Taki zapis znajduje się w projekcie ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Na to, że po rządowych zmianach zmniejszających składkę przekazywana do otwartych funduszy emerytalnej oraz po umorzeniu połowy ich aktywów, trudna stanie się sytuacja finansowa Rzecznika Ubezpieczonych i jego biura zwróciła uwagę Aleksandra Wiktorow, RU w październiku. Wyliczyła, że dla instytucji, jaką zarządza rządowe zmiany mogą oznaczać ubytek aż o ok. 1,6 mln zł czyli jedną czwartą rocznego budżetu RU.

Rząd podniesienie składki uzasadnia zmianą aktywów netto OFE po uchwaleniu ustawy oraz rosnącą liczbą skarg na działalność zakładów ubezpieczeń. Dodatkowo w uzasadnieniu rząd zauważa, że zmniejsza się również wysokość składek powierzonych zakładom ubezpieczeń. Stąd propozycja podwyższenia maksymalnej stawki ponoszonej przez zakłady ubezpieczeń przewidzianej w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz RU z obecnych 0,01 proc. do 0,015 proc. Rząd cytuje sprawozdanie RU za rok 2012, iż liczba skarg dotycząca ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych wzrosła z 7 631 w roku 2008 do 15 273 w roku 2012. Zaś w I półroczu tego roku RU otrzymał 8543 pisemne skargi z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, to prawie 15 proc. więcej niż w ciągu sześciu miesięcy zeszłego roku.

Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia zmieniającego wysokość składek przekazywanych RU przypomina, iż planowane dochody jego biura to w przyszłym roku 7,09 mln zł, zaś wydatki 7,29 mln zł.

Rząd szacuje, że proponowane podniesienie składki  oznacza o ok 1,1 mln zł więcej w przyszłym roku przychodów od krajowych zakładów ubezpieczeń  ( ok. 5,34 mln zł).  To pozwoli na pokrycie zmniejszenia przychodów Biura z tytuł opłat powszechnych towarzystw emerytalnych, które zdaniem MF mogą się zmniejszyć o ponad 800 mln zł. Zaś poszerzenie katalogu płacących składki na rzecz RU o zagraniczne zakłady ubezpieczeń może zwiększyć budżet RU o kolejne 400 tys. zł