Osoby, które pracowały w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej (dotyczy też Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii) bądź w państwach z którymi Polskę łączy umowa o zabezpieczeniu społecznym (np. USA, Kanada, Australia), mogą ubiegać się o emeryturę lub rentę z tego tytułu.

Jak przypomina ZUS, po spełnieniu wymaganych warunków, dotyczących w szczególności wieku emerytalnego oraz stażu, można otrzymywać oprócz polskiej emerytury lub renty z ZUS, także odpowiednie zagraniczne świadczenie emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucję zagraniczną.

Przepisy unijne oraz postanowienia umów międzynarodowych ułatwiają spełnienie warunków wymaganych do uzyskania emerytury lub renty w Polsce oraz za granicą, przede wszystkim warunków stażowych.

W serwisie informacyjnym ZUS dostępne są informacje dotyczące zasad ubiegania się o świadczenia.