Zaproponowano dwukrotne zwiększenie dotychczasowego rocznego limitu wpłat na IKE.

Miałby on wynosić trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Oznacza to możliwość zwiększenia środków gromadzonych na IKE, co w konsekwencji spowoduje powiększenie kapitału mającego uzupełniać wypłaty z obowiązkowego systemu emerytalnego.

Proponuje się też przyjęcie zapisu, że limit wpłat na IKE w kolejnym roku nie może być niższy niż w roku poprzednim. Przewidziano uelastycznienie zasad zwrotu i wypłaty pieniędzy z IKE. Stworzono możliwość częściowego ich zwrotu i wypłaty w ratach.