Polacy oceniają pomysły rządu

Dłuższa praca Polaków jest konieczna z punktu widzenia budżetu, ale oznacza też wyższą emeryturę – ocenia prawie połowa badanych w sondzie serwisu „Rz" MojaEmerytura.rp.pl

Publikacja: 19.12.2011 05:26

Te­go zda­nia jest 46,1 proc. re­spon­den­tów. Sło­wa pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska i za­po­wiedź re­for­my eme­ry­tal­nej prze­ko­na­ły za­tem spo­rą gru­pę Po­la­ków. W cza­sie expo­se szef rzą­du pod­kre­ślał, że wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go po­zwo­li ogra­ni­czyć nad­mier­ne za­dłu­ża­nie się pań­stwa oraz sta­bil­nie wy­pła­cać wszyst­kim eme­ry­tu­ry.

Rząd pro­po­nu­je, by wiek eme­ry­tal­ny rósł od 2013 r. co czte­ry mie­sią­ce o mie­siąc. To ozna­cza, że co rok bę­dzie­my pra­co­wać o trzy mie­sią­ce dłu­żej. W su­mie wiek eme­ry­tal­ny ma wzro­snąć do 67. ro­ku ży­cia (dziś to 65 lat dla mę­żczyzn i 60 lat dla ko­biet).

Jak wy­ni­ka z wy­li­czeń rzą­do­wych, dłu­ższa pra­ca to ta­kże ko­rzyść dla ubez­pie­czo­nych, bo dzię­ki te­mu ich eme­ry­tu­ry bę­dą wy­ższe. Ko­bie­ta w wie­ku 50 lat, któ­ra bę­dzie pra­co­wać trzy la­ta dłu­żej, mo­że się spo­dzie­wać świad­cze­nia wy­ższe­go o 20 proc. Z ko­lei 39-lat­ka bę­dzie pra­co­wać siedem lat dłu­żej, a jej eme­ry­tu­ra ma być wy­ższa na­wet o 80 proc.

46,1 proc. tylu respondentów sondy serwisu„Rz" uważa, że wydłużenie pracy Polaków jest budżetową koniecznością

– Dzię­ki pod­nie­sie­niu wie­ku eme­ry­tal­ne­go bę­dzie­my mieć wię­cej na kon­cie i więk­szą kwo­tę po­dzie­li­my na mniej­szą licz­bę mie­się­cy. Dzię­ki te­mu eme­ry­tu­ry bę­dą wy­ższe – przy­zna­ła Agniesz­ka Chłoń­-Do­miń­czak z SGH, by­ła wi­ce­mi­ni­ster pra­cy, w wy­wia­dzie dla „Rz".

Po­nad jed­na czwar­ta (27,1 proc.) ba­da­nych jest na­to­miast zda­nia, że ten krok przy­nie­sie ko­rzyść dla bu­dże­tu, ale nie bę­dzie wca­le ko­rzyst­ny dla eme­ry­tów. Ko­lej­ne 18 proc. in­ter­nau­tów, któ­rzy wzię­li udział w ba­da­niu, uwa­ża, że ta zmia­na nie jest do­bra ani dla fi­nan­sów pań­stwa, ani dla przy­szłych eme­ry­tów. Za­le­d­wie nie­co po­nad 5 proc. Po­la­ków uwa­ża, że pod­nie­sie­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go nie jest ko­niecz­ne, by po­pra­wić sy­tu­ację fi­nan­so­wą pań­stwa, ale jest ko­rzyst­ne dla eme­ry­tów. A 3,3 proc. nie ma spre­cy­zo­wa­ne­go zda­nia.

Wy­ni­ki na­sze­go sondażu są zbli­żo­ne­ do wcze­śniej­szych ba­dań na ten te­mat. Z tych prze­pro­wa­dzo­nych przez CBOS w 2010 r. wy­ni­ka, że więk­szość Po­la­ków (77 proc.) jest prze­ciw­na pod­no­sze­niu wie­ku eme­ry­tal­ne­go. Rów­no­cze­śnie jed­nak pra­wie po­ło­wa (42 proc.) uzna­je to za ko­niecz­ność (głów­nie oso­by le­piej wy­kształ­co­ne i sy­tu­owa­ne). W tym 1/3 uwa­ża, że zmia­ny są nie tyl­ko ko­niecz­ne, ale rów­nież ko­rzyst­ne dla przy­szłych eme­ry­tów.

Krzysz­tof Szy­pu­ła, part­ner za­rzą­dza­ją­cy Mo­ney Ma­kers, prze­ko­nu­je z ko­lei, że pla­no­wa­ne wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go na­dal nie za­pew­ni utrzy­ma­nia do­tych­cza­so­we­go po­zio­mu ży­cia po za­koń­cze­niu pra­cy za­wo­do­wej. – O to trze­ba za­dbać sa­mo­dziel­nie, re­gu­lar­nie oszczę­dza­jąc – tłu­ma­czy.

W ba­da­niu ser­wi­su Mo­ja­Eme­ry­tu­ra.rp.pl wzię­ły udział 243 oso­by. Son­daż zo­stał prze­pro­wa­dzo­ny 21 li­sto­pa­da –16 grud­nia.

Te­go zda­nia jest 46,1 proc. re­spon­den­tów. Sło­wa pre­mie­ra Do­nal­da Tu­ska i za­po­wiedź re­for­my eme­ry­tal­nej prze­ko­na­ły za­tem spo­rą gru­pę Po­la­ków. W cza­sie expo­se szef rzą­du pod­kre­ślał, że wy­dłu­że­nie wie­ku eme­ry­tal­ne­go po­zwo­li ogra­ni­czyć nad­mier­ne za­dłu­ża­nie się pań­stwa oraz sta­bil­nie wy­pła­cać wszyst­kim eme­ry­tu­ry.

Pozostało 87% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają