Najdogodniejszą formą oszczędzania na emeryturę jest PPE

Oszczędzać na emeryturę można na różne sposoby. Odkładać do skarpety czy oszczędzać na „zwykłym" koncie w banku. Jednakże powyższe sposoby oszczędzania ustępują produktom trzeciofilarowym - mówi Mirosław Szymański, Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego

Publikacja: 12.06.2012 16:04

Najdogodniejszą formą oszczędzania na emeryturę jest PPE

Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska

Polacy mają do wyboru kilka produktów stricte emerytalnych jak IKE, IKZE czy PPE. Co wybrać? Czym kierować się podejmując decyzje?

Mirosław Szymański:

Nie trzeba szczególnie uzasadniać, iż najdogodniejszą formą oszczędzania na emeryturę jest pracowniczy program emerytalny (PPE). W przypadku bowiem tej formy oszczędzania środki w postaci składek na trzeci filar wpłaca za nas pracodawca. My zaś jesteśmy obowiązani jedynie do ponoszenia kosztu podatku dochodowego od odprowadzonych składek. W przypadku natomiast IKE i IKZE to sama osoba oszczędzająca zobowiązana jest opłacać składki, uszczuplając w ten sposób własne dochody. Uszczuplenie to w pewnym stopniu rekompensuje nam ulga podatkowa. W odniesieniu do IKE został bowiem zastosowany mechanizm zwolnienia z podatku dokonywanych wypłat, a w przypadku IKZE zwolnione z opodatkowania do określonego limitu są wpłaty (oszczędzający otrzymuje zwrot z podatku części dokonanych wpłat).

Natomiast dokonanie porównania pomiędzy IKE i IKZE nie daje jednoznacznej odpowiedzi, który z tych produktów jest obiektywnie korzystniejszy. Stwierdzić bowiem należy, iż oba ww. produkty pozwalają, co do zasady, na zgromadzenie kapitału w podobnej wysokości (przy odprowadzaniu składki w tej samej wysokości i tym samym okresie oszczędzania). Jednakże w przypadku IKZE będzie to ta sama wysokość kapitału co zgromadzona na IKE pod warunkiem, że oszczędzający będzie dokonywał reinwestycji środków otrzymywanych tytułem zwrotu z podatku na cel emerytalny (środki otrzymane tytułem zwrotu z podatku będą znów wpłacane na IKZE). Natomiast atrakcyjność ww. produktów dla oszczędzającego należy rozpatrywać nie poprzez proste porównanie IKE z IKZE, ale z punktu widzenia form, w jakich one występują, tj. formy umowy z bankiem, umowy z zakładem ubezpieczeń, umowy z biurem lub domem maklerskim, umowy z funduszem inwestycyjnym i umowy z dobrowolnym funduszem emerytalnym. Wybór każdej z tych form zależy od indywidualnych preferencji oszczędzającego, tj. np. od akceptowalnego poziomu ryzyka dla oszczędności, czy też np. potrzeby posiadania dodatkowo ochrony ubezpieczeniowej. Każda z ww. form pozwala w konsekwencji na zgromadzenie kapitału w innej wysokości.

Jakie inne korzyści, oprócz uzbieranego kapitału na emeryturę, dają Polakom III-filarowe produkty?

Produkty trzeciofilarowe pozwalają przede wszystkim na zgromadzenie kapitału. Jednakże nie jest to ich jedyna zaleta. Produkty te charakteryzują się określonymi ulgami podatkowymi, z jakich mogą skorzystać osoby oszczędzające przy ich pomocy. Ulgi te obejmują zwolnienie gromadzonych oszczędności z podatku dochodowego od zysków kapitałowych (z tzw. podatku Belki) i z podatku od spadków i darowizn (gdyby z powodu śmierci oszczędzającego zgromadzone środki trafiły do spadkobiercy lub osoby upoważnionej). Ponadto, zwolniona z opodatkowania jest wypłata środków z PPE i IKE. Natomiast w przypadku IKZE opodatkowaniu do określonego limitu (tj. do 4 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne) nie podlegają wpłaty – oszczędzającemu przysługuje zwrot pobranego podatku od wpłat mieszczących się w tym limicie. Należy również dodać, że w przypadku PPE wpłaty na emeryturę są dokonywane przez pracodawcę i nie są one obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo PPE stanowi dla pracodawców istotne narzędzie polityki kadrowej, dzięki któremu mogą oni uatrakcyjnić wizerunek firmy, zapobiegać fluktuacji kadr, jak również przyciągać niezbędnych im specjalistów. Ponadto, produkty trzeciofilarowe oferują bardzo szeroką paletę form oszczędzania – od umowy z bankiem, poprzez  umowę z zakładem ubezpieczeń, umowę z biurem lub domem maklerskim, umowę z funduszem inwestycyjnym, do umowy z dobrowolnym funduszem emerytalnym. Różnorodność oferty jest w stanie sprostać zróżnicowanym oczekiwaniom oszczędzających. Podkreślić także należy, że niewątpliwą korzyścią dla oszczędzających przy pomocy produktów trzeciofilarowych jest większe bezpieczeństwo, gdyż ww. produkty w sposób pełniejszy niż te spoza trzeciego filaru są regulowane przez prawo, a dodatkowo PPE podlega pełnemu nadzorowi KNF.

Czy inne produkty (np. "zwykłe" polisy bez opakowania z IKE czy IKZE czy fundusze inwestycyjne) też nadają się oszczędzania na przyszłość? Jakie są najlepsze?

Oszczędzać na emeryturę można na różne sposoby. Zabezpieczenie na okres emerytalny można sobie zapewnić poprzez przysłowiowe „odkładanie do skarpety", oszczędzanie na „zwykłym" koncie w banku, czy też skorzystanie z każdego innego produktu finansowego. W ten sposób również zgromadzimy określony kapitał, z którego będziemy mogli korzystać na starość. Jednakże powyższe sposoby oszczędzania ustępują produktom trzeciofilarowym, które zostały stworzone specjalnie z myślą o oszczędzaniu na emeryturę. Przewaga tych produktów wyraża się w omówionych wyżej ulgach podatkowych, z jakich mogą skorzystać osoby oszczędzające, a także w większym bezpieczeństwie zgromadzonych środków, które jest efektem pełniejszego uregulowania tych produktów przez przepisy prawa. Dodatkowo PPE podlega pełnemu nadzorowi KNF. Natomiast istotnym wyróżnikiem produktów innych niż trzeciofilarowe jest ich duża elastyczność, którą umożliwiają mniejsze obostrzenia prawne.

Przy wyborze produktów spoza trzeciego filaru priorytetowe znaczenie dla oszczędzającego powinien mieć aspekt bezpieczeństwa inwestycyjnego, czyli kryterium ryzyka danego produktu finansowego. Należy wybrać produkt z niskim prawdopodobieństwem straty. W przypadku bowiem emerytury najistotniejszy nie jest ewentualny zysk z inwestycji, ale zabezpieczenie gromadzonych środków. Istotną kwestią jest również (jak w każdym przypadku) rentowność danego produktu i poziom kosztów, jakie oszczędzający będzie zmuszony ponieść. Te trzy kwestie są najważniejsze, natomiast pozostałe mają już charakter indywidualny i zależą od osobistych preferencji oszczędzającego (np. oszczędzający, który poza świadczeniem emerytalnym będzie chciał również uzyskać ochronę ubezpieczeniową powinien wybrać produkt łączący te dwa aspekty). Podsumowując, nie jest możliwe jednoznaczne wskazanie, który z produktów spoza trzeciego filaru jest obiektywnie najlepszy.

Polacy mają do wyboru kilka produktów stricte emerytalnych jak IKE, IKZE czy PPE. Co wybrać? Czym kierować się podejmując decyzje?

Mirosław Szymański:

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami