Wobec starzenia się społeczeństwa i kryzysu gospodarczego, Parlament Europejski zaapelował do państw członkowskich o zreformowanie systemów emerytalnych. Zdaniem posłów, niestabilność zarówno prywatnych, jak i państwowych systemów, powinna skłonić państwa do szukania najlepszych rozwiązań. Dlatego - twierdzi Parlament - potrzebna jest koordynacja na płaszczyźnie unijnej.

Rezolucja stwierdza, że publiczne systemy emerytalne pierwszego filaru powinny pozostać najważniejszym źródłem dochodów emerytów. Nie zwalnia to jednak rządów od rozwijania i wspierania pozostałych filarów świadczeń.

Parlament wezwał ponadto Komisję Europejską, by wprowadziła przepisy ograniczające ryzyko systemów kapitałowych funduszy emerytalnych. Poseł Danuta Jazłowiecka zwróciła uwagę na apel Parlamentu do państw członkowskich o wprowadzenie strukturalnych reform oraz systemu zachęt zatrudniania ludzi starszych. Chodzi o umożliwienie im kontynuowania pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dokument przypomina, że obecnie 17% mieszkańców Unii ma ponad 65 lat.