Składki ZUS na emerytury i renty – aktualny stan przepisów na rok 2018

Publikacja: 19.03.2018 15:49

Składki ZUS na emerytury i renty – aktualny stan przepisów na rok 2018

Foto: pieniadze.rp.pl

Składki na emerytury i renty, które zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z tym, w przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta również wysokość odprowadzanych składek. Szacuje się, że w 2018 roku składki na emerytury i renty wzrosną o kilka procent.

Składki emerytalne ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku, podstawę wymiaru składek, w tym składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, stanowi kwota nie mniejsza niż 60proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalane jest w ustawie budżetowej na każdy rok. W 2017 roku wyniosło 4 263 zł, natomiast ustawa budżetowa na rok 2018 wskazuje na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do kwoty 4 443 zł, czyli o 180 zł więcej. W związku z tym wzrosła również wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według ustawy o ubezpieczeniach społecznych stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52proc. postawy wymiaru, co daje kwotę 520,36 zł. Natomiast w przypadku składki na ubezpieczenie rentowe wysokość stopy procentowej to 8proc., co daje kwotę 213,26 zł. Dokładne wyliczenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto wiedzieć, że w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, przez pierwsze dwa lata obowiązują niższe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę obliczenia składek stanowi bowiem 30proc. minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym osoby te, w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, muszą odprowadzić do ZUS-u kwotę 122,98 zł oraz kwotę 50,40 w przypadku ubezpieczenia rentowego.

Na co przeznaczane są składki ZUS?

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych stanowi, że poszczególne składniki ubezpieczenia społecznego to: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz Fundusz Pracy. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego, podlegają mu obowiązkowo pracownicy, czyli wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy. Opłacane ubezpieczenie emerytalne uprawnia pracownika do pobierania świadczenia emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu działalności zawodowej. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie rentowe, to uprawnia ono do pobierania środków pieniężnych w przypadku śmierci osoby będącej żywicielem rodziny lub wystąpienia trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Oprócz pracowników obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby pobierające zasiłek macierzyński lub korzystające z urlopu wychowawczego. Niewiele osób wie, że ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu podlegają także osoby świadczące pracę na podstawie umowy agencyjnej i umowy zlecenia, a także każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosują się przepisy o zleceniu. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących pracę na podstawie tych umów, jeśli są one uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami i jeśli nie ukończyły 26. roku życia. Katalog wszystkich kategorii osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach społecznych.

Osoby niepracujące, które również nie pobierają zasiłku do osób bezrobotnych, mogą ubezpieczyć się samodzielnie. Jest to wówczas tzw. dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, któremu podlega się z tytułu kontynuowania ubezpieczenia. Górna granica kwoty, która będzie kwotą podstawową i to od niej będą naliczane i pobierane składki, podlega wskazaniu przez osobę kontynuującą ubezpieczenie dobrowolne. Natomiast kwota podstawowa ubezpieczenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Osoby, które chcą dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u.

Składki na emerytury i renty, które zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z tym, w przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta również wysokość odprowadzanych składek. Szacuje się, że w 2018 roku składki na emerytury i renty wzrosną o kilka procent.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora