Najwyższa Izba Kontroli oceniał w swoim raporcie, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych faworyzował w przetargu swojego dotychczasowego kontrahenta.

Jak powiedział rzecznik NIK Paweł Biedziak, Izba skierowała w czwartek komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień informatycznych w ZUS do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na początku czerwca Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli w ZUS, dotyczącej kluczowych postępowań w sprawie zamówień publicznych w latach 2010-2013, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego.

NIK oceniła, że postępowanie na wsparcie informatyczne dla Zakładu nie zapewniało równego traktowania zainteresowanych i faworyzowało dotychczasowego kontrahenta. Według Izby, termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - 35 dni - nie zapewnił potencjalnym wykonawcom, innym niż firma Asseco Poland SA (pracuje dla ZUS od 1997 roku), możliwości zapoznania się z dokumentacją. Po zbadaniu przetargów na usługi informatyczne NIK skierowała do ZUS wystąpienie pokontrolne. Zakład nie zgodził się z częścią ustaleń kontrolerów. Podkreślił, że w przetargach dotrzymał wszelkich terminów, a ich przedłużenie naruszałoby ustawę o zamówieniach publicznych. Zakład przesłał swoje zastrzeżenia do Izby, której Kolegium je rozpatrzyło i oddaliło w całości.

Jak wyjaśnił Biedziak, odrzucenie zastrzeżeń ZUS oznacza, że nie ma już żadnej procedury odwoławczej. - Decyzja Kolegium jest ostateczna i zamyka procedurę kontrolną, to jest ostateczne stanowisko NIK - oznajmił.