ZUS rozliczy PIT za emeryta

Do końca lutego ZUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego)

Publikacja: 26.02.2013 06:52

ZUS rozliczy PIT za emeryta

Foto: ROL

W jaki sposób ZUS rozlicza roczny PIT za emerytów? Czy można z tego zrezygnować?  A jeśli osoba pracuje i pobiera emeryturę to czy ZUS też rozlicza PIT?

 

Zgodnie z  art. 34 ust. 7 i 8 o  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  organy rentowe, w tym ZUS sporządzają stosowny formularz PIT i przekazują go świadczeniobiorcy do końca lutego każdego roku. W związku z tym ZUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego) w terminie do 28 lutego 2013 roku.

Dane podatkowe emeryta lub rencisty zawarte na formularzach PIT zostaną również w tym samym terminie przekazane przez jednostki ZUS do właściwego według miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowym urzędu skarbowego. Natomiast dane osób mieszkających poza granicami Polski – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Gdy emeryt lub rencista otrzyma z ZUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego  nie osiągał w 2012 r. innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu PIT (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez organ podatkowy i wykazany w PIT-40A będzie podatkiem należnym emeryta lub rencisty za rok 2012.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest sporządzić i przekazać informację o dochodach uzyskanych w 2012 roku osobom, które co najmniej przez jeden miesiąc ubiegłego roku uzyskały z ZUS świadczenie.

ZUS sporządza następujące formularze PIT:

Zgodnie z  art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  ZUS jako organ rentowy zobowiązany jest sporządzać PIT-40A - roczne obliczenie podatku podatnikom uzyskującym dochód ze świadczeń emerytalno-rentowych.

Obowiązek ten nie dotyczy podatników:

 

Podatnik, który otrzymał roczne obliczenie podatku i zamierza:

może tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia br.

Zgodnie z  art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-11A - informację o dochodach otrzymają osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie spełniały wymagań do sporządzenia  PIT-40A.

Do złożenia zeznania podatkowego za 2012r. zobowiązany jest świadczeniobiorca, który otrzymał:

- poza wykazanymi dochodami na PIT-40A uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu,

- jest obowiązany doliczyć  w zaznaniu podatkowym kwoty uprzednio odliczone zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy.

 

PIT-11

- trafi do uprawnionych osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej,

PIT-8C

- informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie wyroku sądu  lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł. miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów  przewyższa 700 zł.

Powyższej informacji nie otrzymują dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci jest wolny od podatku dochodowego.

W jaki sposób ZUS rozlicza roczny PIT za emerytów? Czy można z tego zrezygnować?  A jeśli osoba pracuje i pobiera emeryturę to czy ZUS też rozlicza PIT?

Zgodnie z  art. 34 ust. 7 i 8 o  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  organy rentowe, w tym ZUS sporządzają stosowny formularz PIT i przekazują go świadczeniobiorcy do końca lutego każdego roku. W związku z tym ZUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego) w terminie do 28 lutego 2013 roku.

Pozostało 82% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami