Niezwłocznie to dla towarzystw siedem dni

Terminy zgłaszania szkody i przedawnienia roszczeń

Publikacja: 10.01.2016 12:00

Jeśli informacja o wypadku nie dotrze do towarzystwa w odpowiednim terminie, odszkodowanie może być

Jeśli informacja o wypadku nie dotrze do towarzystwa w odpowiednim terminie, odszkodowanie może być zmniejszone

Foto: 123RF

Ze zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi nie można zwlekać w nieskończoność. Konsekwencją takiego postępowania może być to, że nie dostaniemy odszkodowania albo zostanie ono obniżone.

Towarzystwa wyznaczają terminy, kiedy klient powinien poinformować o wypadku samochodowym czy zalaniu mieszkania, wychodząc z założenia, że po pewnym czasie mogą pojawić się trudności w udowodnieniu rozmiarów szkody. Poza tym zbyt późna reakcja może czasem spowodować powiększenie szkody. Generalnie w interesie klienta leży jak najwcześniejsze powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu.

Komunikacyjne OC: zgłoś niezwłocznie

Zasady likwidacji szkód z obowiązkowej polisy OC reguluje ustawa z 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych. Oznacza to, że we wszystkich towarzystwach reguły są takie same.

Bardzo istotny jest w tym kontekście czas, jaki poszkodowany ma na dochodzenie świadczenia. Generalnie może o nie wystąpić w ciągu trzech lat od daty zdarzenia, ale w zależności od okoliczności termin ten może się wydłużyć nawet do 20 lat (gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa).

Równocześnie zgodnie z przepisami uczestnicy wypadku są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia towarzystwa o zdarzeniu. Powinni też przedstawić posiadane dowody oraz ułatwić ustalenie okoliczności i rozmiarów szkody. – Oczywiście poszkodowany, choć ma taką możliwość, nie powinien zbyt długo zwlekać. Szybki kontakt z ubezpieczycielem znacznie usprawnia proces likwidacji, ułatwia zadanie rzeczoznawcom i pozwala szybko otrzymać odszkodowanie – mówi Bartłomiej Behnke z porównywarki ubezpieczeń Superpolisa.pl. – Kierowcy powinni poza tym pamiętać, że nawet drobny pokolizyjny defekt może z upływem czasu prowadzić do poważnego uszkodzenia auta i zagrażać bezpieczeństwu w czasie jazdy. To kolejny powód, aby szybko zgłosić się do ubezpieczyciela po odszkodowanie.

Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem OC lub osoba występująca z roszczeniem (poszkodowany) umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa nie dopełnią obowiązków (i będzie to miało wpływ na ustalenie zakresu odpowiedzialności bądź na zwiększenie rozmiarów szkody), wówczas towarzystwo może ograniczyć wysokość odszkodowania; jeśli obowiązków nie dopełni sprawca wypadku, firma ubezpieczeniowa może zażądać od niego zwrotu części pieniędzy wypłaconych wcześniej poszkodowanemu.

Polisy dobrowolne: ustalają towarzystwa

W ubezpieczeniach nieobowiązkowych (czyli innych niż komunikacyjne OC) najczęściej czas zgłoszenia szkody jest określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Terminy wynoszą zwykle od jednego do siedmiu dni roboczych (liczone od zaistnienia szkody).

Dodatkowo, jeśli szkoda jest wynikiem kradzieży z włamaniem lub rabunku, przepisy OWU nakazują, by niezwłocznie zgłosić ją do właściwych organów, przeważnie najpóźniej w ciągu 12 godzin od ujawnienia sprawy. Dotyczy to m.in. utraty kart płatniczych (wówczas zawiadamiamy bank) lub włamania do domu (powiadamiamy policję).

Wraz z upływem czasu rozmiar szkody może się powiększać i powodować dodatkowe zagrożenie. Dlatego towarzystwo, jeśli informacja do niego nie dotrze w określonym terminie, może zmniejszyć odszkodowanie. Musi to jednak uzasadnić np. tym, że naruszenie obowiązków przez ubezpieczonego przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

– Powyższa sankcja występuje standardowo w większości OWU stosowanych przez ubezpieczycieli. W praktyce jednak naruszenie terminu zgłaszania szkody nie powinno powodować oddalenia roszczenia, lecz ewentualnie może prowadzić do zmniejszenia odszkodowania; zmniejszenie to jest adekwatne do zakresu niemożliwych do ustalenia następstw szkody – mówi Michał Modzelewski, dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń w Uniqa.

Odmowa wypłaty odszkodowania powinna być przedstawiona na piśmie.

– Kierowcy powinni pamiętać, że jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty, to w terminie do 30 dni ma obowiązek powiadomić pisemnie o przyczynach takiej decyzji – przypomina Bartłomiej Behnke.

NNW: problemy z odszkodowaniem

W ubezpieczeniu NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) z warunków umowy przeważnie wynika, że o odszkodowanie można wystąpić po zakończeniu leczenia (ewentualnie pod koniec), kiedy mamy pełną dokumentację i gdy znany jest ostatecznie uszczerbek na zdrowiu.

W przypadku poważnych uszkodzeń ciała, skutkujących kilkuletnim leczeniem, może w takiej sytuacji pojawić się problem przedawnienia.

Zdarza się, że poszkodowany zgłasza się do ubezpieczyciela z roszczeniem po upływie trzech lat od zdarzenia, a towarzystwo twierdzi, że doszło do przedawnienia. Tymczasem bieg przedawnienia rozpoczyna się od momentu, gdy roszczenie stało się wymagalne, czyli od czasu, kiedy zgodnie z OWU zostały spełnione warunki i klient mógł się zgłosić do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty świadczenia.

informacje o terminach zgłaszania szkód: http://rf.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

Ile czasu mamy na zgłoszenie szkody

UNIQA

– W przypadku polisy AC w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) przewidziany jest termin siedmiu dni roboczych od powstania szkody lub uzyskania informacji o szkodzie.

– W ubezpieczeniu mienia zgłoszenie powinno być zrobione niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od powstania szkody lub daty powzięcia informacji o szkodzie.

WARTA

– OWU dotyczące polis autocasco precyzuje, że szkodę (inną niż kradzież pojazdu) należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od jej powstania; kradzież samochodu musimy zgłosić najpóźniej następnego dnia roboczego.

– Skutkiem braku powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie w terminie określonym w ogólnych warunkach może być odpowiednie zmniejszenie odszkodowania. Dzieje się tak w sytuacji, gdy klient nie dopełnił obowiązku umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa i przyczyniło się to do zwiększenia szkody albo uniemożliwiło towarzystwu ustalenie okoliczności oraz skutków zdarzenia.

LIBERTY UBEZPIECZENIA

– Termin zgłoszenia szkody z polisy mieszkaniowej wynosi 48 godzin od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o zdarzeniu.

– W przypadku autocasco termin wynosi trzy dni, a jeśli doszło do kradzieży pojazdu – 24 godziny od daty zdarzenia.

PZU

– W ubezpieczeniu nieruchomości szkodę trzeba zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od zdarzenia.

– O szkodzie z polisy AC należy powiadomić w następujących terminach:

> jeśli doszło do niej w Polsce – niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od wypadku,

> gdy szkoda miała miejsce za granicą, nie później niż w ciągu siedmiu dni od powrotnego przekroczenia granicy; jeśli zaistniała konieczność skorzystania z pomocy PZU przed powrotem z zagranicy, na powiadomienie mamy trzy dni od wypadku,

> w razie kradzieży lub szkody w okolicznościach wskazujących na przestępstwo powiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu dnia roboczego.

Kiedy żądania ubezpieczonego się przedawniają

– Oprócz terminów przewidzianych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znaczenie przy zgłaszaniu szkody ma też przedawnienie. Zgodnie z przepisami prawa cywilnego towarzystwo może uchylić się od zaspokojenia roszczenia (czyli odmówić wypłaty odszkodowania) po upływie określonego terminu.

– Generalnie przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Dotyczy to ubezpieczenia mienia (autocasco, polisy mieszkaniowe), ubezpieczenia na życie, kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków itp.

– Wyjątkiem od tej generalnej zasady (przedawnienie po trzech latach) są roszczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Tutaj sprawa jest dość skomplikowana. Zgodnie z art. 819 § 3 kodeksu cywilnego w ubezpieczeniu OC roszczenia poszkodowanego wobec towarzystwa (chodzi o żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia) przedawniają się z upływem okresu przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

– Roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych przedawniają się po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż dziesięć lat od dnia, w którym doszło do wyrządzenia szkody.

– Inny termin przedawnienia jest przewidziany dla szkody będącej wynikiem przestępstwa (zbrodnia lub występek). Roszczenia te ulegają przedawnieniu po upływie 20 lat od popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

– W przypadku roszczeń związanych ze zdrowiem i życiem człowieka (gdy ktoś w wypadku został ranny lub zginął; są to tzw. szkody na osobie) do przedawnienia nie może dojść wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

– Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej (szkody na osobie) następuje po upływie dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Ze zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi nie można zwlekać w nieskończoność. Konsekwencją takiego postępowania może być to, że nie dostaniemy odszkodowania albo zostanie ono obniżone.

Towarzystwa wyznaczają terminy, kiedy klient powinien poinformować o wypadku samochodowym czy zalaniu mieszkania, wychodząc z założenia, że po pewnym czasie mogą pojawić się trudności w udowodnieniu rozmiarów szkody. Poza tym zbyt późna reakcja może czasem spowodować powiększenie szkody. Generalnie w interesie klienta leży jak najwcześniejsze powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Polisy i ubezpieczenia
Wielka awaria ZUS. Od rana nie działa strona zakładu ani PUE
Polisy i ubezpieczenia
Banki nie mogą rozwinąć skrzydeł w sprzedaży ubezpieczeń, ale jest lepiej
Polisy i ubezpieczenia
Przestępczość ubezpieczeniowa kwitnie w gorszych czasach
Polisy i ubezpieczenia
Odpowiedzialność za nieumyślne szkody lepiej przerzucić na ubezpieczyciela
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Polisy i ubezpieczenia
Inflacja niejedno ma imię. Te ubezpieczenie zdrożeją
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży