Zwrot nadpłaconych składek

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot - pisze ZUS w odpowiedzi na pytanie czytelnika

Publikacja: 18.09.2012 14:01

Zwrot nadpłaconych składek

Foto: ROL

Czytelnik serwisu pyta co zrobić, żeby ZUS zwrócił nadpłaconą składkę?

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone lub po otrzymaniu zawiadomienia z Zakładu o kwocie nienależnie opłaconych składek.

Płatnik zostanie powiadomiony przez ZUS o nienależnie opłaconych składkach, które mogą być zwrócone, chyba że nie przekraczają wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym. Nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wpływu uzasadnionego wniosku płatnika składek a w przypadku przekroczenia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w terminie 30 dni od otrzymania przez Zakład imiennego raportu korygującego za danego ubezpieczonego oraz deklaracji rozliczeniowej korygującej. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną przez Zakład zwrócone w ustawowym terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych.

Ważna rzeczą jest ustalenie terminu ich przedawnienia. Nienależnie opłacone składki, których wpłata do ZUS nastąpiła po 31 grudnia 2011r. ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:

Do nienależnie opłaconych składek, dla których bieg przedawnienia rozpoczął się przed 1 stycznia 2012r., stosuje się 5 letni okres przedawnienia liczony od 1 stycznia 2012r., chyba że przedawnienie zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2011r.  nastąpiłoby wcześniej.

W sytuacji, gdy w trakcie analizy dokumentów rozliczeniowych i płatniczych za dany okres rozliczeniowy zostanie stwierdzone przez płatnika składek, że zostały opłacone składki w zawyżonej wysokości, to zgodnie z przepisami płatnik może złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek.

Ubezpieczony może złożyć wniosek o ustalenie czy nastąpiło za dany rok kalendarzowy przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po przeprowadzeniu analizy akt danego ubezpieczonego i stwierdzeniu przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zakład powiadomi płatników składek danego ubezpieczonego o opłaceniu składek od podstawy przewyższającej górną roczną granicę, co stanowi dla płatników podstawę do podjęcia stosownych działań, tj. skorygowania dokumentów rozliczeniowych oraz dokonać zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczonemu w części przez niego sfinansowanej.

Również w sytuacji, gdy Zakład stwierdzi w toku postępowania wyjaśniającego opłacanie składek od podstawy przewyższającej górną granicę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, informuje płatników składek o opłaceniu składek od kwot przewyższających roczną podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia.

W przypadku braku płatnika składek lub jego następcy prawnego Zakład informuje ubezpieczonego o kwocie nienależnie opłaconych składek w części przez niego sfinansowanej i na jego wniosek dokonuje zwrotu.

Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia opłacenia składek w tym, w wyniku obliczenia ich od podstawy przekraczającej kwotę graniczną składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, złożone dokumenty podlegają skorygowaniu, co prowadzi do ponownego rozliczenia konta i umożliwia ustalenie kwoty nienależnie opłaconych składek.

Obecnie wniosek dotyczący zwrotu nadpłaconych składek składany przez płatnika składek, czy też wniosek składany przez ubezpieczonego o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, można przekazać do Zakładu nie tylko w formie papierowej ale też w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dostępnego na stronie www.pue.zus.pl

Czytelnik serwisu pyta co zrobić, żeby ZUS zwrócił nadpłaconą składkę?

Nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez Zakład z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek płatnik składek może złożyć po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone lub po otrzymaniu zawiadomienia z Zakładu o kwocie nienależnie opłaconych składek.

Pozostało 85% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?