Polacy oceniają pomysły rządu

Dłuższa praca Polaków jest konieczna z punktu widzenia budżetu, ale oznacza też wyższą emeryturę – ocenia prawie połowa badanych w sondzie serwisu „Rz" MojaEmerytura.rp.pl

Publikacja: 19.12.2011 05:26

Te­go zda­nia jest 46,1 proc. re­spon­den­tów. Sło­wa pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska i za­po­wiedź re­for­my eme­ry­tal­nej prze­ko­na­ły za­tem spo­rą gru­pę Po­la­ków. W cza­sie expo­se szef rzą­du pod­kre­ślał, że wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go po­zwo­li ogra­ni­czyć nad­mier­ne za­dłu­ża­nie się pań­stwa oraz sta­bil­nie wy­pła­cać wszyst­kim eme­ry­tu­ry.

Rząd pro­po­nu­je, by wiek eme­ry­tal­ny rósł od 2013 r. co czte­ry mie­sią­ce o mie­siąc. To ozna­cza, że co rok bę­dzie­my pra­co­wać o trzy mie­sią­ce dłu­żej. W su­mie wiek eme­ry­tal­ny ma wzro­snąć do 67. ro­ku ży­cia (dziś to 65 lat dla mę­żczyzn i 60 lat dla ko­biet).

Jak wy­ni­ka z wy­li­czeń rzą­do­wych, dłu­ższa pra­ca to ta­kże ko­rzyść dla ubez­pie­czo­nych, bo dzię­ki te­mu ich eme­ry­tu­ry bę­dą wy­ższe. Ko­bie­ta w wie­ku 50 lat, któ­ra bę­dzie pra­co­wać trzy la­ta dłu­żej, mo­że się spo­dzie­wać świad­cze­nia wy­ższe­go o 20 proc. Z ko­lei 39-lat­ka bę­dzie pra­co­wać siedem lat dłu­żej, a jej eme­ry­tu­ra ma być wy­ższa na­wet o 80 proc.

46,1 proc. tylu respondentów sondy serwisu„Rz" uważa, że wydłużenie pracy Polaków jest budżetową koniecznością

– Dzię­ki pod­nie­sie­niu wie­ku eme­ry­tal­ne­go bę­dzie­my mieć wię­cej na kon­cie i więk­szą kwo­tę po­dzie­li­my na mniej­szą licz­bę mie­się­cy. Dzię­ki te­mu eme­ry­tu­ry bę­dą wy­ższe – przy­zna­ła Agniesz­ka Chłoń­-Do­miń­czak z SGH, by­ła wi­ce­mi­ni­ster pra­cy, w wy­wia­dzie dla „Rz".

Po­nad jed­na czwar­ta (27,1 proc.) ba­da­nych jest na­to­miast zda­nia, że ten krok przy­nie­sie ko­rzyść dla bu­dże­tu, ale nie bę­dzie wca­le ko­rzyst­ny dla eme­ry­tów. Ko­lej­ne 18 proc. in­ter­nau­tów, któ­rzy wzię­li udział w ba­da­niu, uwa­ża, że ta zmia­na nie jest do­bra ani dla fi­nan­sów pań­stwa, ani dla przy­szłych eme­ry­tów. Za­le­d­wie nie­co po­nad 5 proc. Po­la­ków uwa­ża, że pod­nie­sie­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go nie jest ko­niecz­ne, by po­pra­wić sy­tu­ację fi­nan­so­wą pań­stwa, ale jest ko­rzyst­ne dla eme­ry­tów. A 3,3 proc. nie ma spre­cy­zo­wa­ne­go zda­nia.

Wy­ni­ki na­sze­go sondażu są zbli­żo­ne­ do wcze­śniej­szych ba­dań na ten te­mat. Z tych prze­pro­wa­dzo­nych przez CBOS w 2010 r. wy­ni­ka, że więk­szość Po­la­ków (77 proc.) jest prze­ciw­na pod­no­sze­niu wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Rów­no­cze­śnie jed­nak pra­wie po­ło­wa (42 proc.) uzna­je to za ko­niecz­ność (głów­nie oso­by le­piej wy­kształ­co­ne i sy­tu­owa­ne). W tym 1/3 uwa­ża, że zmia­ny są nie tyl­ko ko­niecz­ne, ale rów­nież ko­rzyst­ne dla przy­szłych eme­ry­tów.

Krzysz­tof Szy­pu­ła, part­ner za­rzą­dza­ją­cy Mo­ney Ma­kers, prze­ko­nu­je z ko­lei, że pla­no­wa­ne wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go na­dal nie za­pew­ni utrzy­ma­nia do­tych­cza­so­we­go po­zio­mu ży­cia po za­koń­cze­niu pra­cy za­wo­do­wej. – O to trze­ba za­dbać sa­mo­dziel­nie, re­gu­lar­nie oszczę­dza­jąc – tłu­ma­czy.

W ba­da­niu ser­wi­su Mo­ja­Eme­ry­tu­ra.rp.pl wzię­ły udział 243 oso­by. Son­daż zo­stał prze­pro­wa­dzo­ny 21 li­sto­pa­da –16 grud­nia.

Te­go zda­nia jest 46,1 proc. re­spon­den­tów. Sło­wa pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska i za­po­wiedź re­for­my eme­ry­tal­nej prze­ko­na­ły za­tem spo­rą gru­pę Po­la­ków. W cza­sie expo­se szef rzą­du pod­kre­ślał, że wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go po­zwo­li ogra­ni­czyć nad­mier­ne za­dłu­ża­nie się pań­stwa oraz sta­bil­nie wy­pła­cać wszyst­kim eme­ry­tu­ry.

Pozostało 87% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?