OFE na miniusie, PTE na plusie

Mimo dużych strat OFE na giełdzie w zeszłym roku, zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne, zarobiły 0,7 mld zł netto

Publikacja: 08.05.2009 15:52

GUS podał informacje na temat wyników finansowych OFE i PTE w ubiegłym roku. Wynika z nich, że OFE miały 13,8 mln członków, o 5,4 proc więcej niż rok wcześniej. Prawie 8,8 mln osób należy do czterech największych funduszy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych prawie 20,5 mld zł składek oraz 0,5 mld zł odsetek w 2008 roku. Na prawie pięć procent rachunków prowadzony przez OFE nie wpłynęła w zeszłym roku żadna składka. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wyceniono pod koniec grudnia na 138,8 mld zł, to znaczy o 1,8 proc mniej niż w 2007 r. Głównym powodem spadków była bessa na rynku. Powodem były duże spadki na giełdzie, będące efektem trwającej od połowy 2007 r. bessy. Zobowiązania ogółem zmalały o 17,6 proc. Aktywa netto funduszy wynosiły 138,3 mld zł, i spadły o 1,3 proc. w skali roku.

OFE wciąż mają najwięcej obligacji w portfelu inwestycyjnym. Stanowiły one ponad 75 proc. portfela. Ich wartość to 103,8 mld zł, przy czym ich udział w porównaniu z 2007 zwiększył się aż 15,2 punktów procentowych. Fundusze emerytalne ulokowały też 84,2 mld zł w obligacjach skarbowych o stałym oprocentowaniu. Akcje spółek stanowiły niespełna 22 proc. portfela inwestycyjnego.

Fundusze miały pod koniec grudnia 29,2 mld zł w akcjach notowanych na GPW. Było to o 18. 89 mld zł mniej niż przed rokiem.

Jak podaje GUS OFE inwestowały przede wszystkim w spółki w sektorze paliwowym. Miały ich akcje warte 3,1 mld zł. Akcje spółek w sektorze budownictwa, deweloperów i akcje w sektorze przemysłu metalowego stanowiły łącznie 47,8 proc. (5,1 mld zł). Fundusze zainwestowały także w zeszłym roku w akcje sektora finansowego i w akcje sektora przemysłu po 10,6 mld zł. Pozostałe akcje (8,2 mld zł) były ulokowane w spółkach sektora usługowego. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe wyniosły 3,0 mld zł (wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Fundusze zainwestowały kwotę 1,0 mld zł za granicą. tj. zaledwie 0,7 proc. wartości portfela inwestycyjnego.

Przychody operacyjne otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 6,0 mld zł, co oznacza 23,6 proc. wzrost w ciągu roku. Główną ich pozycją były odsetki od dłużnych papierów wartościowych, stanowiące 72,6 proc. przychodów zarówno przed rokiem jak i w 2008 r. Koszty operacyjne osiągnęły kwotę 0,7 mld zł, i jest to jednoprocentowy spadek w porównaniu do 2007 r. Koszty związane z zarządzaniem funduszami wyniosły 0,6 mld zł i stanowiły 88,6 proc. kosztów operacyjnych. OFE straciły na inwestycjach 1,4 mld zł (przed rokiem zysk wyniósł 4,5 mld zł). Po uwzględnieniu wyniku z inwestycji i wyceny wynik finansowy wykazany przez wszystkie otwarte fundusze emerytalne był ujemny i osiągnął wartość minus 20,5 mld zł.

Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 30.09.2005 r. do 28.09.2008 r. wyniosła 12,6 proc. W porównaniu z 2007 r. stopa ta spadła blisko o 40 proc. Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2008 r. wyceniono na kwotę 3,4 mld zł (wzrost o 26,8 proc). A ich przychody wynikające z zarządzania otwartymi funduszami emerytalnymi wyniosły 1,9 mld zł, czyli wzrosły o 9,5 proc. w porównaniu z 2007.

Koszty zarządzania funduszami przez PTE wzrosły do ok. 1,1 mld zł (wzrost o 9,1 proc). Głównymi pozycjami generującymi koszty były usługi akwizycyjne (35,4 proc. udział w kosztach wobec 33,2 proc w 2007 r.), ogólne koszty zarządzania PTE (odpowiednio 20,1 proc. wobec 19,0 proc.) oraz opłaty dla agenta transferowego i z tytułu prowadzenia rejestru członków funduszy (13,4 proc. wobec 14,0 proc.).

PTE uzyskały 0,9 mld zł zysku brutto (wzrost o 7,7 proc). Obciążenia wyniosły 0,1 mld zł. W efekcie, powszechne towarzystwa emerytalne zamknęły rok 2008 zyskiem netto w wysokości 0,7 mld zł (na takim samym poziomie jak w 2007 roku).

GUS podał informacje na temat wyników finansowych OFE i PTE w ubiegłym roku. Wynika z nich, że OFE miały 13,8 mln członków, o 5,4 proc więcej niż rok wcześniej. Prawie 8,8 mln osób należy do czterech największych funduszy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do funduszy emerytalnych prawie 20,5 mld zł składek oraz 0,5 mld zł odsetek w 2008 roku. Na prawie pięć procent rachunków prowadzony przez OFE nie wpłynęła w zeszłym roku żadna składka. Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wyceniono pod koniec grudnia na 138,8 mld zł, to znaczy o 1,8 proc mniej niż w 2007 r. Głównym powodem spadków była bessa na rynku. Powodem były duże spadki na giełdzie, będące efektem trwającej od połowy 2007 r. bessy. Zobowiązania ogółem zmalały o 17,6 proc. Aktywa netto funduszy wynosiły 138,3 mld zł, i spadły o 1,3 proc. w skali roku.

Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora