Składki ZUS na emerytury i renty – aktualny stan przepisów na rok 2018

Publikacja: 19.03.2018 15:49

Składki ZUS na emerytury i renty – aktualny stan przepisów na rok 2018

Foto: pieniadze.rp.pl

Składki na emerytury i renty, które zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z tym, w przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta również wysokość odprowadzanych składek. Szacuje się, że w 2018 roku składki na emerytury i renty wzrosną o kilka procent.

Składki emerytalne ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 roku, podstawę wymiaru składek, w tym składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, stanowi kwota nie mniejsza niż 60proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalane jest w ustawie budżetowej na każdy rok. W 2017 roku wyniosło 4 263 zł, natomiast ustawa budżetowa na rok 2018 wskazuje na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia do kwoty 4 443 zł, czyli o 180 zł więcej. W związku z tym wzrosła również wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Według ustawy o ubezpieczeniach społecznych stopa procentowa składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52proc. postawy wymiaru, co daje kwotę 520,36 zł. Natomiast w przypadku składki na ubezpieczenie rentowe wysokość stopy procentowej to 8proc., co daje kwotę 213,26 zł. Dokładne wyliczenia można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto wiedzieć, że w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, przez pierwsze dwa lata obowiązują niższe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Podstawę obliczenia składek stanowi bowiem 30proc. minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym osoby te, w przypadku ubezpieczenia emerytalnego, muszą odprowadzić do ZUS-u kwotę 122,98 zł oraz kwotę 50,40 w przypadku ubezpieczenia rentowego.

Na co przeznaczane są składki ZUS?

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych stanowi, że poszczególne składniki ubezpieczenia społecznego to: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe oraz Fundusz Pracy. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego, podlegają mu obowiązkowo pracownicy, czyli wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy. Opłacane ubezpieczenie emerytalne uprawnia pracownika do pobierania świadczenia emerytalnego po osiągnięciu wieku emerytalnego i zakończeniu działalności zawodowej. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie rentowe, to uprawnia ono do pobierania środków pieniężnych w przypadku śmierci osoby będącej żywicielem rodziny lub wystąpienia trwałej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Oprócz pracowników obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby pobierające zasiłek macierzyński lub korzystające z urlopu wychowawczego. Niewiele osób wie, że ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu podlegają także osoby świadczące pracę na podstawie umowy agencyjnej i umowy zlecenia, a także każdej innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosują się przepisy o zleceniu. Nie dotyczy to jednak osób wykonujących pracę na podstawie tych umów, jeśli są one uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami i jeśli nie ukończyły 26. roku życia. Katalog wszystkich kategorii osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu można znaleźć w ustawie o ubezpieczeniach społecznych.

Osoby niepracujące, które również nie pobierają zasiłku do osób bezrobotnych, mogą ubezpieczyć się samodzielnie. Jest to wówczas tzw. dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, któremu podlega się z tytułu kontynuowania ubezpieczenia. Górna granica kwoty, która będzie kwotą podstawową i to od niej będą naliczane i pobierane składki, podlega wskazaniu przez osobę kontynuującą ubezpieczenie dobrowolne. Natomiast kwota podstawowa ubezpieczenia nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie. Osoby, które chcą dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, muszą złożyć odpowiedni wniosek do ZUS-u.

Składki na emerytury i renty, które zostają odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W związku z tym, w przypadku wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, wzrasta również wysokość odprowadzanych składek. Szacuje się, że w 2018 roku składki na emerytury i renty wzrosną o kilka procent.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości