Do 31 grudnia 2011 r., płatnik składek zobowiązany był przekazywać ubezpieczonemu na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego – w formie dokumentu elektronicznego, informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS, w celu ich weryfikacji. Informacja ta powinna zawierać także datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej oraz obejmować symbol Oddziału NFZ, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Natomiast od 1 stycznia 2012 r. w/w informacje płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego w celu ich weryfikacji. Informacje płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Jak wynika z powyższego, do 31 grudnia 2011 r. pracodawca jako płatnik składek zobowiązany był do comiesięcznego przekazywania ubezpieczonemu informacji o których mowa w art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. płatnik składek informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS, zobowiązany będzie przekazać ubezpieczonemu w jednej informacji przekazywanej za rok ubiegły. Pierwszy „roczny" raport, płatnicy składek zobowiązani będą przekazać ubezpieczonym w terminie do 28 lutego 2013 r. za rok 2012.