WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight, to zamiennik dotychczas obowiązującego WIBOR-u, jednego z najważniejszych czynników decydujących o wysokości oprocentowania kredytów w Polsce. Od tego roku banki mogą już udzielać kredytów opartych na nowym wskaźniku. Wiceminister finansów Piotr Patkowski stwierdził, że od 1 lipca trzy banki będę oferować produkty finansowe z nowym wskaźnikiem WIRON. Wśród tej trójki może być Bank Pekao, BNP Paribas czy ING Bank.

Proces będzie przebiegać w miarę ewolucyjnie, z dwoma wskaźnikami funkcjonującymi równolegle do 2025 r. Kiedy to wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany, a wszystkie dotychczasowe umowy z tym wskaźnikiem zostaną przekonwertowane na wskaźnik WIRON. Zmiana dodatkowo zostanie obarczona spreadem korygującym.

Czytaj więcej

Rodzina chce pół miliona kredytu na mieszkanie. Obecne możliwości

WIBOR – co to?

WIBOR, czyli skrót od Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik, który jest składową oprocentowania m.in. kredytów bankowych o zmiennej stopie procentowej. WIBOR ustalany jest niemal codziennie. Wzrost jego poziomu oznacza wzrost rat, m.in. kredytów hipotecznych. Najbardziej popularne przy kredytach są WIBOR 3M i WIBOR 6M. Odzwierciedlają one wysokość oprocentowania pożyczek międzybankowych na okres odpowiednio 3 i 6 miesięcy. Wyliczany jest on jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych, przy odrzuceniu wartości skrajnych.

Z racji, że polski rynek bankowy charakteryzuje się nadpłynnością, często nie było konieczności pożyczania przez banki kapitału. W takich sytuacjach wskaźnik był ustalany na podstawie deklaracji banków – co z pewnością odbiega od rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału.

WIRON - Over Night

WIRON jest kalkulowany na podstawie danych transakcyjnych terminu zapadalności O/N, czyli na oprocentowaniu depozytów OverNight. Pod uwagę brane są stawki OverNight z wyznaczonego okresu, a następnie wyliczany jest procent składany z poszczególnych dni.

W skład rynku referencyjnego indeksu WIRON, biorąc pod uwagę perspektywę Procedury Przekazywania Danych, wchodzą transakcje instytucji finansowych, a także dużych przedsiębiorstw. Dużo większa liczba depozytów na tym rynku rozwiązuje zarzut stawiany wcześniej wobec WIBORu, że nie odnosi się on do realnych transakcji.

Sposób liczenia WIRON i WIBOR

Różnica między tymi wskaźnikami polega na tym, że WIBOR jest kwotowany raz dziennie, a wartość w kolejnych dniach nie jest zależna od poprzednich odczytów. Dłuższe terminy WIBOR-u także są wyznaczane codziennie i generalnie – niezależne od siebie. Każdego dnia banki podają, po jakiej cenie zawierały transakcje na tydzień, na miesiąc, na trzy miesiące itd., a jeśli nie zawierały, to na jakich warunkach są gotowe to zrobić.

WIRON powstaje inaczej. 3-miesięczna stawka wyliczana jest jako procent składany z dziennych notowań z ostatnich trzech miesięcy. Dlatego każdy odczyt ma dużo większe konsekwencje na przyszłość. WIRON jest wyliczany z dużo wyższą dokładnością – wskaźniki 1-, 3- i 6-miesięczne podawane są do 5 miejsca po przecinku – podczas gdy WIBOR tylko do drugiego miejsca.

Metodologia WIRON-u zawiera w sobie wiele mechanizmów, które mają przeciwdziałać nie tyle manipulacji jego wartością, bo to w praktyce jest niemal niewykonalne, ale zaburzeniom statystycznym, na przykład, by jedna większa transakcja wpłynęła na cały odczyt.

Realne różnice WIRON i WIBOR

Wartość WIRON-u jest niższa niż WIBOR-u, dlatego jego wprowadzenie przełoży się na obniżenie wysokich rat, a co za tym idzie kosztu kredytów.

Załóżmy, że pożyczymy od banku 400 tys. zł na 30 lat, i będziemy spłać kredyt w ratach równy, to rata kredytu oparta na stawce WIRON będzie niż o 340 zł, a do banku oddamy ponad 100 tys. zł odsetek mniej, niż przy kredycie opartym na stawce WIBOR.

pieniadze.rp.pl