Polisy posagowe: na co mogą liczyć rodzice i dziecko, jakie są składki i sumy ubezpieczenia

Skandia

Publikacja: 22.10.2015 14:10

Polisy posagowe: na co mogą liczyć rodzice i dziecko, jakie są składki i sumy ubezpieczenia

Foto: Bloomberg

Ubezpieczenie Smart Start

– Główne świadczenie: wypłata ubezpieczonemu dziecku gwarantowanej kwoty;

– Umowę można zawrzeć na dziesięć lat, dziecko musi być w wieku 3–16 lat;

– Minimalna składka – 146 zł miesięcznie;

– Można wycofać się z umowy przed terminem (wykup polisy); wysokość świadczenia zależy wtedy od tego, jak dużo czasu minęło od zawarcia umowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją pełnoletniości dziecka, umowa trwa nadal, ustaje natomiast obowiązek opłacania składek.

AXA

– Główne świadczenie: wypłata dziecku sumy w zagwarantowanej wysokości po dożyciu przez nie do końca okresu ubezpieczenia;

– Koniec umowy można wyznaczyć na okres, kiedy młody człowiek będzie miał od 18 do 25 lat;

– Towarzystwo nie określa minimalnej składki (ubezpieczenie posagowe jest umową dodatkową do głównego produktu); minimalna suma ubezpieczenia to 10 tys. zł;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy po upływie trzech lat; wiąże się to z opłatą;

– Jeśli rodzice nie dożyją pełnoletniości dziecka, AXA przejmuje opłacanie składek; poza tym gwarantuje wypłatę dziecku kwartalnej renty w wysokości 6 proc. sumy ubezpieczenia.

PZU

– Główne świadczenie: wypłata sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej (czyli np. rodzica); jeśli ubezpieczony nie umrze w trakcie trwania umowy, sumę ubezpieczenia otrzyma uposażone dziecko w momencie dożycia do końca okresu ubezpieczenia;

– Umowę można zawrzeć na okres od pięciu do 25 lat; nie może być dłuższa niż do ukończenia przez dziecko 25. roku życia;

– Minimalna składka: 100 zł miesięcznie lub 8000 zł jednorazowo;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do czasu pełnoletniości dziecka, na koniec okresu ubezpieczenia dziecko otrzyma świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia; jeśli ubezpieczenie było rozszerzone o rentę, w razie śmierci ubezpieczonego PZU będzie wypłacało dziecku comiesięczną rentę.

Prudential

Ubezpieczenie Start w Życie

– Główne świadczenie: kwota wypłacana dziecku w momencie dożycia przez nie do końca umowy (gwarantowana suma ubezpieczenia, ewentualne premie roczne oraz premia końcowa);

– Umowę można zawrzeć na co najmniej dziesięć lat; dziecko może być w wieku od trzech miesięcy do 16 lat;

– Jest możliwość wykupienia polisy; w momencie przygotowywania wniosku klient otrzymuje informację, jaki jest minimalny gwarantowany poziom wypłaty oraz warunki, po spełnieniu których kwota ta może zostać podwyższona;

– Konieczne jest zawarcie umowy dodatkowej, aby w razie śmierci rodziców przed pełnoletniością dziecka towarzystwo przejęło opłacanie składek.

Allianz

Ubezpieczenie Specjalnie dla Dziecka

– Główne świadczenie: w razie śmierci dziecka w czasie trwania umowy towarzystwo wypłaci sumę przekazanych przez klienta składek lub wartość jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku (wyższą z tych wartości). Gdy dziecko dożyje do końca okresu ubezpieczenia, zostanie mu wypłacona wartość jednostek zgromadzonych na rachunku jego polisy;

– Umowę można zawrzeć na okres od pięciu do 25 lat, przy czym czas ten nie może być krótszy niż do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat, i nie dłuższy niż do jego 26. urodzin;.

– Minimalna składka to 100 zł miesięcznie;

– Możliwy jest wykup polisy: całkowity lub częściowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Allianz przejmie opłacanie składek do chwili, gdy młody człowiek osiągnie wiek przewidziany w umowie ubezpieczenia; zgromadzony kapitał zostanie wówczas wypłacony w postaci świadczenia jednorazowego bądź w ratach.

Warta

Ubezpieczenie Kolorowa Przyszłość

– Główne świadczenie jest wypłacane po dożyciu przez dziecko do końca okresu ubezpieczenia; Warta wypłaca młodemu człowiekowi świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia oraz dodatkowej sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zakończenia umowy;

– Umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż pięć lat i nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony (osoba dorosła, np. rodzic) ukończy 70 lat; ubezpieczony powinien być w wieku od 18 do 65 lat, natomiast dziecko poniżej 18 lat;

– Minimalna składka na ubezpieczenie ochronne – 60 zł miesięcznie;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy;

– J eśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Warta przejmuje opłacanie składek.

Aegon

Program Finansowania Studiów

– Główne świadczenie: wypłata kwoty w wysokości sumy ubezpieczenia;

– Umowę można zawrzeć na okres od dziesięciu do 20 lat; dziecko w dniu podpisania umowy nie może mieć więcej niż 16 lat;

– Minimalna składka – 208 zł miesięcznie;

– Ubezpieczony od początku wie, jaka jest wartość wykupu jego polisy w każdym z kolejnych miesięcy okresu ubezpieczenia;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Aegon wypłaci mu sumę ubezpieczenia po zakończeniu umowy.

Aviva

Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent

– Główne świadczenie: w razie śmierci ubezpieczonego (jednego z rodziców czy opiekunów) lub uposażonego (dziecka) wypłacana jest suma ubezpieczenia; po zakończeniu okresu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca uposażonemu (dziecku) sumę wartości polisy i wartości lokacyjnej (dodatkowej);

– Umowę zawiera się na co najmniej dziesięć lat, maksymalnie do ukończenia przez dziecko 25 lat;

– Minimalna składka – 90 zł miesięcznie; możliwe jest wpłacanie składek lokacyjnych;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy; w przypadku rachunku głównego jest to możliwe po dwóch latach od podpisania umowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, suma ubezpieczenia jest wypłacana dziecku.

Ubezpieczenie Smart Start

– Główne świadczenie: wypłata ubezpieczonemu dziecku gwarantowanej kwoty;

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją