Gdy zapomnimy przy rozwodzie o OFE

W 2008 roku czytelniczka rozwiodła się. Z eksmężem zgodnie podzielili się niewielkim majątkiem. Nie pomyśleli w ogóle o tym, że składki wpłacane do OFE należą również do wspólnego majątku.

Publikacja: 15.02.2015 15:55

Gdy zapomnimy przy rozwodzie o OFE

Foto: Bloomberg

Pani Bogusia jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego od 1999 roku. Gdy do niego przystępowała była mężatką. Także jej mąż wtedy podpisał umowę z funduszem emerytalnym. W 2008 roku czytelniczka rozwiodła się. Z eksmężem zgodnie podzielili się niewielkim majątkiem. Nie pomyśleli w ogóle o tym, że składki wpłacane do OFE należą również do wspólnego majątku. Teraz pani Bogusia zastanawia się jakie mogą być konsekwencje tamtego zaniechania?

O odpowiedź poprosiliśmy z biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Udzielił jej Mariusz Denisiuk. Zwraca uwagę, że jedyne konsekwencje mogą mieć miejsce w sytuacji gdy jeden ze współmałżonków umrze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli przez uzyskaniem praw emerytalnych. - Wówczas dojdzie do modyfikacji dziedziczenia środków będących współwłasnością byłych małżonków. Pierwszą część jest należna małżonkowi zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą - osobie wskazanej (uposażonej) przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, a w przypadku braku osób wskazanych, spadkobiercom.

Osobą wskazaną przez panią Bogusię jako dziedzicząca jej oszczędności w OFE jest syn, poprosiła o doprecyzowanie, czy gdyby umarła przed osiągnięciem wieku emerytalnego , to były mąż dziedziczy połowę wszystkich jej oszczędności w funduszu emerytalnym, czy połowę tego ile wpłaciła, a fundusz zarobił w czasie ich małżeństwa, czyli w ciągu dziewięciu lat?

Ekspert przypomniał: - Zgodnie z postanowieniem art. 131 ustawy, otwarty fundusz emerytalny dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Współwłasność majątkowa małżonków związana jest bowiem z czasem, w jakim byli w formalnym związku. – Jeśli nie nastąpił podział majątku, lub zniesienie współwłasności, to po ewentualnej śmierci jednego z współmałżonków składki wpłacane w trakcie małżeństwa ( w tym wypadku przez dziewięć lat) są dzielone w ten sposób, że połowa jest należna eksmałżonkowi, a połowa osobie wskazanej, a jeśli takiej nie ma – spadkobiercy.

Zgodnie z art. 210 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności łączy się z koniecznością dokonania podziału majątku w drodze umowy lub sądownie.

Podział środków w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany

O ile małżonkowie nie uregulowali inaczej łączących ich stosunków majątkowych, np. nie ustanowili rozdzielności majątkowej, środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym oraz zewidencjonowane na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych stanowią ich majątek wspólny.

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany w drodze umowy między byłymi małżonkami lub poprzez postępowanie sądowe. W przypadku podziału środków zgromadzonych w OFE istotne jest ustalenie, w jakich wartościach będzie wyrażony: kwotowo, czy też w jednostkach rozrachunkowych służących do wyrażenia wartości rachunku. Gdyby dokonywać podziału w odniesieniu do pieniądza, proporcja podziału w dniu jego dokonania będzie się różniła od proporcji w dniu realizacji podziału. W zależności od wzrostu lub spadku wartości jednostki rozrachunkowej zmianie będzie ulegała wartość rachunku, a zatem i proporcja.

Podziału środków na subkoncie w ZUS należy natomiast dokonać kwotowo, albowiem właśnie w wartości pieniężnej ewidencjonowane są tam środki. Część składek zewidencjonowanych na subkoncie, która w wyniku podziału przypada małżonkowi, jest ewidencjonowana na subkoncie tego małżonka. Jeżeli dla małżonka nie jest prowadzone subkonto, Zakład zakłada subkonto. Podział kwot składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie jest dokonywany w przypadku, gdy rozwód albo unieważnienie małżeństwa nastąpiły nie później niż w dniu:

a) złożenia wniosku o emeryturę z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego;

b) nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane;

c) osiągnięcia wieku emerytalnego przez osoby, które miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku.

( na podstawie Monitor Ubezpieczeniowy 59 www.rzu.gov.pl)

Pani Bogusia jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego od 1999 roku. Gdy do niego przystępowała była mężatką. Także jej mąż wtedy podpisał umowę z funduszem emerytalnym. W 2008 roku czytelniczka rozwiodła się. Z eksmężem zgodnie podzielili się niewielkim majątkiem. Nie pomyśleli w ogóle o tym, że składki wpłacane do OFE należą również do wspólnego majątku. Teraz pani Bogusia zastanawia się jakie mogą być konsekwencje tamtego zaniechania?

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami