Kto zarządza pieniędzmi w OFE

Przedstawiamy ludzi, którzy bezpośrednio odpowiadają za zarządzanie naszymi pieniędzmi wpłacanymi do OFE. Większość z nich urodziła się w latach 70. Bardzo wielu ma licencję maklera czy doradcy inwestycyjnego. Kobiety w tym gronie to wyjątek

Publikacja: 16.02.2012 00:20

Kto zarządza pieniędzmi w OFE

Foto: Bloomberg

Już ponad 233 mld zł zgromadziliśmy w 14 otwartych funduszach emerytalnych. Jest to blisko dwukrotnie więcej, niż wynosi kwota powierzona funduszom inwestycyjnym, oraz prawie sześciokrotnie więcej, niż zostało wpłacone do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Każdy z dwóch największych na rynku OFE zarządza większymi środkami niż wszystkie fundusze ubezpieczeniowe.

W sumie w funduszach emerytalnych znajduje się mniej więcej jedna czwarta oszczędności Polaków. Oczywiście to efekt tego, że wpłacanie składek do OFE jest obowiązkowe dla każdej osoby pracującej.

Za pomnażanie pieniędzy w funduszach emerytalnych odpowiadają zespoły osób. Im fundusz zarządza większymi środkami, tym skład zespołu jest liczniejszy. Ważne zaś podkreślenia jest to, że łączna wartość portfela akcji zgromadzonych przez wszystkie OFE to ok. 77 mld zł (dane na koniec stycznia 2011 r.), a obligacji skarbowych - ponad 120 mld zł.

15,5 mln

tyle osób ma konta w otwartych funduszach emerytalnych

Dziś przedstawiamy więc ludzi, którzy bezpośrednio odpowiadają za zarządzanie częścią akcyjną lub obligacyjną portfela inwestycyjnego oraz szefów departamentów inwestycyjnych. Wszyscy mają wyższe wykształcenie, najczęściej ekonomiczne. Większość urodziła się w latach 70. Bardzo liczna grupa dysponuje licencjami maklera czy doradcy inwestycyjnego (zresztą towarzystwo emerytalne ma obowiązek zatrudniać co najmniej jednego doradcę inwestycyjnego). Kobiety w tym gronie to wyjątek.

Jak policzyliśmy, w sumie w departamentach zarządzania aktywami pracuje około 80 osób. Są to nie tylko zarządzający, ale także liczna rzesza analityków (głównie akcji), osoby oceniające ryzykiem, ekonomiści, a w dużych OFE również osoby odpowiadające za nadzór właścicielski nad spółkami giełdowymi, których akcje znajdują się w portfelu funduszu.

W nadzór nad inwestycjami OFE włączone są komitety inwestycyjne, w których zwykle zasiada przynajmniej jedna osoba z zarządu (szefowie inwestycji często są jednocześnie członkami zarządu).

Od tego roku towarzystwa emerytalne zarządzające OFE mogą tworzyć dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) do gromadzenia pieniędzy na dodatkową emeryturę. Fundusze te będą dostępne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) lub indywidualnego konta emerytalnego (IKE).

Kilka towarzystw albo już utworzyło dobrowolny fundusz emerytalny (PZU, Amplico, PKO BP Bankowy, Allianz, Nordea), albo wkrótce to zrobi (ING, Generali, Pocztylion, Pekao).

Na razie towarzystwa na ogół nie planują zatrudniania nowych osób do zarządzania takim funduszem. Będą się tym zajmować dotychczasowi zarządzający. Na przykład w Amplico zadanie to powierzono Jackowi Babińskiemu. Tylko ING planuje przyjąć dopracy nową osobę, jednak dobrowolnym funduszem będzie zarządzać cały zespół.

Kto zarządza naszymi pieniędzmi w OFE

 

ING PTE

- Aktywa: 55,5 mld zł

- Klienci: 2977,6 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 8 (plus wakat)

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Grzegorz Chłopek, wiceprezes, dyrektor ds. inwestycji i ładu korporacyjnego, przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

W ING PTE od 1998 r. od starszego specjalisty ds. inwestycji do wiceprezesa towarzystwa. Przedtem w Banku Amerykańskim w Polsce, Commercial Union Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie oraz Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego. Na rynku kapitałowym od marca 1994 r. (ur. 1971).

Ewa Radkowska-Świętoń, członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania portfelem

Wcześniej była zatrudniona w Commercial Union Investment Management Polska (obecnie Aviva Investors Polska) i w ING Investment Management Polska, a na początku swojej kariery zawodowej w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego. Od sierpnia 2008 r. w ING PTE na obecnym stanowisku. Z rynkiem kapitałowym związana od 1995 r. (ur. 1971).

Piotr Bień, starszy zarządzający portfelem akcji

Od ponad sześciu lat w ING OFE. Zaczynał od stanowiska młodszego analityka akcji. Od prawie dwóch lat na stanowisku starszego zarządzającego portfelem akcji (jest to największy portfel akcyjny na polskim rynku, ponad 18 mld zł). Wcześniej pracował w PKN Orlen w Biurze Zarządzania Finansami.

Kamil Sobolewski, zarządzający portfelem dłużnym

Od 2009 r. odpowiada za portfel dłużny ING OFE (ponad 35 mld zł). Od 2000 r. zarządzał inwestycjami funduszy emerytalnych i inwestycyjnych w Polsce oraz Niemczech, odpowiadał także za inwestycje jednego z francuskich banków. Zdał egzaminy CFA, ma licencję FRM, jest członkiem Global Association of Risk Professionals (ur. 1975).

 

Aviva PTE

- Aktywa: 53,1 mld zł

- Klienci: 2690,2 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 9

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Marcin Żółtek, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego

W Aviva PTE od 1999 r. na stanowiskach od analityka rynku papierów dłużnych po dyrektora inwestycyjnego. Od października 2009 r. członek zarządu. Ukończył wiele kursów, m.in.: zarządzanie ryzykiem, Derivative University LSE, metody wyceny banków. W latach 1993 – 1998 pracował na Wydziale Matematyki UW, potem przez rok w Banku Pekao (ur. 1969).

Paweł Klimkowski, członek zarządu, zarządzający portfelem akcji

Doradca inwestycyjny, ma tytuł CFA. Pracował w ING PTE, Credit Suisse Asset Management, w zespole inwestycyjnym Aviva PTE. Był dyrektorem ds. inwestycji i członkiem zarządu SEB TFI, potem zarządzającym portfelem akcji w Noble Funds TFI. W styczniu 2010 r. ponownie dołączył do zespołu inwestycyjnego Aviva PTE jako zarządzający portfelem akcji. Od października 2010 r. członek zarządu Aviva PTE.

Maciej Karasiński, zarządzający portfelem papierów dłużnych

Pracę w Avivie (wtedy CU) rozpoczął po studiach. W PTE jest od 2006 r. Od października 2009 r. zarządza portfelem. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 279, CFA, FRM (ur. 1980).

 

PTE PZU

- Aktywa: 31,6 mld zł

- Klienci: 2223,1 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 5

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Arkadiusz Julke, dyrektor Biura Inwestycyjnego, zarządzający OFE, odpowiada za rynek akcji

Pracę rozpoczynał w 1996 r. w Banku Gdańskim. Później był związany z Bankiem Współpracy Europejskiej oraz z BWE Asset Management. Od października 2000 r. w PTE PZU. Dyrektorem jest od maja 2008 r. Na rynku kapitałowym pracuje od sierpnia 1998 r. Ma licencję maklera, doradcy inwestycyjnego, tytuł CFA (ur. 1970).

Marek Jezierski, odpowiada za rynek obligacji

Zarządzający portfelem długu w PTE PZU od 2001 r. Ma licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat dilera bankowego. Doświadczenie zawodowe: Biuro Maklerskie CDM Pekao, IDM PBI, Polski Bank Inwestycyjny, Kredyt Bank.

 

Amplico PTE

- Aktywa: 18,1 mld zł

- Klienci: 1195,9 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 9

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Rafał Mikusiński, prezes, dyrektor Departamentu Inwestycji

W Amplico PTE od 1999 r., zaczynał jako zarządzający portfelem dłużnym OFE. Poprzednio zatrudniony w CBM Pekao, Banku Amerykańskim w Polsce (obecnie DZ Bank Polska) oraz w AGF Ubezpieczenia na stanowisku maklera i zarządzającego portfelem. Licencjonowany makler giełdowy (ur. 1971).

Tomasz Stankiewicz, dyrektor, zarządzający portfelem akcji

Od 2005 r. w Amplico PTE. Wcześniej pracował w zespołach zarządzania aktywami Domu Maklerskiego BOŚ i w Generali PTE (ur. 1972).

Krzysztof Madej, dyrektor, zarządzający portfelem dłużnym

Pracuje w Amplico PTE od 2005 r. Był analitykiem w BISE (obecnie Bank DnB Nord Polska), dilerem obligacji w Amerbanku (obecnie DZ Bank Polska) oraz menedżerem portfela papierów skarbowych w CAIB Investment Management. Ma certyfikat finansów międzynarodowych przyznany przez MUCIA Global, Columbus University (ur. 1977).

 

AXA PTE

- Aktywa: 14,6 mld zł

- Klienci: 1114 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 5

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Robert Garnczarek, prezes, nadzoruje prace departamentu zarządzania aktywami, członek Komitetu Inwestycyjnego, AXA PTE

Z rynkiem kapitałowym związany od 1994 r. Początkowo zatrudniony jako analityk akcji, a od 1999 r. jako zarządzający portfelem akcji w Zurich PTE, a następnie w Generali PTE, gdzie oprócz zarządzania portfelem akcji kierował również pracami działu inwestycyjnego. W czerwcu 2005 r. został dyrektorem zarządzającym portfelem akcji w AIG PTE (obecnie Amplico PTE). W 2006 r. objął funkcję dyrektora pionu zarządzania aktywami i członka zarządu AXA PTE, a 1 lutego 2010 r. jest prezesem towarzystwa.

Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, zarządzający portfelem akcji

Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. W latach 2002 – 2004 zatrudniony w Credit Suisse Life & Pensions jako analityk, następnie zarządzający portfelem. Od 2005 r. zarządza portfelem akcji Axa OFE. Od 2006 r. dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami. Ma licencję doradcy inwestycyjnego, tytuł CFA (ur. 1975).

Konrad Maniak, zarządzający portfelem obligacji

Od 1999 roku w Axa PTE, początkowo jako analityk papierów wartościowych, od 2004 roku jako zarządzający portfelem papierów dłużnych. Wcześniej przez rok w Domu Maklerskim Instalexportu (makler papierów wartościowych). Dysponuje licencją maklera papierów wartościowych.

 

Generali PTE

- Aktywa: 11,7 mld zł

- Klienci: 895 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 4

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Rafał Markiewicz, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycyjnego, zarządzający portfelem akcyjnym

Karierę zawodową rozpoczął w CDM Pekao oraz Raiffeisen Capital & Investment Polska (makler papierów wartościowych). W latach 1995 – 1997 w Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami. W Atut TFI zarządzał funduszem akcyjnym oraz był zastępcą dyrektora inwestycyjnego. Od 2000 r. jest związany z rynkiem funduszy emerytalnych. Ma licencję maklera i doradcy inwestycyjnego (ur. 1968).

Roman Skórka, zarządzający portfelem dłużnym

Pracę rozpoczął w 1998 r. w Domu Maklerskim Kredyt Banku, później był w PZU Życie i PZU Asset Management. W Generali PTE od 2006 r. Ma licencję maklera papierów wartościowych, certyfikat dilera rynków finansowych. Ukończył studia podyplomowe, kierunek bankowość inwestycyjna (ur. 1966).

Tomasz Bilecki,doradca inwestycyjny

Od początku kariery zawodowej związany z grupą Generali, w od września 2005 r. jest zatrudniony w PTE - początkowo na stanowisku analityka, a od końca 2009 r.  na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Od 2002 r. zajmuje się zarządzaniem aktywami. Rok urodzenia: 1979.

 

Nordea PTE

- Aktywa: 10,5 mld zł

- Klienci: 899,3 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 7

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Paweł Wilkowiecki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Inwestycji

W Nordea PTE od czerwca 2009 r. Na rynku kapitałowym od 1992 r. Zarządzaniem aktywami zajmuje się od 1996 r. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 20 i maklera papierów wartościowych nr 102 (ur. 1964).

Marcin Petelski, główny zarządzający portfelem akcji

Pracuje w Nordea PTE od grudnia 2009 r., a na rynku kapitałowym od 1996 r. Ma certyfikat CFA (ur. 1974).

Grzegorz Witkowski,zarządzający portfelem akcji

w Nordea PTE od października 2009. Pracę zawodową rozpoczął w 2003 roku w Ernst&Young. Od 2006 r. pracuje w firmach zarządzających aktywami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i tytuł CFA. Urodzony w 1979 r.

Michał Oleszkiewicz, zarządzający portfelem dłużnym

Zarządzaniem aktywami zajmuje się od 2000 r., w Nordea PTE od marca 2011 r. Ma licencję doradcy inwestycyjnego oraz tytuł CFA (ur. 1976).

 

Aegon PTE

- Aktywa: 10,1 mld zł

- Klienci: 948,6 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 5

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Sergiusz Frąckowiak, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, zarządzający portfelem akcji

Za zarządzanie portfelem akcji w Aegon PTE odpowiada od grudnia 2010 r. Na rynku kapitałowym pracuje od 2004 r., a zarządzaniem aktywami zajmuje się od 2007 r. Był analitykiem w DWS Polska, Pekao Pioneer PTE oraz PTE Dom (obecnie PTE Warta), następnie dyrektorem inwestycyjnym w Pekao Pioneer PTE. Ma licencję doradcy inwestycyjnego (ur. 1977).

Roman Danielak, zarządzający portfelem papierów dłużnych

Na rynku finansowym pracuje od 1996 r. (w departamentach zarządzania aktywami), samodzielnie zarządza od 2002 r. W Aegon PTE od 1999 r., wcześniej był związany z DM Penetrator (ur. 1967).

 

PKO BP Bankowy PTE

- Aktywa: 7,8 mld zł

- Klienci: 541,2 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 6

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Adam Kałdus, dyrektor Biura Inwestycji

Makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, aktuariusz. Był analitykiem finansowym, potem doradcą inwestycyjnym i zarządzającym portfelami w biurach inwestycji takich firm jak: WBK AIB Asset Management, WBK AIB TFI, PTE Epoka, AIG Amplico Life. W latach 2002 – 2007 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (2003 – 2006) i członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy (ur. 1972).

Tomasz Rak, zarządzający portfelem akcji

Analityk finansowy w Pioneer TFI (1995 – 1998), doradca inwestycyjny, zarządzający portfelami i funduszami inwestycyjnymi m.in. w ING AM i IDM Kredyt Banku (1998 – 2005). Od 2007 r. zarządza częścią akcyjną PKO BP Bankowy OFE (ur. 1971).

Wojciech Labryga, zarządzający portfelem obligacji

Zaczynał w 1995 r. jako diler papierów wartościowych w ING Banku Śląskim. Pracował w Bankgesellschaft Berlin (Polska) oraz w BGŻ. Od 2006 r. zarządza portfelem obligacji PKO BP Bankowy OFE (ur. 1972).

 

PTE Allianz Polska

- Aktywa: 7 mld zł

- Klienci: 510 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 5

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Grzegorz Zubrzycki, członek zarządu, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, zarządzający częścią akcyjną

Pracę zaczął w 1994 r. jako analityk DM Penetrator. Następnie był analitykiem i zarządzającym funduszami w Skarbiec TFI. Od 2002 r. w PBK Atut TFI, KUKE. W PTE Allianz Polska jest od kwietnia 2006 r., od grudnia 2008 r. na stanowisku dyrektora. Ma licencję maklera oraz doradcy inwestycyjnego (ur. 1971).

Rafał Trzop, zarządzający portfelem dłużnym

W PTE Allianz Polska od sierpnia 2005 r. Wcześniej był w PTE Dom (obecnie Warta). W latach 2000 – 2004 pracował w Commerzbank Securities (oddziały w Pradze i Londynie). Ma certyfikat International Capital Markets Association (ICMA) z zakresu międzynarodowych rynków instrumentów dłużnych.

 

PTE Pocztylion-Arka

- Aktywa: 4,4 mld zł

- Klienci: 597,3 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 4

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Andrzej Bąk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, zarządzający akcjami

Na rynku kapitałowym od 2000 r. Z PTE jest związany od 2004 r., na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za inwestycje od 2007 r. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 179 (ur. 1975).

Jacek Sokołowski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, zarządzający obligacjami

Na rynku kapitałowym od 1998 r. Od tego czasu pracuje także PTE Pocztylion-Arka. Rocznik: 1974 r.

 

Pekao Pioneer PTE

- Aktywa: 3,5 mld zł

- Klienci: 344,9 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 4

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Kamil Kosiński, p.o. dyrektora inwestycyjnego, zarządzający portfelem akcji

W Pekao Pioneer PTE od października 2008 r. Od stycznia 2011 r. p. o. dyrektora inwestycyjnego, zarządzający portfelem akcji. W Pekao Pioneer PTE pracował wcześniej od grudnia 2006 r. do lutego 2008 r. (analityk akcji). Następnie przez kilka miesięcy był analitykiem w PTE PZU, a potem w Probatus Financial Advisers.

Wojciech Cieślak, zarządzający portfelem papierów dłużnych

Z Pekao Pioneer PTE związany od 2006 r. Początkowo analityk i diler obligacji, od stycznia 2011 r. zarządzający portfelem papierów dłużnych. Na rynku finansowym od 1996 r. Był dilerem w Banku Przemysłowym w Łodzi i Banku Millennium, specjalistą w Biurze Spółek Strategicznych BRE Banku.

 

PTE Warta

- Aktywa: 3,2 mld zł

- Klienci: 314,6 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem: 4 (plus jeden wakat)

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, odpowiedzialny za część dłużną portfela

Z rynkiem kapitałowym związany od 1996 r. Był maklerem giełdowym. Od 2000 r. zajmuje się zarządzaniem funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Przed objęciem stanowiska w PTE Warta w sierpniu 2008 r. był dyrektorem Departamentu Zarządzania Aktywami w DM BOŚ. Ma tytuł doradcy inwestycyjnego, CFA (ur. 1976).

Ludomir Zalewski, zarządza częścią akcyjną portfela, analityk

Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2006 r. jako analityk w domu maklerskim. W PTE Warta od stycznia 2009 r. Jest maklerem papierów wartościowych (ur. 1981).

Bartosz Stryjewski, zarządza częścią akcyjną portfela

W latach 2007 – 2010 pracował w Nordea PTE, a wcześniej w Domu Maklerskim BOŚ, a także w firmach audytorskich i bankach. W PTE Warta od lipca 2010 r. Jest doradcą inwestycyjnym. Urodzony w 1978 r.

Tomasz Markowski,zarządza częścią akcyjną portfela

Zaczynał w styczniu 2007 r. jako analityk akcji w PTE Skarbiec-Emerytura. Później także w Skarbiec TFI. W tej spółce zarządzał też portfelem akcji. Od stycznia 2012 r. zarządzający portfelem akcji w PTE Warta. Jest doradcą inwestycyjnym. Urodził się w 1982 r.

 

PTE Polsat

- Aktywa: 2,1 mld zł

- Klienci: 302,9 tys.

Liczba osób zajmujących się zarządzaniem pieniędzmi: 4

- Osoby odpowiedzialne za zarządzanie:

Robert Woźny, dyrektor Departamentu Inwestycji

W PTE Polsat od stycznia 2012 r., na rynku kapitałowym od 1994 r. Zarządzaniem OFE zajmuje się od 1999 r. Wcześniej pracował jako analityk i makler. Ma tytuły: CIIA, doradcy inwestycyjnego i maklera (ur. 1969).

Wojciech Olszewski, zarządzający częścią akcyjną portfela

Z PTE Polsat związany od maja 2005 r. Od grudnia 2011 r. zarządza częścią akcyjną, wcześniej był dyrektorem Departamentu Inwestycji. Na rynku kapitałowym od 1992 r. Pierwsze doświadczenia zdobywał na GPW jako makler. W latach 2000 – 2005 specjalista w dziale notowań GPW oraz przewodniczący sesji giełdowych. Jest maklerem.

Waldemar Bojara, zarządzający częścią dłużną portfela

W PTE Polsat od grudnia 2010 r., portfelem zarządza od grudnia 2011 r. Na rynku kapitałowym od 1997 r. Był analitykiem, doradcą inwestycyjnym, dyrektorem wydziału doradztwa i analiz. Ma licencję doradcy inwestycyjnego i maklera (ur. 1966).

 

Aktywa i liczba klientów na koniec stycznia 2012 r., źródło: KNF

 

 

 

 

Opinie dla „Rz"

Grzegorz Chłopek, wiceprezes, ING PTE

Rok 2012 będzie się charakteryzował bardzo dużą zmiennością cen zarówno akcji, jak i obligacji. Po ostatnich spadkach wiele aktywów jest na bardzo atrakcyjnych poziomach cenowych i dla tego my, jako zarządzający ING OFE jesteśmy optymistami co do stóp zwrotu w 2012 roku. W Polsce szczególnie dobrze dadzą zarobić obligacje długoterminowe o stałej stopie oprocentowania, jak również zmiennoprocentowe, oparte o stopy WIBOR i o inflację. Prawdopodobnie najwyższe zwroty dadzą obligacje z długim horyzontem zapadalności. Na rynku akcji z potencjalnych niespodzianek wymieniłbym małe i średnie spółki, które były niepopularnie przez ostatnie dwa lata. Uważamy, że ma szansę się to zmienić. Mogą nas również zaskoczyć wybrane spółki rynku budowlanego. Sektor budowlany był najgorszym sektorem w roku 2011, jednak dzięki niskim wycenom uważamy, że ten trend ma szansę się zmienić w bieżącym roku.

Paweł Klimkowski, członek zarządu i zarządzający portfelem akcji, Aviva PTE

Rok 2012 nie będzie powtórką roku 2009. Tym razem luzowanie ilościowe w większości krajów rozwiniętych nie będzie w stanie przywrócić zaufania do gospodarki światowej tak samo jak to się stało w pierwszej połowie 2009 roku. Wolny wzrost światowych ekonomii będzie oddziaływał na wyceny spółek w dużo większym stopniu niż 3 lata temu. Wówczas mieliśmy naprawdę mocną recesję na całym świecie i równie mocne odbicie. Obecnie spowolnienie było mniejsze ale jest ogromna szansa, że będzie zdecydowanie dłuższe i bardziej bolesne dla wszystkich. Z drugiej strony w drugiej połowie roku akcje w Europie i w Polsce spadały dość dynamicznie i zakończyliśmy rok z około 20-proc. spadkami. Koniec świata nam się trochę oddalił i obecnie ceny akcji znów rosną bo pesymizm inwestorów był zbyt duży. Jednocześnie nie ma co wpadać w entuzjazm bo gospodarki europejskie będą słabsze niż w 2011 roku a pewności co polepszenia koniunktury za rok, nie ma zbyt dużo. Dlatego w takim otoczeniu musimy cały czas bacznie obserwować dane makro, ale dużych wzrostów może w tym roku nie być.

Maciej Karasiński, zarządzający portfelem papierów dłużnych, Aviva PTE

Rok 2012 powinien być dobry dla posiadaczy polskich papierów skarbowych, chociaż z pewnością rynek będzie zmienny i nie należy oczekiwać wyłącznie wzrostów cen. Środowisko wewnętrzne powinno wspierać ceny krajowego długu. Przestrzeń do podwyższania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wydaje się być ograniczona;  inflacja, choć pozostaje na podwyższonym poziomie, nie powinna już rosnąć, wzrost gospodarczy z kolei pozostanie poniżej potencjału. Niestety polski rynek wciąż jest podatny na zmiany światowego sentymentu; problemy strefy Euro wciąż pozostają nierozwiązane i co jakiś czas dają o sobie znać. Martwić może również wysokie zaangażowanie inwestorów zagranicznych w krajowe papiery skarbowe, zwłaszcza w sytuacji wysokich potrzeb pożyczkowych zaplanowanych na ten rok.

Arkadiusz Julke, dyrektor Biura Inwestycyjnego, PTE PZU

Ten rok powinien  przynieść odreagowanie spadków z poprzedniego roku napędzanych eskalacją kryzysu zadłużeniowego w krajach Strefy Euro oraz nieoczekiwaną weryfikacją danych makroekonomicznych dotyczących sytuacji amerykańskiej gospodarki. Napływające na rynek dane makroekonomiczne dotyczące kluczowych gospodarek, istotny spadek zmienności oraz działania banków centralnych, w tym długo oczekiwane monetarne luzowanie ilościowe dokonane przez ECB za pośrednictwem banków komercyjnych powinno wpływać pozytywnie na skłonność inwestorów do kupowania ryzykownych aktywów, w tym akcji. Nie można oczywiście zapominać o zagrożeniach dla światowej gospodarki płynących z nadmiernego zadłużenia krajów rozwiniętych, jednak jak pokazuje zachowanie gospodarki amerykańskiej potrzeba ok. 3 lat na to, aby po kryzysie finansowych zadziałały mechanizmy rynkowe kierujące gospodarkę na ścieżkę wzrostu. Wydaje się, że działania ECB „kupują niezbędny czas" na zadziałanie mechanizmów rynkowych i pierwsze istotne skutki reform strukturalnych w krajach Strefy Euro. Jeżeli reformy strukturalne będą wdrażane, to istotne dla inwestorów będzie utrzymywanie ścieżki dojścia do docelowych wartości zadłużenia i deficytów a nie sam poziom w pierwszych latach ich wdrażania.

