Znacznie łatwiej o kredyt technologiczny. Uproszczono zasady

Przedsiębiorcy planujący innowacyjne inwestycje mogą sięgnąć po bardzo atrakcyjne finansowanie. Jego zasady zostały właśnie mocno uproszczone.

Publikacja: 10.08.2020 16:42

Znacznie łatwiej  o kredyt technologiczny. Uproszczono zasady

Foto: Adobe Stock

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie unijne do kredytu na innowacje technologiczne dla małych i średnich firm rozpoczyna się 31 lipca. Prześwietlamy nowe zasady i sprawdzamy, jak otrzymać kredyt technologiczny.

Warto sprawdzić: To było najbardziej przydatne wsparcie z tarcz kryzysowych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z pandemią zdecydowało się na wprowadzenie w kredycie na innowacje technologiczne kilku istotnych dla przedsiębiorców zmian. Najważniejszymi z nich są: zniesienie limitu dofinansowania wynoszącego dotychczas 6 mln zł, rezygnacja z konieczności posiadania wkładu własnego i wymogu innowacyjności w skali kraju. Teraz wystarczy wykazać, że dzięki kredytowi produkty lub oferowane usługi będą innowacją we własnej firmie. Ministerstwo liczy, że wprowadzone ulepszenia najpierw w przedsiębiorstwie, w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę

Kredyt technologiczny – nowy katalog wydatków

Rozszerzony został też katalog wydatków kwalifikowalnych, które można sfinansować premią technologiczną. Teraz do kosztów tych można zaliczać nie tylko kupno i montaż środków trwałych, ale również ich transport, wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji oraz wydatki związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK, podkreśla, że nowością jest też możliwość pokrycia z premii technologicznej wydatków budowlanych także na przebudowę i adaptację budynków. Inwestycją technologiczną jest więc nie tylko wdrożenie nowych technologii, ale również zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

– W związku z pandemią przygotowaliśmy pakiet rozwiązań pomocowych. Nowe zasady ubiegania się o bezzwrotną premię technologiczną odpowiadają na potrzeby tych, którzy mimo kryzysu chcą się rozwijać, a przy tym utrzymywać produkcję i zatrudnienie – dodaje Paweł Chorąży.

Kredytem technologicznym można więc sfinansować wszystkie koszty kwalifikowalne – wcześniej przedsiębiorca musiał pokryć jedną czwartą wydatków.

Premia z BGK

W ramach programu można otrzymać premię technologiczną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego przez bank komercyjny. Kredyt technologiczny udzielany jest na wdrożenie własnej nowej technologii lub zakup i wdrożenie technologii i wytworzenie dzięki niej nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz na zapewnienie warunków dla prowadzenia ich produkcji. BGK zwraca jednak uwagę kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny czy urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii, a nie zawierającego w sobie tę technologię, ponieważ została ona wdrożona już przez producenta.

Ustawa nie określa minimalnej i maksymalnej wysokości kredytu. Jedynym ograniczeniem jest niefinansowanie dużych projektów, których wartość przekracza równowartość 50 mln euro. Ostateczna wartość finansowania zależy od kosztów projektu oraz wysokości wsparcia wynikającego z „Mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020″.

Warto sprawdzić: Tarcza 4.0. Dokładny przegląd wszystkich form wsparcia

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie promesy kredytu na innowacje technologiczne w jednym z kilkunastu banków komercyjnych współpracujących z BGK, którą należy dołączyć do wniosku. O częściową wypłatę dotacji można wnioskować już po zrealizowaniu jednej czwartej wartości inwestycji. Wysokość premii może być udzielana do 70 proc. wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych firm oraz 60 proc. dla średnich, ale dotyczy tylko wydatków kwalifikowanych poniesionych po złożeniu wniosku o dofinansowanie w BGK. Nie może być jednak wyższa niż kwota uruchomionego kredytu technologicznego pozostałego do spłaty.

Projekt, na który składany jest wniosek, może zostać rozpoczęty już w dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Za jego rozpoczęcie BGK uznaje się poniesienie pierwszego wydatku lub przyjęcie pierwszego zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji inwestycji, wynikającego np. z zapłaty faktur zaliczkowych.

Trzeba tylko pamiętać, że koszt nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym tylko wtedy, kiedy zostanie ona nabyta dopiero po złożeniu wniosku o premię technologiczną. Ważne jest również dodawanie we wniosku co najmniej jednego wskaźnika potwierdzającego pozytywny wpływ wprowadzanych technologii na środowisko. Będą one weryfikowane na etapie oceny i rozliczania projektu.

Kredyt technologiczny – zmiany z warunkami

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie są jeszcze możliwe zmiany w projektach. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie trzeba tylko przedstawić aktualne dokumenty projektowe. Nie wyklucza to możliwości zmian projektu w trakcie późniejszej jego realizacji. Możliwa jest też zmiana terminów realizacji zadań projektu, choć pod pewnymi warunkami. Trzeba przekazać nowy harmonogram rzeczowo-finansowy i uzasadnić konieczność wprowadzenia zmian.

Warto sprawdzić: Tarcza Finansowa PFR. Nie tak prosta jak wniosek o 500 plus

Trzeba też liczyć się z ryzykiem. BGK może bowiem zwrócić się do ekspertów oceniających projekt z prośbą o opinię w sprawie dopuszczalności wydłużenia terminów. Bank podkreśla, że innowacyjność technologii oraz końcowego rezultatu projektu stanowi główną podstawę do przyznania dofinansowania, jeżeli więc eksperci oceniający wniosek o zmianę terminów uznają, że wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi z opóźnieniem spowoduje, że produkt lub usługa nie będą już nowe lub ulepszone w stosunku do obecnie oferowanych na rynku, BGK nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian.

Zmiany w kredycie na innowacje

1. zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju, wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa

2. zniesienie limitu kwotowego premii technologicznej – dotąd wynosiła ona 6 mln zł

3. zniesienie wymogu posiadania wkładu własnego do projektu (od tej chwili 100% może być finansowane kredytem technologicznym)

4. rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych (np. o koszty transportu środków trwałych, ekspertyzy i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji)

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie unijne do kredytu na innowacje technologiczne dla małych i średnich firm rozpoczyna się 31 lipca. Prześwietlamy nowe zasady i sprawdzamy, jak otrzymać kredyt technologiczny.

Warto sprawdzić: To było najbardziej przydatne wsparcie z tarcz kryzysowych

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy