Jak wynika z naszych wyliczeń w 2014 roku na indywidualne konto emerytalne będzie można wpłacić maksymalnie 11238 zł. To o 99 zł więcej niż w tym roku. Zgodnie z przepisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Według ustawy budżetowej w przyszłym roku przeciętna pensja brutto wyniesie 3746 zł.

Jednak Polacy nie wykorzystują ustawowego limitu wpłat. Jak wynika z danych KNF w pierwszej połowie tego roku wysokość średniej wpłaty na IKE wyniosła 2,1 tys., a więc o 493 zł więcej niż w analogicznym półroczu roku poprzedniego. ­ Najwyższą wartość średniej wpłaty odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 8,1 tys. zł. IKE posiadało 816,3 tys. osób co stanowiło 5,3 proc. liczby osób aktywnych zawodowo. Na kontach Polacy zgromadzili 3,8 mld zł, o 677,7 mln zł więcej (o 21,8 proc.) w stosunku do wartości aktywów IKE na koniec czerwca 2012 roku.

Wartość przeciętnego stanu rachunku IKE wyniosła 4,6 tys. zł (wzrost o 0,9 tys. zł) ? najwyższy przeciętny stan rachunku IKE posiadają oszczędzający w podmiotach prowadzących działalność maklerską: 29,1 tys. zł.

W I połowie 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wśród oszczędzających na IKE najbardziej liczną grupą były osoby w wieku 51-60 lat, posiadając 239,9 tys. IKE (29,4 proc. ogółu kont). Najmniejszy odsetek kont posiadały osoby najmłodsze oszczędzające na IKE (do 30 lat). W I połowie 2013 roku liczba ta wyniosła 47,5 tys. osób, czyli ponad 2,5-krotnie mniej od najwyższego poziomu zanotowanego w tej grupie wiekowej w 2006 roku (123,1 tys. IKE). Jest to jedyna grupa oszczędzających na IKE, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, w przypadku której obserwuje się od kilku lat systematyczny spadek liczby kont.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku IKE były prowadzone przez 51 instytucji finansowych: 12 zakładów ubezpieczeń na życie, fundusze inwestycyjne zarządzane przez 15 towarzystw funduszy inwestycyjnych, 7 podmiotów prowadzących działalność maklerską i 15 banków prowadzących działalność maklerską, 10 banków, 1 bank spółdzielczy oraz banki spółdzielcze zrzeszone w 2 bankach, dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez 4 powszechne towarzystwa emerytalne.