Po precedensowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października b.r. dotyczącym zasad sukcesji podatkowej spadkobierców jednostek uczestnictwa, przyszła pora na uregulowanie tej kwestii od strony legislacyjnej. W środę Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt dotyczy zmian podatkowych w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym  spadkobierców jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W szczególności chodzi o umożliwienia zaliczenia przez spadkobiercę kosztów uzyskania przychodu poczynionych przez spadkodawcę z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa. Do tej pory towarzystwa funduszy inwestycyjnych zmagały się z problemem podatkowej nierówności dziedziczenia środków ulokowanych w funduszach inwestycyjnych wobec dziedziczenia np. środków na lokatach bankowych lub gotówki. Inwestor, który odziedziczył jednostki uczestnictwa, przy ich zbywaniu musiał zapłacić podatek dochodowy od zysków kapitałowych (podatek Belki 19 proc.) od całej odziedziczonej kwoty, a nie tylko od wypracowanego zysku. Co więcej, podatek był pobierany również w sytuacji kiedy fundusz przyniósł straty.

- Zmiana przepisów jest bardzo ważna dla całego rynku funduszy inwestycyjnych, a przede wszystkim dla klientów TFI, ponieważ kończy z dyskryminacją podatkową inwestorów, którzy odziedziczyli jednostki uczestnictwa. Dzięki ustawie będą oni  mogli pomniejszyć przychód z odkupienia jednostek uczestnictwa o wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie. De facto oznacza to mniejszy podatek, jaki będą musieli zapłacić - powiedział Marcin Dyl Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

IZFiA bardzo mocno angażowała się w proces legislacyjny powyższego projektu, zgłaszając uwagi do projektu, biorąc udział w konsultacjach środowiskowych, uczestnicząc w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych a także interweniując u Rzecznika Praw Obywatelskich.  Brała również udział w postępowaniach sądowych, które w tej sprawie toczyły się przy udziale TFI Członków Izby.

Projekt trafi teraz do Senatu RP, który zajmie się nim w najbliższy poniedziałek 28 października. Wejście w życie zmian przewiduje się na 1 stycznia 2014r.