Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao

Jedną z zalet detalicznych obligacji skarbowych jest ich różnorodność. Nabywcy mogą wybierać papiery zarówno o krótkim, jak i dłuższym terminie wykupu. W ofercie są także obligacje o stałym, jak również i zmiennym oprocentowaniu. Każdy rodzaj obligacji ma swój trzyliterowy skrót. Oznaczenia typu OTS, COI czy też EDO mogą na pierwszy rzut oka wyglądać tajemniczo. W praktyce jednak wyraźnie wskazują o jakie obligacje chodzi. Do skrótów tych dochodzą jeszcze cztery cyfry, wskazujące okres w którym dane obligacje będą wykupione.

Oznaczenia obligacji

Za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao można kupić sześć rodzajów oszczędnościowych obligacji skarbowych. Papiery o najkrótszym „czasie życia” oznaczone są symbolem OTS. Co się za nim kryje? Po rozwinięciu tego skrótu otrzymujemy obligacje trzymiesięczne stałoprocentowe. Jak sama nazwa wskazuje termin wykupu tych papierów przewidziany jest po trzech miesiącach od ich nabycia. Ich cechą jest także stałe oprocentowanie. Odsetki w tym przypadku są naliczane od wartości nominalnej obligacji i są należne wyłącznie w dniu wykupu. Mówiąc wprost: po trzech miesiącach nabywca otrzymuje na konto lub ma do odebrania na rachunku pieniężnym wartość nominalną wynikającą z nabytych obligacji wraz z należnymi odsetkami. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji odsetki nie zostaną wypłacone, a do nabywcy wróci jedynie kwota, która została przeznaczona na zakup obligacji.

Ci, którzy preferują inwestycje o nieco dłuższym okresie trwania mogą postawić na obligacje oznaczone symbolem ROR czyli roczne oszczędnościowe referencyjne. To jednak nie tylko dłuższy czas trwania inwestycji, ale także i zmienne oprocentowanie, które ustalane jest co miesiąc. Co prawda w pierwszym miesiącu oprocentowanie jest znane z góry, ale w kolejnych miesiącach jest ono równe stopie referencyjnej NBP. W odróżnieniu od papierów z oznaczeniem OTS, odsetki tutaj są wypłacane co miesiąc. I w tym przypadku istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji i to bez automatycznej utraty już naliczonych odsetek. Decydując się na taki ruch trzeba jednak liczyć się z ustaloną w liście emisyjnym opłatą.

Zmiennym oprocentowaniem, gdzie podstawą jest stopa referencyjna NBP, charakteryzują się także dwuletnie obligacje oznaczone symbolem DOR (dwuletnie oszczędnościowe referencyjne). W tym przypadku również oprocentowanie jest znane w pierwszym miesiącu (jest one wyższe niż w przypadku obligacji ROR), a w kolejnych miesiącach dodatkowo oprócz wartości stopy referencyjnej oprocentowanie powiększa marża w wysokości 0,5 proc. Odsetki również są wypłacane w cyklach miesięcznych. Także obligacje DOR można sprzedać przed czasem, ale też trzeba liczyć się z określoną w liście emisyjnym opłatą.

Rozwiązania na dłużej

Kolejnym produktem są papiery oznaczone symbolem TOS. Są to obligacje trzyletnie oszczędnościowe stałoprocentowe. Jak sama nazwa wskazuje w ich przypadku mamy do czynienia ze stałym oprocentowaniem, które znane jest już na samym początku trwania inwestycji. W odróżnieniu od obligacji rocznych i dwuletnich, odsetki nie są jednak wypłacane w regularnych odstępach czasowych. Zamiast tego są one kapitalizowane po każdym roku i wypłacane na koniec inwestycji. Przedterminowy wykup? Oczywiście jest on jak najbardziej możliwy. Wtedy jednak wartość naliczonych odsetek zostanie pomniejszona o określoną w liście emisyjnym opłatę.

Symbolem COI oznaczone są z kolei czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje. Zyskały one zresztą miano obligacji „antyinflacyjnych”. Dlaczego? Ich oprocentowanie powiązane jest bowiem z inflacją. Nabywcy znają z góry jedynie oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym, który w tym przypadku wynosi rok. W kolejnych latach wielkość kuponu jest uzależniona od stałej marży powiększonej o wskaźnik inflacji (pod uwagę brany jest wskaźnik inflacji z miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc nowego okresu odsetkowego). Ten jest z kolei wypłacany po każdym roku trwania inwestycji. Jak w przypadku wszystkich obligacji istnieje możliwość wcześniejszej sprzedaży, ale i tutaj trzeba liczyć się z określoną opłatą.

Listę obligacji dostępnych w Biurze Maklerskim Pekao zamykają papiery oznaczone symbolem EDO. Oznacza on emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje. W tym przypadku mowa jest o papierach o zmiennym oprocentowaniu, które z góry jest znane tylko w pierwszym roku. W kolejnych latach jest ono uzależnione od marży powiększonej o inflację. Oprocentowanie jest aktualizowane co roku. Odsetki natomiast są kapitalizowane i wypłacane w dniu wykupu. I w tym przypadku, po potrąceniu opłaty, można wcześniej zakończyć inwestycję.

Terminy wykupów

Tak jak zostało wspomniane na początku, oszczędnościowe obligacje skarbowe to nie tylko trzyliterowe skróty. Ich nabywcy doskonale będą także wiedzieli, kiedy przypada termin ich wykupu. Mówią o tym dodatkowe cztery cyfry nabywanych obligacji. Dwie pierwsze oznaczają miesiąc, a dwie ostatnie rok wykupu. Przykładowo papiery EDO0334 oznaczają emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje, których wykup przypada na marzec (03) w 2034 r. (34).

W Biurze Maklerskim Pekao dostępnych jest sześć rodzajów oszczędnościowych obligacji skarbowych. Dyspozycje zakupu można składać zarówno w stacjonarnych punktach sprzedaży, ale także w formie online poprzez serwis internetowy Pekao24 czy też aplikację PeoPay. Wykorzystanie zdalnych form nabywania obligacji pozwala nam składać dyspozycje, w zasadzie kiedy tylko chcemy.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Materiał powstał we współpracy z Biurem Maklerskim Pekao