To oni zarządzają 220 mld zł

Od decyzji osób odpowiedzialnych za inwestycje funduszy emerytalnych zależy wysokość przyszłych świadczeń. Przybliżamy ich sylwetki i strategie na 2011 rok

Publikacja: 28.12.2010 00:14

To oni zarządzają 220 mld zł

Foto: ROL

[srodtytul]Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING[/srodtytul]

aktywa: 52,8 mld zł

Na rynku kapitałowym obecny od 1994 r. Aktywami zarządza od 1996 r. Od 1998 r. związany z ING PTE, gdzie zaczynał jako starszy specjalista ds. inwestycji, potem był wicedyrektorem departamentu inwestycyjnego, a od września 2003 r. jego dyrektorem.W lutym 2004 r. powołany został na członka zarządu towarzystwa. Odpowiada za obszar inwestycji. Ma licencję maklera.

Grzegorz Chłopek: Prezentacja strategii i kierunków rozwoju rynków kapitałowych odbędzie się w drugiej połowie stycznia. Strategię publikujemy w ten sposób nieprzerwanie od 2005 r.

[srodtytul]Marcin Żółtek, dyrektor inwestycyjny, członek zarządu Aviva PTE[/srodtytul]

aktywa: 52,6 mld zł

W Commercial Union PTE (obecnie Aviva PTE) od maja 1999 r. na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po zarządzającego portfelem papierów dłużnych i dyrektora inwestycyjnego. Od października 2009 r. jest członkiem zarządu Aviva PTE.

Marcin Żółtek: Naszą strategię tworzymy w kilku wariantach wobec większej niż zwykle niepewności wynikającej z zapowiedzianych zmian w prawie. Nie wiadomo jeszcze, czy i jaką część składki przekazywanej do OFE zastąpią obligacje emerytalne. Nie jest też znana szczegółowa konstrukcja tych obligacji, a są to informacje niezbędne, by efektywnie zarządzać aktywami funduszu. Informacje te powinny zostać ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, abyśmy mogli realizować strategię najkorzystniejszą dla uczestników funduszu. Wchodzimy w nowy rok, nie znając żadnych szczegółów. To podaje w wątpliwość deklaracje polityków, że naprawdę troszczą się o efektywność inwestycji OFE, czyli wysokość przyszłych emerytur. W 2010 r. największy wpływ na wynik inwestycyjny OFE miał apetyt na ryzyko. Pomimo wielu zagrożeń, zwłaszcza na początku roku, każdy spadek cen aktywów należało wykorzystywać na zwiększanie zaangażowania. Obawy o stabilność rynków

– jakkolwiek niebezpodstawne

– nie były dobrym doradcą w tym roku.

[srodtytul]Arkadiusz Julke, dyrektor biura inwestycyjnego PTE PZU[/srodtytul]

aktywa: 30,5 mld zł

Z rynkiem finansowym jest związany od początku kariery zawodowej, natomiast z rynkiem kapitałowym – od ponad 12 lat. W PTE PZU pracuje od października 2000 r., przeszedł wszystkie szczeble kariery od analityka do zarządzającego funduszem i dyrektora biura inwestycyjnego (od maja 2008 r.). Ma licencję doradcy inwestycyjnego i maklera oraz tytuł CFA (dyplomowany analityk finansowy).

Arkadiusz Julke: Wydaje się, że w 2011 r. stopa zwrotu, zarówno dla rynku akcji, jak i obligacji, może być niższa od tych z 2010 r. Stopa zwrotu z rynku akcji powinna istotnie przewyższać stopę zwrotu z obligacji skarbowych. Mimo spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego w kluczowych gospodarkach nie powinien nam grozić scenariusz powrotu recesji. Utrzymywanie w najbliższych dwóch, trzech kwartałach niskiego kosztu pieniądza na świecie nadal powinno stymulować napływ pieniędzy do ryzykownych klas aktywów, jak surowce czy akcje.

Nadal kluczowymi czynnikami dla wyników funduszy emerytalnych powinny być zarówno alokacja w akcje, jak i dobór spółek znajdujących się w portfelu inwestycyjnym.

[srodtytul]Rafał Mikusiński, dyrektor inwestycyjny, prezes Amplico PTE[/srodtytul]

aktywa: 16,8 mld zł

Z rynkiem kapitałowym związany prawie od samego powstania w roku 1991. Zaczynał jako makler papierów wartościowych. Od 1994 r. zajmuje się zarządzaniem aktywami, najpierw w biurze maklerskim, potem w firmie ubezpieczeniowej. Od 1999 r. w Amplico PTE, najpierw jako zarządzający portfelem dłużnym, a od 2004 r. dyrektor inwestycyjny. W 2009 r. został powołany do zarządu spółki. Ma licencję maklera.

Rafał Mikusiński: Przewidujemy stabilizację wzrostu gospodarczego, dlatego fundusz będzie kontynuować strategię selekcji i doboru zdrowych fundamentalnie spółek. Jednocześnie stopy procentowe mogą nieco wzrosnąć, podobnie jak inflacja – co będzie wpływać na pozycjonowanie portfela dłużnego.

W perspektywie 2011 r. pomimo znaczącej poprawy koniunktury pozostało sporo nierozwiązanych problemów natury fundamentalnej. Największym zagrożeniem wydaje się zadłużenie poszczególnych krajów, z drugiej jednak strony aktywność gospodarcza znacząco się poprawiła. Można zakładać, że niektóre z państw rozwiniętych osiągną poziomy potencjalnego wzrostu gospodarczego, a wiele gospodarek krajów rozwijających się będzie rosnąć powyżej ich potencjału, co może stwarzać ryzyko wzrostu inflacji.

[srodtytul]Adam Kurowski, dyrektor departamentu zarządzania aktywami AXA PTE [/srodtytul]

aktywa: 12,7 mld zł

Zawodowo na rynku kapitałowym działa od 1999 r. Pracował jako analityk inwestycyjny w funduszach venture capital (najpierw w Niemczech, a potem także w Polsce). Na rynku publicznym rozpoczął pracę w grupie AXA w 2002 r. W PTE pracuje od 2005 r., a od marca 2006 r. jest dyrektorem departamentu zarządzania aktywami. Ma licencję CFA i doradcy inwestycyjnego.

Adam Kurowski: Strategia inwestycyjna OFE poza uwarunkowaniami związanymi z oczekiwaniami dotyczącymi cen aktywów będzie musiała brać pod uwagę zmiany w otoczeniu regulacyjnym, z których najważniejsze dotyczyć będą zawieszenia/ograniczenia transferów gotówki do funduszy, a w dalszym terminie zmiany benchmarku (punktu odniesienia dla wyników). Może to wpłynąć na relatywnie mniejsze zainteresowanie mniej płynnymi spółkami średniej wielkości, nakładając na to fakt, że alokacja w akcje jest już stosunkowo wysoka. Z drugiej strony wprowadzenie obligacji emerytalnych, co do których można przypuszczać, że będą miały charakter długoterminowy, spowoduje prawdopodobnie mniejsze zainteresowanie funduszy obligacjami o najdłuższym terminie wykupu. Próba oceny perspektyw rynku kapitałowego w bieżącym cyklu gospodarczym obarczona jest bardzo dużą niepewnością ze względu na znaczące interwencje rządów i banków centralnych. W scenariuszu bazowym należy zakładać umiarkowane zwyżki (10 – 15 proc.) cen akcji oraz stabilizację rentowności obligacji na obecnych poziomach. Ten umiarkowanie pozytywny scenariusz bazowy obarczony jest wieloma rodzajami ryzyka.

[srodtytul]Rafał Markiewicz, dyrektor departamentu inwestycyjnego, członek zarządu Generali PTE[/srodtytul]

aktywa: 10,3 mld zł

Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 r., zarządza aktywami od 1997 r. W Generali PTE zatrudniony od października 2002 r., na stanowisku dyrektora inwestycyjnego od czerwca 2005 r. Wcześniej związany był też z PTE Polsat. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklerską.

