- Jeśli jednak bank uzna, że odrzucenie spadku nastąpiło z pokrzywdzeniem banku, jako wierzyciela, może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne wobec banku, według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika – informuje BNP Paribas.

Nabyli spadek, dowiedzą się o kredycie

Pani Ewa w kwietniu straciła brata, który zmarł nagle, we śnie. – Wiem, że miał zaciągnięty kilka lat temu kredyt gotówkowy na niemal 100 tys. zł. Brat nie zostawił żadnego majątku, z którego mógłby on zostać pokryty. Jego spadkobiercą jest syn, a zaraz potem ja i moja rodzina – opowiada kobieta.

I pyta: - Czy rodzina może uzyskać informacje o tym kredycie bez postępowania spadkowego? Czy może spłacić go ktoś, dla kogo został on zaciągnięty, choć nie jest członkiem rodziny? Czy jednak zostaje nam odrzucenie spadku, by nie dziedziczyć długu brata? – wylicza czytelniczka swoje pytania.

Jak podaje nam biuro prasowe Pekao SA bliscy zmarłego przed nabyciem spadku, nie są spadkobiercami, a mogą okazać się dopiero nimi, gdy zostanie przeprowadzone postępowanie o nabycie spadku zakończone postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zostanie sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

- W obu dokumentach wskazani są spadkobiercy danego spadkodawcy wraz z informacją o przysługujących im udziałach w spadku. Podstawą do udzielenia informacji przez bank o rachunkach bankowych zmarłego, kredytach czy innych produktach bankowych jest postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia – wylicza bank.

Czytaj więcej

Wypłata pieniędzy z konta po śmierci. Czy bank będzie nas ścigał

Podaje też, że udzieli informacji jedynie osobom wskazanym w tych dokumentach. – Ale przed dokonaniem nabycia spadku bank nie ma prawa udzielić żadnych informacji bliskim zmarłego klienta, gdyż takie osoby nie są uprawnione do ich otrzymania, a informacje o produktach bankowych stanowią tajemnicę bankową – tłumaczy biuro prasowe Pekao SA.

Zaznacza też, że uprawnieni spadkobiercy wskazani w postanowieniu sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowanym akcie poświadczenia dziedziczenia są uprawnieni do otrzymania informacji o kredycie, rodzaju kredytu, wysokości zaciągniętego jak i pozostałego do spłaty zobowiązania, otrzymania harmonogramu spłaty oraz kopii dokumentów związanych z kredytem.

Bank podkreśla, że nabycie spadku to czynność, która określa spadkobierców i typ nabycia – wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. - W trakcie nabycia spadku nie analizuje się składników masy spadkowej, aktywów czy zobowiązań. Więc konkretny kredyt nie jest częścią takiego postępowania – zaznaczają eksperci Pekao SA.

Dodają, że przed nabyciem spadku bliscy zmarłego nie otrzymają od banku żadnych informacji o kredycie, ani żadnych informacji dotyczących produktów bankowych.

- Ale jeśli jednak dokonali nabycia spadku mogą formalnie wstąpić w prawa i obowiązki zmarłego klienta i kontynuować spłatę w ramach zawartego z bankiem porozumienia lub dokonać jednorazowej spłaty kredytu. Kwestia kontynuacji i spłaty pozostaje w sferze ustaleń i zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy spadkobiercami a bankiem – zauważa bank.

Bank łatwo się nie podda i może walczyć o swoje

Biuro prasowe BNP Paribas dodaje, że przepisy dotyczące tajemnicy bankowej chroniące informacje o klientach banków obowiązują także po ich śmierci. - Bank, aby udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące umowy o czynność bankową (np. umowy kredytu) musi mieć pewność, że rozmawia z osobą upoważnioną do uzyskania informacji. W przypadku spadkobierców dokumentem potwierdzającym ich status, a zatem także prawo do uzyskania informacji, jest stwierdzenie nabycia spadku wydane w przewidzianej prawem formie przez sąd lub notariusza. Bez tego dokumentu bank nie może potwierdzić ani faktu istnienia umowy kredytu ani wysokości zobowiązania – wyjaśnia BNP Paribas.

Czytaj więcej

Testament to mało. Zadbajmy o pieniądze na wypadek śmierci

Jego bankowcy przyznają, że w sytuacji otrzymania po śmierci kredytobiorcy kwot na rachunek przeznaczony do spłaty kredytu, bank zaliczy je zgodnie z treścią tytułu przelewu, zatem zostaną zaliczone na spłatę wymagalnych należności.

- Jednak otrzymanie od banku informacji o stanie salda zobowiązania czy otrzymanie zwrotu ewentualnej nadpłaty (o ile wystąpi) wymagać będzie od osoby zadającej pytanie wykazania statusu spadkobiercy – dodaje BNP Paribas.

Zaznacza też, że osoba, która odrzuciła spadek nie będzie uznawana za spadkobiercę, zatem nie ma uprawnienia do uzyskania informacji o istnieniu zobowiązania ani o jego wysokości.

- Jeśli jednak bank uzna, że odrzucenie spadku nastąpiło z pokrzywdzeniem banku jako wierzyciela, może żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne wobec banku, według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika – podkreśla bank.

Joanna Majer- Skorupa z ING Banku Śląskiego dodaje, że bliscy zmarłego mogą dokonać wpłaty dobrowolnej wskazując dokładnie w tytule przelewu czego dotyczy wpłata.

– Jednak do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie spadku potencjalny spadkobierca nie uzyskają z banku żadnych informacji dotyczących osoby zmarłej i posiadanych przez nią produktów – mówi Joanna Majer-Skorupa. Zaznacza, że jeśli rodzina odrzuca spadek, to nie jest dla banku stroną w sprawie i nie uzyska informacji objętych tajemnicą bankową.

A dług dziedziczy gmina

Ale już Edyta Baranowska , dyrektor biura egzekucji komorniczej i obsługi spraw spadkowych w Credit Agricole mówi, że spadkobiercy ustawowi otrzymają od banku informacje na temat kredytu zaciągniętego przez zmarłego członka rodziny jeszcze przed nabyciem spadku.

- Należy przy tym pamiętać, że w przypadku, gdy spadkobiercą jest małoletnie dziecko informacje na temat kredytu otrzyma jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny reprezentujący interesy dziecka – mówi dyr. Baranowska.

Czytaj więcej

Pieniądze na rachunku zmarłego. Mała kwota, duży problem

Przyznaje, że bank przyjmuje wpłaty na kredyt, nawet jeśli nie ma zakończonego postępowania spadkowego. - Jeśli zgodnie z kolejnością linii dziedziczenia spadek będzie odrzucany to finalnie odpowiedzialność za spłatę kredytu spada na gminę ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

- Jednak z reguły bank w takich przypadkach podejmuje decyzję o niedochodzeniu należności. Wówczas kredyt zostaje spisanych jako strata banku – mówi dyr. Baranowska.

Pani Ewa nie zamierza spłacać długów brata. – Gdy spadek odrzuci jego syn, to samo zrobię ja, moje dzieci oraz małoletnie wnuki – zapowiada.

Zgodnie z art. 1015 &1 kodeksu cywilnego spadkobierca może odrzucić spadek w ciągu sześciu miesięcy od d dnia w, w którym dowiedział się o tytule dziedziczenia – (śmierci spadkodawcy). Taki spadkobierca zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadek można odrzucić w sądzie lub poprzez złożenia oświadczenia przed wybranym notariuszem.