Udogodnienia dla świadczeniobiorców

Pekao i Bank Pocztowy otwierają bezpłatne rachunki osobom pobierającym świadczenie z ZUS

Publikacja: 16.02.2012 01:44

Opłaty za korzystanie z kont są coraz niższe

Opłaty za korzystanie z kont są coraz niższe

Foto: Rzeczpospolita

Bank, wspól­nie z Za­kła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, bę­dzie na­kła­niał eme­ry­tów i ren­ci­stów do otwie­ra­nia ra­chun­ków ban­ko­wych oraz do od­bie­ra­nia świad­czeń w for­mie bez­go­tów­ko­wej. Za­war­ta mię­dzy ty­mi in­sty­tu­cja­mi umowa po­zwo­li ban­ko­wi m.in. na pro­mo­wa­nie swo­ich usług na spe­cjal­nych sto­iskach umiesz­czo­nych w lo­kal­nych od­dzia­łach ZUS.

Konto i karta za darmo

W po­ło­wie 2011 r. ZUS ogło­sił kon­kurs na opra­co­wa­nie i re­ali­za­cję stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej, któ­ra za­chę­ci świad­cze­nio­bior­ców do ko­rzy­sta­nia z bez­go­tów­ko­wej for­my po­bie­ra­nia świad­czeń. Zwy­cię­ży­ły w nim  Pe­kao oraz kon­sor­cjum Pocz­ty Pol­skiej i Ban­ku Pocz­to­we­go.

W ra­mach umo­wy z ZUS Pekao przy­go­to­wało spe­cjal­ną ofer­tę Eu­ro­kon­ta Ak­tyw­ne­go dla osób po­bie­ra­ją­cych ren­tę lub eme­ry­tu­rę, któ­re do­tąd nie po­sia­da­ły kon­ta ban­ko­we­go. Znie­sio­na zo­sta­ła opła­ta za pro­wa­dze­nie ra­chun­ku, a ko­rzy­sta­nie z kar­ty płat­ni­czej rów­nież mo­że być dar­mo­we, je­że­li po­sia­dacz re­gu­lar­nie uży­wa jej do płat­no­ści w skle­pach i punk­tach usłu­go­wych. Je­że­li eme­ryt lub ren­ci­sta miesz­ka w miej­sco­wo­ści, w któ­rej nie ma ban­ko­ma­tu Pe­kao lub Eu­ro­ne­tu, mo­że w miej­scu za­miesz­ka­nia ko­rzy­stać bez pro­wi­zji z ma­szyn na­le­żą­cych do in­nych ope­ra­to­rów. Do­dat­kiem do ra­chun­ku jest pa­kiet usług as­si­stan­ce. Kon­to moż­na otwo­rzyć za po­śred­nic­twem we­zwa­ne­go do do­mu ku­rie­ra.

– Bę­dzie­my prze­ko­ny­wać, że ko­rzy­sta­nie z ban­ku jest bez­piecz­ne i wy­god­ne, a do­dat­ko­wo nie mu­si ob­cią­żać do­mo­we­go bu­dże­tu. Licz­ba eme­ry­tów niepo­sia­da­ją­cych ra­chun­ku ban­ko­we­go jest cią­gle bar­dzo du­ża. To waż­ne, by pro­wa­dzić dzia­ła­nia na rzecz za­pro­po­no­wa­nia im usług ban­ko­wych – przekonuje Woj­ciech Pant­kow­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Klien­ta De­ta­licz­ne­go w Ban­ku Pe­kao.

Bez opłat na poczcie

Dru­gim zwy­cięz­cą kon­kur­su ogło­szo­ne­go przez ZUS jest kon­sor­cjum Pocz­ty Pol­skiej i Ban­ku Pocz­to­we­go. Klien­tom, którzy po­bie­ra­ją z ZUS ren­tę lub eme­ry­tu­rę, bank pro­po­nu­je Pocz­to­we Kon­to Ne­stor. Ra­chu­nek wy­róż­nia się bra­kiem opłat za jego pro­wa­dze­nie, prze­le­wy zle­ca­ne w pla­ców­kach pocz­to­wych i od­dzia­łach ban­ku, a tak­że za do­star­cze­nie przez li­sto­no­sza go­tów­ki do do­mu klien­ta. Kosz­tem, któ­re­go nie da się unik­nąć, jest na­to­miast 4 zł mie­sięcz­nej opła­ty za ko­rzy­sta­nie z kar­ty płat­ni­czej do ra­chun­ku.

Ren­ty lub eme­ry­tu­ry z Za­kła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych po­bie­ra obec­nie oko­ło 7,5 mln osób. Spo­śród pra­wie 5 mln eme­ry­tów nie­ca­łe 2 mln osób otrzy­mu­je świad­cze­nie w for­mie go­tów­ko­wej za po­śred­nic­twem li­sto­no­sza. W ten sam spo­sób wy­pła­ca­ne jest mniej wię­cej co dru­gie spo­śród 2,5 mln świad­czeń ren­to­wych. Z pośrednictwa banków przy wypłacie świadczenia z ZUS nie korzysta więc łącznie około 3 mln osób.

Mimo niezbyt wysokich dochodów emeryci i renciści są dla banków atrakcyjną grupą klientów: odznaczają się dużą lojalnością, a ich przychody są stabilne.

Oferta dla seniorów

W cenie rabaty i ubezpieczenia

Tańsze konta dla seniorów otwierają też inne banki. Często do takich rachunków dodawane są ubezpieczenia lub programy rabatowe. I tak np. posiadacze Kont Aktywni 50+ w BZ WBK otrzymują od banku medyczne assistance. PKO Konto Pogodne, przeznaczone dla osób w wieku powyżej 60 lat, zapewnia zniżki w aptekach i dostęp do pakietu pomocy domowej i medycznej. A klientów powyżej 60 lat w BGŻ karty wydane do kont w Planie Senior uprawniają do zniżek w aptekach i sklepach z żywnością. Odrębne rachunki bankowe dla seniorów przygotowały też Deutsche Bank i Bank BPS.

Bank, wspól­nie z Za­kła­dem Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych, bę­dzie na­kła­niał eme­ry­tów i ren­ci­stów do otwie­ra­nia ra­chun­ków ban­ko­wych oraz do od­bie­ra­nia świad­czeń w for­mie bez­go­tów­ko­wej. Za­war­ta mię­dzy ty­mi in­sty­tu­cja­mi umowa po­zwo­li ban­ko­wi m.in. na pro­mo­wa­nie swo­ich usług na spe­cjal­nych sto­iskach umiesz­czo­nych w lo­kal­nych od­dzia­łach ZUS.

Pozostało 89% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają