Konfederacja Lewiatan, której członkami są powszechne towarzystwa emerytalne przypomina, iż są to podmioty prywatne. Bezzasadne jest więc nakładanie na nich rygorów znajomości języka polskiego.

Projekt ustawy z 28 października 2014 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakłada wprowadzenie obowiązku posługiwania się językiem polskim przez osoby zasiadające w zarządzie PTE. Proponowany art. 41 ust. 1a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przewiduje, iż dwóch członków zarządu towarzystwa emerytalnego, w tym prezes zarządu, którzy są cudzoziemcami lub obywatelami polskimi na stałe zamieszkałymi za granicą, muszą mieć urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną.

Lewiatan zwraca uwagę na to, iż w uzasadnieniu projektu brak jest wyjaśnienia celowości wprowadzenia takich rozwiązań. - Ograniczono się jedynie do lakonicznego stwierdzenia, że wprowadzane przepisy będą służyć zwiększeniu mobilności zawodowej i edukacyjnej osób, dla których język polski jest językiem obcym. Wydaje się to być mało wyczerpującym wyjaśnieniem, a sama propozycja takich rozwiązań budzi znaczne wątpliwości. – napisano w komunikacie Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan przypomina, iż PTE są podmiotami prywatnymi i ingerowanie w skład ich władz, do czego proponowana zmiana w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych pośrednio mogłaby prowadzić, jest nieuzasadnione. Członkowie zarządów PTE mają przede wszystkim kompetencje zarządcze względem PTE. Akcjonariuszami PTE są podmioty prywatne. Członkowie zarządu nie są więc osobami pełniącymi funkcje publiczne, gdyż PTE, nie są w żaden sposób finansowane przez państwo. Co więcej, ani towarzystwa emerytalne, ani też członkowie zarządów towarzystw nie są objęte zakresem obowiązywania ustawy o języku polskim, która znajduje zastosowanie do organów publicznych, państwowych, czy samorządowych. Stąd też brak jest podstawy prawnej do stosowania wobec nich regulacji dotyczących urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego. – tłumaczy Konfederacja.

Kilka tygodni temu resort sprawiedliwości przedstawił swój projekt gdzie zaproponowano by między innymi szefowe PTE składali oświadczenia majątkowe.