Członkowie Nordea OFE 17 listopada stali się członkami Aegon OFE, aktywa Nordea OFE zostały w całości przeniesione do Aegon OFE, zaś jednostki rozrachunkowe przejmowanego funduszu zostały przeliczone na jednostki funduszu przejmującego. Jednocześnie Aegon OFE wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE.

Członkowie Nordea OFE nie muszą dokonywać żadnych formalności w związku z przejęciem zarządzania, nie wpływa też ono też na wartość zgromadzonych przez nich środków. Zmianie nie uległa również wysokość pobieranych opłat od składek, natomiast korzyścią dla członków połączonych funduszy będzie obniżenie opłaty za zarządzanie aktywami wynikające z ich wyższej łącznej wartości.

Połączenie funduszy oznacza znaczące wzmocnienie pozycji Aegon PTE S.A. na polskim rynku emerytalnym. Obecnie fundusz Aegon jest czwartym OFE na rynku, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów. Oznacza to wzrost możliwości inwestycyjnych funduszu, w szczególności możliwość dokonywania inwestycji o większej skali przy mniejszym poziomie ryzyka. Połączenie umożliwiło również wzmocnienie osobowe zespołu inwestycyjnego Aegon PTE S.A. oraz wymianę doświadczeń i wiedzy zespołów inwestycyjnych z obu towarzystw.