– Spadkobierca powinien się zgłosić do placówki domu maklerskiego z dokumentem tożsamości, odpisem aktu zgonu i postanowieniem sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia – mówi Roland Paszkiewicz z CDM Pekao.

Jeżeli jest kilku spadkobierców, powinni oni przedstawić też umowę podziału spadku lub zgodne oświadczenia woli dotyczące podziału tego, co znajduje się na rachunku maklerskim; może to być także prawomocne postanowienie sądu o podziale spadku i zaświadczenie z urzędu skarbowego o uiszczeniu podatku, wyłączeniu lub zwolnieniu z obowiązku uiszczenia podatku (tylko gdy data zgonu przypadła przed 1 stycznia 2007 r.).

– Informacje o rachunku zostaną udzielone dopiero po przedstawieniu wymaganych dokumentów – mówi Robert Kosowski z DM BOŚ.

I dopiero wtedy dom maklerski przekaże pieniądze i papiery wartościowe na wskazane przez spadkobierców rachunki. Co ważne, mimo braku opodatkowania spadku i darowizn w I grupie podatkowej spadkobierca, który otrzymał np. akcje i obligacje (nie dotyczy to gotówki), będzie musiał zapłacić podatek.

Gdy dziedziczymy akcje, przy ich sprzedaży płacimy 19 proc. wartości transakcji, gdyż koszt nabycia wynosi zero. W przypadku obligacji możliwe są dwa warianty: jeśli sprzedamy je od razu, sytuacja jest taka sama jak z akcjami (19-proc. podatek); jeśli przetrzymamy obligacje do wykupu, zapłacimy podatek od odsetek i dyskonta, jeżeli papier był nabyty poniżej ceny nominalnej.