Rafał Mikusiński, dyrektor inwestycyjny, prezes, Amplico PTE

W roku 2012 ceny aktywów będą zmieniać się nie mniej gwałtownie niż w roku poprzednim, dlatego bieżący rok nie będzie sprzyjał strategii buy and hold. Z jednej strony aktualne są słabości globalnej gospodarki, które determinują przepływy inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym. Z drugiej siła relatywna naszej gospodarki wzrasta i sprzyjają nam lokalne czynniki. Rynek obligacji powinien, podobnie jak w 2011r. dostarczyć przyzwoitą realną stopę zwrotu, szczególnie, że być może jeszcze w tym roku dojdzie do luzowania polityki monetarnej wraz ze słabnącym wzrostem gospodarczym. Obecne poziomy wycen polskich akcji, mogą się wydawać atrakcyjne z historycznego punktu widzenia, jednak dobra koniunktura na giełdzie, może być  nie do utrzymania przy spadającym tempie wzrostu gospodarczego. Co istotne kształtowanie się cen akcji będzie w znacznym stopniu uzależnione od sytuacji w Europie Zachodniej i USA, z uwagi na spore zaangażowanie inwestorów zagranicznych w Polsce.

Adam Kurowski, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, AXA PTE

Próba oceny perspektyw rynku kapitałowego w bieżącym cyklu gospodarczym obarczona jest bardzo dużą niepewnością ze względu na znaczące interwencje rządów i banków centralnych. Zważywszy na to, że instytucjom tym zależy na utrzymaniu stosunkowo wysokich wycen aktywów  w scenariuszu bazowym należy zakładać umiarkowane wzrosty cen akcji. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że wchodząc w Nowy Rok inwestorzy mieli znacząco obniżone oczekiwania dotyczące perspektyw gospodarczych, co przekładało się na stosunkowo atrakcyjną  wycenę części spółek, choć nie całego rynku. Wydaje się, że możemy oczekiwać stabilizacji rentowności obligacji na obecnych poziomach. Ten pozytywny scenariusz bazowy obarczony jest szeregiem ryzyk, z których za najważniejsze uznać należy: kryzys strefy Euro oraz coraz wyraźniej widoczne spowolnienie gospodarcze w krajach Azji.

Tomasz Bilecki, doradca inwestycyjny,  Generali PTE

Dokonując chłodnej analizy tego, co może się wydarzyć na rynkach akcji w 2012 roku, należałoby stwierdzić, że tak naprawdę główne problemy, które były przyczyną ubiegłorocznych spadków nie zostały rozwiązane. Z drugiej strony, trudno oczekiwać, aby kwestia nadmiernego zadłużenia krajów została rozwiązana z dnia na dzień. Patrząc na to z perspektywy możliwych scenariuszy dla rynku akcji, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka porcja złych informacji jest już zdyskontowana przez inwestorów. 2012 rok dla rynku obligacji może być bardzo zmienny. W dalszym ciągu mamy do czynienia z niewyjaśnioną sytuacją w Grecji i Portugalii odnośnie wypłacalności tych państw oraz sposobu pomocy i zabezpieczenia przed skutkami kryzysu całej strefy Euro.  Z drugiej strony obserwujemy silny napływ inwestorów zagranicznych na polski rynek finansowy. Inwestorzy doceniają dobre wyniki polskiej gospodarki i działania rządu w sprawie reformy finansów publicznych, co dobrze rokuje na przyszłość – tak dla rynku obligacji jak i dla polskiej waluty.

Grzegorz Witkowski, zarządzający portfelem akcji, Nordea PTE

Tempo wzrostu głównych krajów strefy euro w pierwszej połowie 2012 roku będzie wyższe niż przewidywali ekonomiści. Spowodowało to silny wzrost cen ryzykownych aktywów w pierwszych tygodniach roku. Kluczowe dla zachowania rynku w kolejnych miesiącach będzie opanowanie kryzysu zadłużenia w krajach strefy euro, w szczególności we Włoszech. Trzeba niestety założyć, że nadmierny poziom długu w Europie i USA będzie ograniczał stopy zwrotu z akcji w perspektywie kilku najbliższych lat. Niski poziom wycen oraz działania banków centralnych zmierzające do stymulowania wzrostu będą powodować krótkie okresy nietrwałej hossy. Ważnym czynnikiem ryzyka dla rynków są Chiny, gdzie wzrost gospodarczy ulegnie istotnemu spowolnieniu.

Piotr Wiśniewski, analityk rynku kapitałowego, PKO BP Bankowy PTE

Obecny rok będzie prawdopodobnie lepszy dla uczestników rynku kapitałowego od poprzedniego. Po ubiegłorocznej ponad 20 proc. przecenie na warszawskiej giełdzie, ceny akcji są obecnie dalekie od swoich najwyższych historycznych poziomów. Może to sprzyjać większej aktywności strony popytowej. Wprawdzie analogia nie ma siły dowodowej, ale warto pamiętać o doświadczeniu ostatnich lat, kiedy to po silnych spadkach cen akcji w danym roku, w kolejnym mieliśmy do czynienia z odbiciem. Wzrostowe odreagowanie rynku nie musi jednak oznaczać hossy. Prognozy makroekonomiczne na 2012 r. sprzed kilku tygodni przewidywały niższe tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w porównaniu z rokiem poprzednim oraz trudną sytuację gospodarczą w większości krajów europejskich. Podsumowując, wciąż można oczekiwać dużej zmienności na rynku akcji z per saldo dodatnią stopą zwrotu w ujęciu rocznym.

Kamil Kosiński, p.o. dyrektora inwestycyjnego, Pekao Pioneer PTE

Rynek kapitałowy w 2012 roku prawdopodobnie nadal będzie się charakteryzował wysoką zmiennością, a co za tym idzie wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Rynki w skali globalnej będą uzależnione od utrzymania poprawy na rynku pracy oraz od poprawy na rynku nieruchomości  w USA. Jeżeli w kolejnych miesiącach będziemy obserwować poprawę na tych rynkach, to powinno się to przełożyć na pozytywne oczekiwania, co do wzrostu amerykańskiej gospodarki w całym 2012 roku i w efekcie zostaną wygenerowane dalsze wzrosty na rynkach kapitałowych.  Drugim czynnikiem są realne działania w Unii Europejskiej, prowadzące do zapobieżenia  bankructwu Grecji, a w następnej kolejności Portugalii. Jeżeli w kolejnych miesiącach uwidoczni się możliwość ustabilizowania sytuacji tych krajów, to jest szansa na osłabienie awersji do ryzyka i tym samym na znaczne wzrosty na rynkach kapitałowych w 2012 roku. Jednocześnie rozmowy prowadzone przez władze Unii Europejskiej z władzami Grecji będą powodowały dużą zmienność w krótkim terminie. Najgorszym scenariuszem może być brak porozumienia pomiędzy władzami Unii Europejskiej a rządem Grecji, co do warunków przyznania drugiej transzy pomocy dla Grecji. Jeżeli Grecja nie otrzyma tych pieniędzy to pod koniec marca nie będzie w stanie spłacić zapadającego długu. W przypadku zaistnienia takiej ewentualności nie będzie możliwości kontynuowania wzrostów w dalszej części roku.

Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, PTE Warta

W roku 2012 wyróżniłbym trzy podstawowe czynniki, które będą wpływały na sytuację na rynku kapitałowym. Pierwszym jest dobra sytuacja w gospodarce amerykańskiej, która może przełożyć się na inne regiony świata, przede wszystkim na rynki wschodzące. Drugim czynnikiem jest kryzys w Europie, zarówno dotyczący zadłużenia jak i recesji w realnej gospodarce. Trzecią bardzo istotną sprawą są działania EBC i Fed. ECB poprzez zasilanie banków europejskich w pieniądz przeciwdziała kryzysowi w Europie. Fed natomiast jest gotowy do kolejnej rundy drukowania pieniędzy. Wzajemne oddziaływanie tych czynników będzie kluczowe dla koniunktury na rynkach finansowych.

Już ponad 233 mld zł zgromadziliśmy w 14 otwartych funduszach emerytalnych. Jest to blisko dwukrotnie więcej, niż wynosi kwota powierzona funduszom inwestycyjnym, oraz prawie sześciokrotnie więcej, niż zostało wpłacone do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Każdy z dwóch największych na rynku OFE zarządza większymi środkami niż wszystkie fundusze ubezpieczeniowe.

W sumie w funduszach emerytalnych znajduje się mniej więcej jedna czwarta oszczędności Polaków. Oczywiście to efekt tego, że wpłacanie składek do OFE jest obowiązkowe dla każdej osoby pracującej.

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora