Rodzaje i formy PPE

Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę

Publikacja: 13.04.2011 12:04

Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę

Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Zarówno pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE w zakładzie pracy, jak i pracownik nie ma obowiązku w nim uczestnictwa. Pierwsze programy zostały uruchomione w 1999 r.

 

FORMY PPE

 

Umowy z funduszem inwestycyjnym

umowy o wnoszeniu przez pracodawców składek pracowników do funduszu inwestycyjnego może być zawarta z różnymi funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Uczestnik programu może wówczas przenosić środki w obrębie funduszy zarządzanych przez dane towarzystwo lub dzielić środki między funduszami (zgodnie z umową zakładową).

Umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowy funduszem kapitałowym

umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń musi spełniać kilka dodatkowych warunków — co najmniej 85 proc. każdorazowej składki podstawowej musi być przeznaczone na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, czyli na funkcję oszczędnościową umowy, pozostała cześć składki, a więc nie więcej niż 15 proc., może być przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczeniowa forma PPE obok gwarancji gromadzenia środków na przyszłe cele emerytalne zapewnia również wypłatę dodatkowych świadczeń w przypadku zajścia zdarzeń ubezpieczeniowych (śmierć pracownika, następstwa nieszczęśliwych wypadków itp.).

Pracowniczy fundusz emerytalny, zarządzany przez pracownicze towarzystwo emerytalne

pracodawca lub pracodawcy sami tworzą fundusz oraz mające nim zarządzać towarzystwo emerytalne. Pracowniczy fundusz i towarzystwo działają analogicznie jak w przypadku otwartych funduszy emerytalnych i zarządzających nimi powszechnych towarzystw emerytalnych. Towarzystwo ma formę spółki akcyjnej. Jeżeli kolejny pracodawca przystępuje ze swoim PPE do już istniejącego funduszu nabywa akcje pracowniczego towarzystwa emerytalne. Pracownicze towarzystwo emerytalne, w przeciwieństwie do powszechnych towarzystw emerytalnych jest instytucją typu non-profit. Do utworzenia pracowniczego funduszu i towarzystwa emerytalnego potrzebna jest zgoda nadzoru emerytalnego. Pracodawca może sam utworzyć PTE, ale może także przystąpić do towarzystwa już istniejącego na rynku.

Zarządzanie zagraniczne

zarządzający zagraniczny to podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający swoją siedzibę na terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej, podlegający nadzorowi organu nadzoru tego państwa, którego przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę uczestnikom programu emerytalnego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. W przypadku zarządzającego zagranicznego będącego zakładem ubezpieczeń stosuje się zasady odnoszące się do umowy z krajowym zakładem ubezpieczeń, a w przypadku zarządzającego zagranicznego posiadającego osobowość prawną, którego udziałowcem jest pracodawca, stosuje się zasady dotyczące funkcjonowania PPE w formie funduszu emerytalnego.

 

Niektóre obowiązki pracodawcy

* Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych nakłada na pracodawców prowadzących PPE obowiązek sporządzania i przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego programu. Muszą oni przesłać informację za dany rok muszę przesłać przesyłką poleconą do 1 marca następnego roku.

* Pracodawca ma obowiązek zgłaszania do rejestru w ciągu 30 dnia zmian zawartych we wniosku danych pracodawcy lub danych instytucji zarządzającej środkami. W przypadku zmiany formy programu lub warunków uczestnictwa w programie określonych w umowie zakładowej, pracodawca ma 14 dnia ma na złożenie wniosku o wpis zmian.

* Pracodawca ma obowiązek przekazywania uczestnikom PPE informacji o wszystkich istotnych z punktu widzenia uczestnika zasadach funkcjonowania programu. Informacja taka powinna zawierać m.in.: formę programu, nazwę instytucji zarządzającej środkami, określenie wysokości składki podstawowej oraz minimalną i maksymalną wysokość możliwej do zadeklarowania miesięcznej składki dodatkowe, omówienie zasad wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu środków zgromadzonych na rachunku uczestnika, wskazanie trybu zmiany deklaracji uczestnika, omówienie możliwości zadysponowania przez uczestnika prawami do zgromadzonych środków czy wreszcie wskazanie przypadków, w których następuje likwidacja programu i konsekwencji likwidacji.

 

Co powinna zawierać umowa zakładowa PPE

* określa formy programu emerytalnego;

* wskazuje instytucję finansową, która będzie gromadziła środki finansowe i zarządzała nimi na podstawie umowy z pracodawcą;

* warunki oraz tryb przystępowania i występowania z programu;

* proponowane warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi;

* przypadki i warunki wypowiedzenia umowy z instytucją finansową albo warunki zbycia przez pracodawcę posiadanych przez niego akcji towarzystwa emerytalnego oraz warunki likwidacji towarzystwa - warunki, terminy i sposób dokonywania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;

* przypadki i warunki zmiany formy programu lub zarządzającego;

* wysokość składki podstawowej;

* minimalną wysokość możliwej do zadeklarowania składki dodatkowej (jeżeli umowa zakładowa nie zakazuje jej deklarowania), sposób jej deklarowania przez uczestników oraz terminy naliczania i potrącania składki przez pracodawcę w celu przelania na rachunek uczestnika;

* terminy naliczania i przelewu składki podstawowej na rachunek uczestnika;

* koszty i opłaty obciążające uczestnika i pracodawcę, warunki na jakich mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy zakładowej;

* warunki zmiany i wypowiedzenia umowy zakładowej;

* warunki jednostronnego zawieszenia odprowadzania oraz czasowego ograniczenia wysokości składek podstawowych przez pracodawcę;

* okres wypowiedzenia umowy zakładowej przez pracodawcę;

* w przypadku programu prowadzonego w formie umowy o wnoszenie składek do funduszu inwestycyjnego;

* określenie warunków przeniesienia środków w przypadku zmiany funduszu w ramach tego samego programu.

 

Czynniki sprzyjające tworzeniu zakładowych planów emerytalnych:

•    Demografia

•    Sytuacja gospodarcza i niskie stopy zastąpienia z obowiązkowych filarów

•    Zamiar oferowania konkurencyjnych i atrakcyjnych pakietów wynagrodzeń przez firmy •    Światowe i lokalne trendy

•    Niska świadomość społeczna

•    Budowanie pozytywnego wizerunku na rynku pracy

Praktyka rynkowa w Polsce:

•    Pracownicy nie domagają się od pracodawców dodatkowych emerytur

•    Nie ma bodźców fiskalnych

•    Praktyka rynkowa na rynku ogólnym – zakładowe plany emerytalne tworzy 27 proc. firm międzynarodowych i tylko 5 proc. firm polskich

•    Firmy dążą do obniżki kosztów

•    Pracownicy pracują w danej firmie przez krótszy okres – pokolenie Y

•    Niska świadomość społeczna

Pracownicze programy emerytalne (PPE) są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę

Składki uczestników programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, które zajmują się gromadzeniem i zarządzaniem pieniędzmi. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu.

Pozostało 94% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?