Dotychczas OFE przekazywały informację tradycyjną drogą, wysyłając do każdego uczestnika przynajmniej raz w roku list. Od przyszłego roku może to zmienić. Tak zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.

Zmiana rozporządzenia przygotowana przez resort pracy wynika ze zmian w prawie. W maju weszło bowiem w życie część zmian w kapitałowej części systemu emerytalnego. Dotyczy to choćby obniżenia składki, która trafia do OFE. Pozostałe zmiany mają zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Choćby ta, która zakazuje akwizytorom pozyskiwania klientów. Do OFE będzie więc można zapisać się drogą korespondencyjną. W formie elektronicznej będzie można uzyskać informację dotyczącą zgromadzonych oszczędności.

Rozporządzenia doprecyzowuje wymogi, jakie powinien spełniać prospekt informacyjny, dotyczące opisu ryzyka inwestycyjnego. OFE będą dotyczyły te same zasady co fundusze inwestycyjne.

Wiele zapisów projektu rozporządzenia dotyczy dobrowolnych funduszy emerytalnych. Będą mogły je oferować od przyszłego roku powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzają już OFE) w ramach takich produktów jak indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (służą do dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze).

Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) będą więc choćby publikować zestawienia dotyczące struktury aktywów w danym roku, w ciągu 9 dni roboczych od jego zakończenia. Będą też przekazywać kwartalne informacje na takich samych zasadach jak pracownicze fundusze emerytalne (jedna z form pracowniczych programów emerytalnych), z tym wyjątkiem, że będą dodatkowo będą przekazywać wykaz zawartych transakcji.