Polisy posagowe: na co mogą liczyć rodzice i dziecko, jakie są składki i sumy ubezpieczenia

Bloomberg

Skandia

Ubezpieczenie Smart Start

– Główne świadczenie: wypłata ubezpieczonemu dziecku gwarantowanej kwoty;

– Umowę można zawrzeć na dziesięć lat, dziecko musi być w wieku 3–16 lat;

– Minimalna składka – 146 zł miesięcznie;

– Można wycofać się z umowy przed terminem (wykup polisy); wysokość świadczenia zależy wtedy od tego, jak dużo czasu minęło od zawarcia umowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją pełnoletniości dziecka, umowa trwa nadal, ustaje natomiast obowiązek opłacania składek.

AXA

– Główne świadczenie: wypłata dziecku sumy w zagwarantowanej wysokości po dożyciu przez nie do końca okresu ubezpieczenia;

– Koniec umowy można wyznaczyć na okres, kiedy młody człowiek będzie miał od 18 do 25 lat;

– Towarzystwo nie określa minimalnej składki (ubezpieczenie posagowe jest umową dodatkową do głównego produktu); minimalna suma ubezpieczenia to 10 tys. zł;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy po upływie trzech lat; wiąże się to z opłatą;

– Jeśli rodzice nie dożyją pełnoletniości dziecka, AXA przejmuje opłacanie składek; poza tym gwarantuje wypłatę dziecku kwartalnej renty w wysokości 6 proc. sumy ubezpieczenia.

PZU

– Główne świadczenie: wypłata sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej (czyli np. rodzica); jeśli ubezpieczony nie umrze w trakcie trwania umowy, sumę ubezpieczenia otrzyma uposażone dziecko w momencie dożycia do końca okresu ubezpieczenia;

– Umowę można zawrzeć na okres od pięciu do 25 lat; nie może być dłuższa niż do ukończenia przez dziecko 25. roku życia;

– Minimalna składka: 100 zł miesięcznie lub 8000 zł jednorazowo;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do czasu pełnoletniości dziecka, na koniec okresu ubezpieczenia dziecko otrzyma świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia; jeśli ubezpieczenie było rozszerzone o rentę, w razie śmierci ubezpieczonego PZU będzie wypłacało dziecku comiesięczną rentę.

Prudential

Ubezpieczenie Start w Życie

– Główne świadczenie: kwota wypłacana dziecku w momencie dożycia przez nie do końca umowy (gwarantowana suma ubezpieczenia, ewentualne premie roczne oraz premia końcowa);

– Umowę można zawrzeć na co najmniej dziesięć lat; dziecko może być w wieku od trzech miesięcy do 16 lat;

– Jest możliwość wykupienia polisy; w momencie przygotowywania wniosku klient otrzymuje informację, jaki jest minimalny gwarantowany poziom wypłaty oraz warunki, po spełnieniu których kwota ta może zostać podwyższona;

– Konieczne jest zawarcie umowy dodatkowej, aby w razie śmierci rodziców przed pełnoletniością dziecka towarzystwo przejęło opłacanie składek.

Allianz

Ubezpieczenie Specjalnie dla Dziecka

– Główne świadczenie: w razie śmierci dziecka w czasie trwania umowy towarzystwo wypłaci sumę przekazanych przez klienta składek lub wartość jednostek uczestnictwa zapisanych na rachunku (wyższą z tych wartości). Gdy dziecko dożyje do końca okresu ubezpieczenia, zostanie mu wypłacona wartość jednostek zgromadzonych na rachunku jego polisy;

– Umowę można zawrzeć na okres od pięciu do 25 lat, przy czym czas ten nie może być krótszy niż do dnia, w którym dziecko ukończy 18 lat, i nie dłuższy niż do jego 26. urodzin;.

– Minimalna składka to 100 zł miesięcznie;

– Możliwy jest wykup polisy: całkowity lub częściowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Allianz przejmie opłacanie składek do chwili, gdy młody człowiek osiągnie wiek przewidziany w umowie ubezpieczenia; zgromadzony kapitał zostanie wówczas wypłacony w postaci świadczenia jednorazowego bądź w ratach.

Warta

Ubezpieczenie Kolorowa Przyszłość

– Główne świadczenie jest wypłacane po dożyciu przez dziecko do końca okresu ubezpieczenia; Warta wypłaca młodemu człowiekowi świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia oraz dodatkowej sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zakończenia umowy;

– Umowę można zawrzeć na okres nie krótszy niż pięć lat i nie dłuższy niż do pierwszej rocznicy polisy przypadającej po dniu, w którym ubezpieczony (osoba dorosła, np. rodzic) ukończy 70 lat; ubezpieczony powinien być w wieku od 18 do 65 lat, natomiast dziecko poniżej 18 lat;

– Minimalna składka na ubezpieczenie ochronne – 60 zł miesięcznie;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy;

– J eśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Warta przejmuje opłacanie składek.

Aegon

Program Finansowania Studiów

– Główne świadczenie: wypłata kwoty w wysokości sumy ubezpieczenia;

– Umowę można zawrzeć na okres od dziesięciu do 20 lat; dziecko w dniu podpisania umowy nie może mieć więcej niż 16 lat;

– Minimalna składka – 208 zł miesięcznie;

– Ubezpieczony od początku wie, jaka jest wartość wykupu jego polisy w każdym z kolejnych miesięcy okresu ubezpieczenia;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, Aegon wypłaci mu sumę ubezpieczenia po zakończeniu umowy.

Aviva

Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent

– Główne świadczenie: w razie śmierci ubezpieczonego (jednego z rodziców czy opiekunów) lub uposażonego (dziecka) wypłacana jest suma ubezpieczenia; po zakończeniu okresu ubezpieczenia towarzystwo wypłaca uposażonemu (dziecku) sumę wartości polisy i wartości lokacyjnej (dodatkowej);

– Umowę zawiera się na co najmniej dziesięć lat, maksymalnie do ukończenia przez dziecko 25 lat;

– Minimalna składka – 90 zł miesięcznie; możliwe jest wpłacanie składek lokacyjnych;

– Istnieje możliwość wykupienia polisy; w przypadku rachunku głównego jest to możliwe po dwóch latach od podpisania umowy;

– Jeśli rodzice nie dożyją do pełnoletniości dziecka, suma ubezpieczenia jest wypłacana dziecku.

Mogą Ci się również spodobać

Panele, konstrukcja, oprzyrządowanie – jeśli decydujemy się na zieloną energię, to chcemy zaoszczędzić, a nie ponosić wydatki związane z uszkodzeniami sprzętu . Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych nie jest drogie

Fotowoltaika rozwija się dynamicznie, ale instalacje mogą zostać zniszczone w razie szaleństw pogodowych, np. ...

Niższa składka za zdrowy tryb życia

Uprawiający sport mniej płacą za polisy na życie. Na razie za granicą Kierowcy jeżdżący ...

Gdy instytucja finansowa dezinformuje klienta

Rzecznik finansowy pozwał bank i ubezpieczyciela. Poszło o pozorne zabezpieczenie klienta i jego rodziny ...