoda nadzoru emerytalnego. Pracodawca może sam utworzyć PTE, ale może także przystąpić do towarzystwa już istniejącego na rynku.

Zarządzanie zagraniczne

zarządzający zagraniczny to podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W przypadku zarządzającego zagranicznego będącego zakładem ubezpieczeń stosuje się zasady odnoszące się do umowy z krajowym zakładem ubezpieczeń, a w przypadku zarządzającego zagranicznego posiadającego osobowość prawną, którego udziałowcem jest pracodawca, stosuje się zasady dotyczące funkcjonowania PPE w formie funduszu emerytalnego.

Pracownicze fundusze emerytalne (PFE) to jedna z form pracowniczych programów emerytalnych (PPE) tworzonych w zakładach pracy. Obecnie w Polsce działa pięć takich funduszy.

Fundusze pracownicze, podobnie jak otwarte fundusze emerytalne (OFE), działające w ramach publicznego systemu emerytalnego, inwestują pieniądze klientów. W ubiegłym roku ich przeciętna strata wyniosła -4,3 proc. To nie dziwi, bo podobnie jak OFE inwestujące pieniądze na giełdzie, a w ubiegłym roku indeksy giełdowe poszły ostro w dół. Strata PFE okazała się nieco mniejsza niż otwartych funduszy emerytalnych (-4,8 proc.).

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał