Projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych został przyjęty przez Rząd. Przepisy maja dostosować polskie prawo do dyrektyw unijnych które ułatwiają swobodne przemieszczanie się pracowników pomiędzy krajami Unii Europejskiej.

W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określono maksymalny okresu oczekiwania na nabycie prawa do przystąpienia do dodatkowego programu emerytalnego. Określono także obowiązki informacyjne pracodawców względem uczestników programu, byłych pracowników oraz osób uprawnionych w razie śmierci uczestnika programu do otrzymania zgromadzonych przez niego pieniędzy.

Jedno z rozwiązań proponowanych przez projekt to obowiązek zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do natychmiastowego przekazywania na wniosek pracodawców prowadzących program informacji dotyczących wartości funduszy zgromadzonych na rachunku aktywnego lub byłego pracownika. Jak podkreślono w projekcie – do tej pory pracodawcy nie zawsze byli bowiem w posiadaniu wymaganego przepisami kompletu informacji.

Ponadto, zgodnie z projektem, na organ nadzoru nałożono obowiązek dokonania – do 31 stycznia 2019 r. – zmian w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych w odniesieniu do pracodawców, którzy nie dopełnili obowiązku poinformowania o dostosowaniu umów zakładowych do proponowanych przepisów.

W komunikacie CIR zaznaczono, że rozwiązania zawarte w projekcie nie powinny powodować obciążeń dla pracodawców, ponieważ już dziś muszą oni przekazywać pracownikom informacje określone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

źródło – PAP