Na jakich zasadach osoba pracująca może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym i emerytalnym niepracujących dorosłych członków rodziny?

Każda osoba posiadająca tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić do tego ubezpieczenia również członków rodziny. Członkiem rodziny jest: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku; małżonka; wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Status członka rodziny osoby ubezpieczonej nie jest natomiast tytułem do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Wyjątkiem są członkowie rodziny współpracujący z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub współpracujący ze zleceniobiorcami. Za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracująca przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy zlecenia. Przy czym nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Współpraca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub zleceniobiorcami jest tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.