Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę.

Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Zarówno pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE w zakładzie pracy, jak i pracownik nie ma obowiązku w nim uczestnictwa. Pierwsze programy zostały uruchomione w 1999 r.

PPE – niektóre obowiązki pracodawcy

  1. Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych nakłada na pracodawców prowadzących PPE obowiązek sporządzania i przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu. Muszą oni przesłać informację za dany rok muszę przesłać przesyłką poleconą do 1 marca następnego roku.
  2. Pracodawca ma obowiązek zgłaszania do rejestru w ciągu 30 dnia zmian zawartych we wniosku danych pracodawcy lub danych instytucji zarządzającej środkami. W przypadku zmiany formy programu lub warunków uczestnictwa w programie określonych w umowie zakładowej, pracodawca ma 14 dnia ma na złożenie wniosku o wpis zmian.
  3. Pracodawca ma obowiązek przekazywania uczestnikom PPE informacji o wszystkich istotnych z punktu widzenia uczestnika zasadach funkcjonowania programu. Informacja taka powinna zawierać m.in.: formę programu, nazwę instytucji zarządzającej środkami, określenie wysokości składki podstawowej oraz minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowe, omówienie zasad wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na rachunku uczestnika, wskazanie trybu zmiany deklaracji uczestnika, omówienie możliwości zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych środków czy wreszcie wskazanie przypadków, w których następuje likwidacja programu i konsekwencji likwidacji.