Rafał Markiewicz: 2011 będzie kolejnym trudnym rokiem, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Luźna polityka monetarna i fiskalna USA będą w dalszym ciągu wpływać na podejmowanie większego ryzyka na rynkach kapitałowych i surowcowych. Tani pieniądz oferowany przez Fed będzie szukał dodatkowych stóp zwrotu. Sukces będzie zależał od tego, czy uda się go wyprzedzić albo czy uda się znaleźć spółki, które zachowają się zdecydowanie lepiej od szerokiego rynku. Strategia inwestycyjna OFE w 2011 r. będzie zależeć od zbyt wielu czynników, żeby można było ustalić ją na cały rok. Poza czynnikami rynkowymi, które podlegają dynamicznym zmianom, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę planowane zmiany funkcjonowania OFE, których w tej chwili nie znamy. Kluczowy wpływ na wyniki inwestycyjne OFE w mijającym roku miał dobór spółek do portfela inwestycyjnego. Kolejny rok z rzędu okazało się, iż przeważenie spółek surowcowych, szczególnie KGHM, miało bardzo duże przełożenie na końcowy wynik.

[srodtytul]Paweł Wilkowiecki, dyrektor departamentu inwestycji, członek zarządu Nordea PTE[/srodtytul]

aktywa: 9,3 mld zł

Rynkiem kapitałowym zajmuje się od 1992 r. Zarządza aktywami od 1996 r. W 1992 r. rozpoczął pracę jako makler. Przez 11 lat pracował w Pioneer Pekao Investment Management. Był też w PTE Allianz. W Nordea PTE pracuje od czerwca 2009 r. jako dyrektor departamentu inwestycji PTE. Jest także członkiem zarządu. Posiada licencję maklera oraz doradcy inwestycyjnego.

Paweł Wilkowiecki: W nadchodzącym roku spodziewamy się dobrej koniunktury gospodarczej i pozytywnego rozwoju sytuacji na rynkach kapitałowych, szczególnie na rynku akcji.

[srodtytul]Robert Woźny, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, członek zarządu AEGON PTE[/srodtytul]

aktywa: 9 mld zł

Zarządza funduszami emerytalnymi od chwili ich powstania w 1999 r. Z Aegon PTE związany od października 2007 r. – pełni funkcję dyrektora i członka zarządu odpowiedzialnego za inwestycje OFE. Wcześniej zarządzał aktywami funduszy Polsat i Pocztylion. Jego doświadczenia na rynku finansowym sięgają 1994 r., kiedy rozpoczął pracę w domach maklerskich. Posiada licencje: maklera, CIIA (certyfikowanego analityka inwestycyjnego) oraz doradcy inwestycyjnego.

Robert Woźny: Z uwagi na oczekiwaną poprawę wyników spółek można się spodziewać, że 2011 również powinien być dobrym rokiem dla rynku akcji. Rynek obligacji może jednak w tym czasie znajdować się pod presją perspektywy rosnących stóp procentowych. Strategia OFE w 2011 roku uzależniona będzie nie tylko od prognozowanych zachowań rynku, ale będzie musiała uwzględniać też trudne do przewidzenia na obecnym etapie zmiany prawne dotyczące systemu emerytalnego w Polsce.

[srodtytul]Adam Kałdus, dyrektor biura inwestycji PKO BP Bankowy PTE[/srodtytul]

aktywa: 6,5 mld zł

Na rynku kapitałowym pracuje od 1995 r., w zarządzaniu aktywami ponad dziewięć lat. W PKO BP Bankowy PTE pracuje od kwietnia 2007 r., a funkcję dyrektora biura inwestycji pełni od czerwca 2007 r. Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny i aktuariusz.

Adam Kałdus: W 2011 r. liczę na pozytywny rozwój sytuacji gospodarczej. Oczekuję stopy zwrotu na akcjach w granicach 10 proc. i obligacjach 7 proc. Przy założeniu braku istotnych zmian regulacyjnych strategia inwestycyjna OFE nie ulegnie dużej zmianie. Decydujący wpływ na wyniki będzie miała sytuacja na polskim rynku kapitałowym.

[srodtytul]Grzegorz Zubrzycki, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, członek zarządu PTE Allianz[/srodtytul]

aktywa: 6,5 mld zł

Od 1994 r. pracuje na rynku kapitałowym, najpierw jako analityk, a od 1998 r. zarządza aktywami. Pracę w PTE Allianz Polska zaczął w kwietniu 2006 r., a od września zarządza aktywami tego funduszu. Z początkiem grudnia 2008 r. został dyrektorem departamentu zarządzania aktywami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera. Jedyny zarządzający OFE, który nie chce się zgodzić na sfotografowanie.

Grzegorz Zubrzycki: W najbliższym czasie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz podobny do tego, jaki występuje na rynkach finansowych od jesieni 2009 r. Nazwałbym go scenariuszem wzrostowo-horyzontalnym z możliwymi okresami zwiększonego poziomu amplitudy. Ważnym elementem w kontekście inwestycji OFE będą zapowiadane zmiany w regulacjach dotyczących II filaru systemu emerytalnego w Polsce.

[srodtytul]Andrzej Bąk, dyrektor biura zarządzania aktywami PTE Pocztylion-Arka[/srodtytul]

aktywa: 4,2 mld zł

Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 r. Od początku zarządzał aktywami. W Pocztylion-Arka PTE pracuje od kwietnia 2004 r., w tym na stanowisku dyrektora biura zarządzania aktywami – zarządzającego funduszem od lipca 2007 r. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego.

Andrzej Bąk: Rok 2011 powinien upłynąć pod znakiem wzrostu cen akcji przy relatywnie większej zmienności niż w mijającym roku 2010 głównie za sprawą narastających zagrożeń, które nie zostały rozwiązane w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zwyżki będą napędzane kontynuacją poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw oraz dalszym napływem środków na rynki kapitałowe, natomiast wahania będą reakcją na zdarzenia związane z problemami zadłużenia krajów strefy euro, chłodzeniem gospodarki w Chinach oraz decyzjami Fedu odnośnie do prowadzenia luźnej polityki monetarnej, a zwłaszcza jej ewentualnego przedłużenia na drugie półrocze 2011 r. Sytuacja gospodarcza w USA wciąż będzie głównym czynnikiem decydującym o zachowaniu rynków, przy czym prawdopodobny plan stymulacji fiskalnej w połączeniu z ekspansywną polityką Fedu będą wspierać tempo ożywienia gospodarczego i wzrost cen aktywów. Kosztem i ryzykiem będzie utrzymanie bardzo dużego deficytu finansów publicznych. Strategia inwestycyjna OFE w 2011 r. będzie taka sama jak w latach poprzednich, tzn. skupi się na budowaniu przewagi konkurencyjnej portfela w oparciu o odpowiedni dobór papierów wartościowych, aktywnym zarządzaniu aktywami w zależności od rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz trendów na rynkach kapitałowych. Ważna będzie też ścisła kontrola ryzyka inwestycyjnego celem uniknięcia nadmiernych wahań stopy zwrotu.

[srodtytul]Marek Sakowski, wiceprezes Pekao Pioneer PTE[/srodtytul]

aktywa: 3,4 mld zł

Stanowisko dyrektora w tym PTE nie jest obecnie obsadzone. Marek Sakowski, który z ramienia zarządu odpowiada za inwestycje, z polskim rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 r. W 1999 roku dołączył do Pekao Pioneer PTE. Jest na rynku OFE od początku, czyli od 1999 r.

