Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

Publikacja: 27.11.2018 08:45

Kryteria wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Wchodząca w życie w 2019 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie gromadziła i pomnażała środki odkładane przez pracowników.

W pierwszym etapie obowiązek zostanie nałożony na podmioty zatrudniające liczące, co najmniej 250 zatrudnionych. Co ważne, jako osoby zatrudnione ustawodawca definiuje zarówno pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, jak również zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jak również np. członków rad nadzorczych, których wynagrodzenie jest „ozusowane”. Obowiązek wybrania i zawarcia umowy o zarządzanie PPK w okresie od 1 lipca do 26 września 2019 r. powstanie dla tych podmiotów zatrudniających, które stan 250 osób zatrudnionych osiągną na dzień 31 grudnia 2018 r.

Terminowe wybranie oraz zawarcie umowy o zarządzanie PPK będzie jednym z głównych obowiązków podmiotów zatrudniających. Istotnym jest, że ustawodawca przewidział sankcje karne nie tylko za nie zawarcie umowy o zarządzania PPK, ale także za niedokonanie tej czynności w określonym w prawie terminie. Wobec tego podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób, aby nie narazić się na karę w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń będą zobowiązane przeprowadzić procedurę wyboru oraz zawrzeć umowę o zarządzanie PPK obligatoryjnie do 26 września 2019 r.

Do oferowania PPK dopuszczone zostaną tylko te podmioty działające na rynku kapitałowym, które spełnią wymogi wysokości kapitału własnego, doświadczenia w prowadzeniu produktów emerytalnych oraz oferowały fundusze zdefiniowanej daty. Oprócz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, które od początku prac nad ustawą miały zostać dopuszczone do oferowania PPK ustawodawca zdecydował się dołączyć Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne oraz Zakłady Ubezpieczeń. Należy jednak podkreślić, że ostateczna liczba podmiotów, które przystąpią do oferowania PPK będzie znana dopiero pod koniec pierwszego półroczna 2019 r.

Jednak z perspektywy podmiotów zatrudniających najważniejszy etap działań stanowić będzie wdrożenie PPK w swojej firmie. Wdrożenie obejmować będzie przeprowadzanie procedury wyboru instytucji finansowej, zawarcie stosownych umów i „zapisanie” osób zatrudnionych oraz przygotowanie procesów administracyjnych w firmie.

Niezależnie od przyjętej procedury wyboru instytucji finansowej prowadzącej PPK podmiot zatrudniający, według przepisów ustawy, powinien kierować się „najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych” oraz kryteriami odnoszącymi się do doświadczenia, efektywności oraz warunków oferowanych przez instytucje finansowe. Istotnym jest, że ustawodawca nie precyzuje szczegółowo, w jaki sposób podmiot zatrudniający ma porównywać oferty instytucji finansowych, ani np., jaki horyzont czasowy przyjąć porównując wyniki inwestycyjne poszczególnych usługodawców. Oznacza to, że to podmioty zatrudniające będą obowiązane do ustalenia szczegółowych kryteriów, na podstawie, których będą oceniać oferty instytucji finansowych oraz przyporządkować odpowiednie wagi poszczególnym kryteriom, kierując się interesem osób zatrudnionych.

Odnosząc się do poszczególnych kryteriów należy zauważyć, że określony w ustawie warunek posiadania 3 letniego doświadczenia w obszarze produktów emerytalnych będzie uniemożliwiał funkcjonowania na rynku PPK nowozakładanych podmiotów – co ma wykluczyć z rynku podmioty niemające doświadczania w zarządzaniu długoterminowymi aktywami. Obowiązek kierowania się efektywnością i warunkami oferowanymi przez instytucje finansowe odnosić się będzie do wyników finansowych osiąganych przez poszczególne fundusze zarządzane przez daną instytucję finansową. Oprócz kryterium efektywności porównaniom będą podlegały warunki oferowane przez instytucje finansowe określające wysokość wynagrodzenia za zarządzania aktywami gromadzonymi w PPK. Co ważne ustawodawca ograniczył maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzania PPK do 0,5% wartości aktywów, a także wprowadził możliwość otrzymania przez instytucję finansową premii za sukces (succes fee) za osiągnięcie wyników lepszych niż ustalone w statucie funduszu w wysokości 0,1% wartości aktywów.

Warto jednak pamiętać, że ustawodawca nie określa katalogu w sposób zamknięty, podmiotom zatrudniającym pozostawiona została swoboda w formułowaniu dodatkowych kryteriów, które ze względu na specyfikę podmiotu zatrudniającego mogą przesądzić o wyborze oferty danej instytucji finansowej.

Wchodząca w życie w 2019 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek wybrania instytucji finansowej, która będzie gromadziła i pomnażała środki odkładane przez pracowników.

W pierwszym etapie obowiązek zostanie nałożony na podmioty zatrudniające liczące, co najmniej 250 zatrudnionych. Co ważne, jako osoby zatrudnione ustawodawca definiuje zarówno pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę, jak również zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jak również np. członków rad nadzorczych, których wynagrodzenie jest „ozusowane”. Obowiązek wybrania i zawarcia umowy o zarządzanie PPK w okresie od 1 lipca do 26 września 2019 r. powstanie dla tych podmiotów zatrudniających, które stan 250 osób zatrudnionych osiągną na dzień 31 grudnia 2018 r.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami