Machina ubezpieczeniowa jest imponująca: 900 milionów dokumentów rozliczeniowych i 55 milionów wpłat w ciągu roku Informacje dotyczą zeszłego roku. Wynika z nich, że z usług ZUS korzysta około 24 mln klientów, zaś pieniądze Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których dysponentem jest ZUS, stanowią prawie połowę zasobów pieniężnych państwa.

Finanse

W zeszłym roku zapłaciliśmy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 140,8 mld zł składek i należności (głównie zaległych składek). Dodatkowo FUS otrzymał 50,7 mld zł w jako dotację z budżetu państwa, refundację z tytułu przekazania składek do OFE oraz pieniądze z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Zaś z FUS do ubezpieczonych trafiło 204,4 mld zł. Ponieważ ZUS zarządza FUS, to w jego dyspozycji były te pieniądze. Ale to nie wszystkie pieniądze, jakie ma ZUS. Przekazuje składki do FRD i zarządza jego środkami. (na koniec zeszłego roku było to ponad 16 mld zł). Nalicza także i pośredniczy w przekazywaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane z budżetu państwa. W 2013 r. było to ponad 2,28 mld zł. Zarządza również Funduszem Emerytur Pomostowych. Ten w porównaniu z innymi funduszami na razie jest skromny – w zeszłym roku wydano z niego 237,9 mln zł. Zbiera również składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – to w ciągu roku ok 10, 5 mld zł.

Konta ubezpieczonych

1,7 mln aktywnych kont płatników składek i 14,5 mln kont ubezpieczonych – tak przedstawiają się zapisy o składkach emerytalno – rentowych. Dodatkowo ubezpieczeni mają subkonta, gdzie po ostatnich zmianach znajdują się (lub się znajdą) informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, kwocie odpowiadającej wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych, składkach przekazywanych w ramach suwaka bezpieczeństwa. Co miesiąc ZUS pobiera i rozlicza od 2,2 mln płatników składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazuje ją do NFZ. To składki 24,1 mln ubezpieczonych (w tym emerytów i rencistów). Nie wszyscy płacimy na czas składki ubezpieczeniowe. W zeszłym roku ZUS naliczył prawie 22,5 mld należności, odzyskał 2 mld zł.

Wypłacane świadczenia

Co miesiąc ok 7,3 mln emerytów i rencistów dostaje świadczenia z ZUS. Co miesiąc ponad 5 mln osób dostaje różnego rodzaju zasiłki i świadczenia ( zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze, pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne). Za emerytów, rencistów i osoby, które dostają różne zasiłki ZUS rozlicza podatek dochodowy – robi to za 8,1 mln osób. W zeszłym roku Zakład wydał 15,1 mln decyzji, a jego odziały odwiedziło ponad 20 mln osób. ZUS wypłaca również renty inwalidów wojennych i wojskowych i osób represjonowanych oraz kombatantów (świadczenia te otrzymywało w 2013 r. średnio co miesiąc 70,8 tys. osób), a ponadto wypłaca m.in. dodatki kombatanckie, ryczałty energetyczne, deputaty węglowe, świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, refundację składki OC i AC dla inwalidów wojennych, dodatki kompensacyjne.

Zwolnienia lekarskie, zasiłki chorobowe, rehabilitacja lecznicza

W sanatoriach i ośrodkach leczniczych ZUS rehabilitację ukończyło 73,3 tys. osób. Orzecznicy oraz komisje lekarskie Zakładu wydały ogółem 1,5 mln orzeczeń lekarskich. Dodatkowo przeprowadzono 483,7 tys. badań kontrolnych sprawdzających prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zwolnień lekarskich. W 63 tys. przypadków obniżono lub wstrzymano wypłatę świadczeń chorobowych na ponad 212 mln. zł.