Wystartował nabór na „Granty na eurogranty”

18 kwietnia rozpoczął się nabór wniosków do organizowanego przez PARP programu, wspierającego rozwój i umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw.

Publikacja: 24.04.2024 04:30

Na wsparcie mogą liczyć działania przyjazne środowisku

Na wsparcie mogą liczyć działania przyjazne środowisku

Foto: AdobeStock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekonuje, że konkurs stanowi istotne wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im zdobycie funduszy na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

„Granty na eurogranty” realizowane są z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Są inicjatywą, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021–2027. Proces przygotowania eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o eurogrant do wybranego programu Unii Europejskiej, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE. Ponadto, sfinansować można ewentualną korektę wniosku o eurogrant i prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

Czytaj więcej

Bogaty przewodnik po naborach PARP

Nabór wniosków skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczął się 18 kwietnia 2024 r. i potrwa do 17 kwietnia 2025 r. Budżet naboru wynosi 43 mln zł.

Kluczowymi kryteriami oceny projektów są m.in. kwalifikowalność wnioskodawcy, trafność realizacji projektu, jego budżet, wskaźniki efektywności oraz zgodność z horyzontalnymi zasadami równości szans i niedyskryminacji.

Każdy projekt musi otrzymać pozytywną ocenę we wszystkich kryteriach obligatoryjnych, aby uzyskać rekomendację do otrzymania dofinansowania. – Ważnym aspektem jest zgodność zgłaszanych projektów z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierane inicjatywy muszą promować działania przyjazne dla środowiska oraz przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To z kolei odzwierciedla zaangażowanie programu w tworzenie inicjatyw sprzyjających długofalowej równowadze ekologicznej i społecznej – informuje PARP.

Czytaj więcej

Rusza wsparcie dla firm po pandemii

Wskazuje, że przedsiębiorcy aplikujący o wsparcie powinni wpisywać się także w obszary określone jako Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). – To ważny aspekt, który podkreśla strategiczne znaczenie wspieranych działań dla polskiej gospodarki oraz zgodność z krajowymi priorytetami rozwoju. Działając zgodnie z zasadą KIS, projekty stają się nie tylko konkurencyjne na rynku europejskim, ale również sprzyjają wzmocnieniu pozycji Polski jako innowacyjnego gracza na arenie międzynarodowej – tłumaczy PARP.

W przypadku, gdy liczba kwalifikujących się projektów przewyższy dostępny budżet, o kolejności na liście ocenionych projektów decydować będą dodatkowe kryteria, takie jak przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego czy stopa bezrobocia w powiecie, w którym zaplanowano realizację projektu. W ocenie organizatorów konkursu zapewnia to sprawiedliwe i transparentne podejście do selekcji projektów.

Czytaj więcej

Wsparcie w biegu po unijne miliardy

Dotację z „Grantów na eurogranty” można przeznaczyć m.in. na sfinansowanie: usług doradczych, dzięki którym zostaną przygotowane projekty planowane do realizacji w ramach jednego z programów UE; przygotowanie wniosku/aplikacji o eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu, oraz działania związane z ich ewentualną korektą – w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej są one bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji przed komisją oceny projektów; kosztów podróży służbowych poza granicami Polski pracowników wnioskodawcy związanych z przygotowaniem eurograntu; organizacji spotkań związanych z przygotowaniem eurograntu (w tym kosztów poszukiwania partnerów projektu w Polsce i za granicą); tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekonuje, że konkurs stanowi istotne wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, umożliwiając im zdobycie funduszy na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

„Granty na eurogranty” realizowane są z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG). Są inicjatywą, która ma na celu wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP i organizacji badawczych, a także wsparcie tych podmiotów w skutecznym ubieganiu się o środki z programów centralnych ogłaszanych przez Komisję Europejską na lata 2021–2027. Proces przygotowania eurograntu obejmuje szereg działań, takich jak: poszukiwanie partnerów eurograntu zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, organizację spotkań dotyczących przygotowania założeń dla eurograntu, przygotowanie kompletnego wniosku o eurogrant do wybranego programu Unii Europejskiej, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE. Ponadto, sfinansować można ewentualną korektę wniosku o eurogrant i prezentację wniosku przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse firmy
Duże pieniądze na strategie wzornicze
Finanse firmy
Łatwiej o pomoc ARP dla mikro, małych i średnich firm
Finanse firmy
Program „Usługi rozwojowe 4.0” czeka na chętnych
Finanse firmy
Pomoc dla firm w nawiązaniu współpracy międzynarodowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Finanse firmy
Ruszył wyścig po pieniądze dla HoReCa
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał