Mikołaj Barczentewicz, współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (fundacja Leszka Balcerowicza), skargę na bezczynność Prezydenta RP w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat ekspertyz, opinii prawnych i dokumentów urzędowych dotyczących zmian w ustawie o funkcjonowaniu systemu ubezpieczeń społecznych złożył 15 lipca - podała Fundacja FOR w komunikacie prasowym.

Dzisiejszy wyrok WSA w Warszawie zobowiązuje Prezydenta RP do rozpatrzenia wniosku  o udostępnienie informacji poprzez udostępnienie opinii lub wydanie decyzji odmownej. Jeżeli Prezydent nie złoży skargi kasacyjnej, to za ok. 2 miesiące będzie musiał wykonać wyrok. Jeżeli zaś złoży skargę, co jest prawdopodobne, to sprawa trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie rozpoznanie skargi kasacyjnej trwa średnio 14 miesięcy, co odłoży w czasie uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia nawet o 2 lata.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca stwierdził, że wnioskowane opinie prawne dotyczą sprawy publicznej i zostały opłacone ze środków publicznych, dlatego też stanowią informację publiczną.

Sąd za niezasadny uznał argument pełnomocnika organu, który twierdził, że wnioskowane opinie prawne nie stanowią informacji publicznej, bo Prezydent nie musiał skorzystać z opinii ekspertów podejmując decyzje o podpisaniu lub nie ustawy o OFE.

Jest to już trzeci wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący udostępnienia opinii prawnych, na które powołał się Prezydent RP podpisując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Dwie poprzednie skargi (na Kancelarię Prezydenta) złożyły Fundacja e-Państwo oraz osoba prywatna. Wyroki w tych sprawach zostały wydane 3 sierpnia br. i również zobowiązywały do rozpatrzenia wniosków o udostępnienie opinii prawnych o ustawie o OFE.

W maju weszły w życie zmiany w prawie, które m.in. obniżyły wysokość składki przekazywanej do funduszy emerytalnych z 7,3 do 2,3 proc.