Udogodnienia dla świadczeniobiorców

Pekao i Bank Pocztowy otwierają bezpłatne rachunki osobom pobierającym świadczenie z ZUS

Publikacja: 16.02.2012 01:44

Opłaty za korzystanie z kont są coraz niższe

Opłaty za korzystanie z kont są coraz niższe

Foto: Rzeczpospolita

Bank, wspól­nie z Za­kła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, bę­dzie na­kła­niał eme­ry­tów i ren­ci­stów do otwie­ra­nia ra­chun­ków ban­ko­wych oraz do od­bie­ra­nia świad­czeń w for­mie bez­go­tów­ko­wej. Za­war­ta mię­dzy ty­mi in­sty­tu­cja­mi umowa po­zwo­li ban­ko­wi m.in. na pro­mo­wa­nie swo­ich usług na spe­cjal­nych sto­iskach umiesz­czo­nych w lo­kal­nych od­dzia­łach ZUS.

Konto i karta za darmo

W po­ło­wie 2011 r. ZUS ogło­sił kon­kurs na opra­co­wa­nie i re­ali­za­cję stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej, któ­ra za­chę­ci świad­cze­nio­bior­ców do ko­rzy­sta­nia z bez­go­tów­ko­wej for­my po­bie­ra­nia świad­czeń. Zwy­cię­ży­ły w nim  Pe­kao oraz kon­sor­cjum Pocz­ty Pol­skiej i Ban­ku Pocz­to­we­go.

W ra­mach umo­wy z ZUS Pekao przy­go­to­wało spe­cjal­ną ofer­tę Eu­ro­kon­ta Ak­tyw­ne­go dla osób po­bie­ra­ją­cych ren­tę lub eme­ry­tu­rę, któ­re do­tąd nie po­sia­da­ły kon­ta ban­ko­we­go. Znie­sio­na zo­sta­ła opła­ta za pro­wa­dze­nie ra­chun­ku, a ko­rzy­sta­nie z kar­ty płat­ni­czej rów­nież mo­że być dar­mo­we, je­że­li po­sia­dacz re­gu­lar­nie uży­wa jej do płat­no­ści w skle­pach i punk­tach usłu­go­wych. Je­że­li eme­ryt lub ren­ci­sta miesz­ka w miej­sco­wo­ści, w któ­rej nie ma ban­ko­ma­tu Pe­kao lub Eu­ro­ne­tu, mo­że w miej­scu za­miesz­ka­nia ko­rzy­stać bez pro­wi­zji z ma­szyn na­le­żą­cych do in­nych ope­ra­to­rów. Do­dat­kiem do ra­chun­ku jest pa­kiet usług as­si­stan­ce. Kon­to moż­na otwo­rzyć za po­śred­nic­twem we­zwa­ne­go do do­mu ku­rie­ra.

– Bę­dzie­my prze­ko­ny­wać, że ko­rzy­sta­nie z ban­ku jest bez­piecz­ne i wy­god­ne, a do­dat­ko­wo nie mu­si ob­cią­żać do­mo­we­go bu­dże­tu. Licz­ba eme­ry­tów niepo­sia­da­ją­cych ra­chun­ku ban­ko­we­go jest cią­gle bar­dzo du­ża. To waż­ne, by pro­wa­dzić dzia­ła­nia na rzecz za­pro­po­no­wa­nia im usług ban­ko­wych – przekonuje Woj­ciech Pant­kow­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Klien­ta De­ta­licz­ne­go w Ban­ku Pe­kao.

Bez opłat na poczcie

Dru­gim zwy­cięz­cą kon­kur­su ogło­szo­ne­go przez ZUS jest kon­sor­cjum Pocz­ty Pol­skiej i Ban­ku Pocz­to­we­go. Klien­tom, którzy po­bie­ra­ją z ZUS ren­tę lub eme­ry­tu­rę, bank pro­po­nu­je Pocz­to­we Kon­to Ne­stor. Ra­chu­nek wy­róż­nia się bra­kiem opłat za jego pro­wa­dze­nie, prze­le­wy zle­ca­ne w pla­ców­kach pocz­to­wych i od­dzia­łach ban­ku, a tak­że za do­star­cze­nie przez li­sto­no­sza go­tów­ki do do­mu klien­ta. Kosz­tem, któ­re­go nie da się unik­nąć, jest na­to­miast 4 zł mie­sięcz­nej opła­ty za ko­rzy­sta­nie z kar­ty płat­ni­czej do ra­chun­ku.

Ren­ty lub eme­ry­tu­ry z Za­kła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych po­bie­ra obec­nie oko­ło 7,5 mln osób. Spo­śród pra­wie 5 mln eme­ry­tów nie­ca­łe 2 mln osób otrzy­mu­je świad­cze­nie w for­mie go­tów­ko­wej za po­śred­nic­twem li­sto­no­sza. W ten sam spo­sób wy­pła­ca­ne jest mniej wię­cej co dru­gie spo­śród 2,5 mln świad­czeń ren­to­wych. Z pośrednictwa banków przy wypłacie świadczenia z ZUS nie korzysta więc łącznie około 3 mln osób.

Mimo niezbyt wysokich dochodów emeryci i renciści są dla banków atrakcyjną grupą klientów: odznaczają się dużą lojalnością, a ich przychody są stabilne.

Oferta dla seniorów

W cenie rabaty i ubezpieczenia

Tańsze konta dla seniorów otwierają też inne banki. Często do takich rachunków dodawane są ubezpieczenia lub programy rabatowe. I tak np. posiadacze Kont Aktywni 50+ w BZ WBK otrzymują od banku medyczne assistance. PKO Konto Pogodne, przeznaczone dla osób w wieku powyżej 60 lat, zapewnia zniżki w aptekach i dostęp do pakietu pomocy domowej i medycznej. A klientów powyżej 60 lat w BGŻ karty wydane do kont w Planie Senior uprawniają do zniżek w aptekach i sklepach z żywnością. Odrębne rachunki bankowe dla seniorów przygotowały też Deutsche Bank i Bank BPS.

Bank, wspól­nie z Za­kła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, bę­dzie na­kła­niał eme­ry­tów i ren­ci­stów do otwie­ra­nia ra­chun­ków ban­ko­wych oraz do od­bie­ra­nia świad­czeń w for­mie bez­go­tów­ko­wej. Za­war­ta mię­dzy ty­mi in­sty­tu­cja­mi umowa po­zwo­li ban­ko­wi m.in. na pro­mo­wa­nie swo­ich usług na spe­cjal­nych sto­iskach umiesz­czo­nych w lo­kal­nych od­dzia­łach ZUS.

Pozostało 89% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży