- Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE zwraca się do Pana Prezydenta z apelem o nie podpisywanie i zawetowanie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych skierowanej do podpisu Pana Prezydenta w dniu 12 grudnia 2013 r. - czytamy w apelu.

- Gdyby Pan Prezydent nie podjął decyzji jej zawetowania Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE wnosi o jej niepodpisywanie i skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego - napisano.

W ocenie Stowarzyszenia ustawa jest niekorzystna dla członków OFE oraz dla Polski, gdyż demontuje system emerytalny w sytuacji zapaści demograficznej i w konsekwencji skokowo zwiększa koszty pracy narażając sferę społeczną na konflikt różnych grup interesu. Znacząco zwiększa ona ryzyko ponoszone przez członków OFE, likwiduje podstawowy mechanizm zabezpieczający członków OFE przed skutkami nadmiernie ryzykownych decyzji inwestycyjnych zarządzających OFE, a także zwiększa faktycznie ponoszone przez członków, zwłaszcza największych OFE koszty w związku ograniczeniem poziomu zarządzanych aktywów o 51,5 proc. przy pozostawieniu niezmienionej skali degresywnej opłaty za zarządzanie, czego nie jest w stanie zrekompensować obniżka opłaty od składki. W ocenie Stowarzyszenia ustawa narusza prawa nabyte członków OFE przez przeznaczenie istotnej części aktywów OFE i wartości zgromadzonych przez członków OFE jednostek rozrachunkowych nie na nabycie emerytury kapitałowej, lecz na wypłatę bieżących świadczeń przez ZUS.

W ocenie Stowarzyszenia ustawa dokonuje takiej ingerencji w prawa nabyte członków OFE, która wprowadza zmiany w ich mieniu, że doznają oni wymiernego uszczerbku majątkowego poprzez zastąpienie jednostek rozrachunkowych w OFE wyrażających wartość przypadającej na członka OFE części wartości aktywów OFE zapisami na tzw. subkoncie w ZUS mających charakter czysto księgowy i nie odzwierciedlających żadnej wartości określonej masy majątkowej, a jedynie zobowiązania FUS (gwarantowane przez Skarb Państwa) wobec ubezpieczonych. O tym jak iluzoryczna jest wartość tych zobowiązań mogli się przekonać emeryci w 2012 r., kiedy dokonano zastąpienia waloryzacji wartości świadczeń tzw. „waloryzacją" kwotową, która nie prowadziła do zachowania realnej wartości świadczeń emerytalnych, a  mimo to Trybunał Konstytucyjny, w wyniku wniosku Pana Prezydenta złożonego w trybie kontroli następczej, nie zakwestionował jej zgodności z Konstytucją RP i nie uznał, że doszło do naruszenia ochrony praw nabytych, wskazując na konieczność kierowania się przy określaniu zobowiązań emerytalnych Państwa także ich możliwościami finansowymi, co czyni dzisiejsze obietnice emerytalne z systemu repartycyjnego całkowicie iluzorycznymi - głosi apel Stowarzyszenia.