Marek Sakowski: Rok 2011 będzie stał pod znakiem wzrostu rynkowych stóp procentowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zachowanie rynku akcji będzie uzależnione od skali wzrostu rentowności obligacji. Niewielkie zwyżki rentowności utrzymają inwestorów w przekonaniu, że gospodarka się rozwija, i nie wywoła to wyprzedaży akcji. Rynek amerykański wzrośnie na koniec 2011 roku o niecałe 10 proc. Rynek polski, WIG20, będzie chciał osiągnąć poziom 3 tys. punktów.

[srodtytul]Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor departamentu zarządzania aktywami PTE Warta[/srodtytul]

aktywa: 3 mld zł

Na rynku kapitałowym pracuje od 1996 r., kiedy rozpoczął karierę zawodową jako makler giełdowy. Zarządzaniem aktywami zajmuje się od

2000 r. W latach 2000 – 2006 pracował jako zarządzający funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Przed objęciem stanowiska w PTE Warta pełnił funkcję dyrektora departamentu zarządzania aktywami w DM BOŚ. W PTE Warta od sierpnia 2008 r. i od tego czasu pełni funkcję dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie aktywami. Ma licencję maklera i doradcy inwestycyjnego. Posiada też tytuł CFA.

Grzegorz Jałtuszyk: Obecna sytuacja na rynku kapitałowym pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na rok 2011. Gospodarka światowa przeżywa niewielkie ożywienie po kryzysie, Grecja i Irlandia otrzymały pomoc międzynarodową, banki centralne w USA i w Europie prowadzą luźną politykę pieniężną wspierającą wzrost gospodarczy. Analitycy prognozują, że zyski spółek w USA i w Europie Zachodniej wzrosną o ok. 15 proc. Głównymi zagrożeniami w przyszłym roku są: sytuacja fiskalna w krajach zaliczanych do tzw. PIIGS i trwałość ożywienia gospodarczego. Strategia OFE w 2011 r. będzie zróżnicowana w zależności od oczekiwań poszczególnych zarządzających. Z pewnością będzie również zależna od decyzji polityków dotyczących składek emerytalnych.

[srodtytul]Wojciech Olszewski, dyrektor departamentu inwestycji PTE Polsat[/srodtytul]

aktywa: 2 mld zł

Z rynkiem kapitałowym związany jest od początku 1992 r. Pierwsze doświadczenia zdobywał na GPW w Warszawie jako makler specjalista. W okresie 1995 – 1996 wspomagał jeden z dużych holdingów w podejmowaniu inwestycji na rynku akcji. Pracował też jako diler w jednym z biur maklerskich. W PTE Polsat pracuje od maja 2005 r. na stanowisku dyrektora departamentu inwestycji.

Wojciech Olszewski: Rok 2011 będzie na rynkach kapitałowych okresem bardzo nerwowym. Indeksy giełdowe zarówno w kraju, jak i na świecie zbliżą się do poziomów historycznych szczytów, a takich oporów nie pokonuje się szybko. Najbardziej prawdopodobny scenariusz na nadchodzący rok to kontynuacja tendencji z roku 2010 polegającej na cyklicznym ustanawianiu lokalnych szczytów na coraz wyższych poziomach, po których występują lokalne korekty, nieschodzące jednak poniżej poprzednich średniookresowych dołków, a więc klasyczny trend wzrostowy.

Przy braku decyzji rządu w sprawie dalszego funkcjonowania OFE trudno oczekiwać od zarządzających deklaracji odnośnie do strategii inwestycyjnych. W okresie ostatnich trzech miesięcy pojawiły się przecież istotnie różniące się koncepcje: od projektu nowelizacji ustawy o OFE zakładającego utworzenie subfunduszy, które realizowałyby odmienne strategie inwestycyjne, co w praktyce mogłoby oznaczać zwiększenie zaangażowania na rynku akcji, do propozycji całkowitego wstrzymania wpłat do OFE i znacznej marginalizacji filaru kapitałowego systemu emerytalnego.

[srodtytul]Grzegorz Chłopek, wiceprezes PTE ING[/srodtytul]

aktywa: 52,8 mld zł

Pozostało 100% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy