Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) powinny przesunąć decyzje dotyczące podziale zysku za 2013 r. na II połowę 2014 r. - na okres po zamknięciu terminu przewidzianego na składanie przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu składki do OFE oraz po określeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) docelowej treści rekomendacji dotyczącej podziału zysku, podała KNF.

"Mając na względzie (...) bardzo wysoki stopień niepewności dotyczący kształtu otoczenia, w jakim będą funkcjonować PTE w przyszłym roku, organ nadzoru określając stanowisko w sprawie polityki podziału zysku w 2014 r. za 2013 r. powinien zachować daleko idącą ostrożność przejawiającą się przyjęciem konserwatywnego podejścia, wskazując równocześnie na zasadność aktualizacji tego podejścia po zmianie stanu normatywnego oraz po wdrożeniu istotnych elementów projektowanej reformy, w szczególności rozwiązania zakładającego możliwość złożenia przez każdego ubezpieczonego - członka OFE oświadczenia o przekazywaniu składek do dotychczasowego lub nowego OFE" - czytamy w komunikacie.

"Wobec powyższego proponuje się nieokreślanie w 2013 r. ostatecznej treści stanowiska organu nadzoru w sprawie polityki podziału zysku powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 r. do czasu zakończenia procesu legislacyjnego i podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy zmieniającej system emerytalny, przy równoczesnym wskazaniu przez KNF konieczności przesunięcia przez powszechne towarzystwa emerytalne ewentualnej decyzji o podziale zysku na drugą połowę 2014 r., po zamknięciu okresu przewidzianego na składanie przez ubezpieczonych oświadczeń o przekazywaniu składki do OFE oraz po określeniu przez KNF docelowej treści rekomendacji dotyczącej podziału zysku i uwzględniającej nowe uwarunkowania prawne i faktyczne" - napisała dalej Komisja.