Najskuteczniejsi w pomnażaniu składek

Przez ostatnie 10 i pół roku najwięcej zarobił Polsat – prawie 205 proc. I nie jest to jednorazowy sukces. Fundusz ten częściej niż konkurenci zajmował wysokie miejsca w kolejnych zestawieniach przygotowywanych przez nadzór

Publikacja: 15.04.2010 08:00

Najskuteczniejsi w pomnażaniu składek

Foto: Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier

Zobacz zmianę wartości jednostek rozrachunkowych OFE w okresie dwu- i trzyletnim

Ocena długoterminowych wyników inwestycyjnych funduszy to jedna z najważniejszych kategorii rankingu OFE. Za to kryterium przyznawaliśmy do 20 punktów.

W najdłuższym możliwym okresie, czyli od września 1999 r. do marca 2010 r. (10,5 roku), najlepiej wypada Polsat. Jednostka rozrachunkowa tego funduszu wzrosła o 204,6 proc. On też uzyskuje w tej kategorii najwięcej, 20 punktów. Dla porównania przeciętny wzrost jednostek wszystkich OFE wyniósł w tym okresie ok. 173 proc. Polsat odniósł zatem duży sukces. Wynik kolejnego funduszu jest o ponad 11 pkt proc. gorszy.

Drugie i trzecie miejsce w zestawieniu według długoterminowych wyników inwestycyjnych zajęły: ING oraz Generali (wymieniły się pozycjami w porównaniu z rankingiem sprzed pół roku). Ich stopy zwrotu wyniosły odpowiednio: 193,3 i 191,1 proc.

Zaraz za podium znalazły się: PZU Złota Jesień oraz Warta; ich wyniki są zbliżone. Różnica między PZU a Generali jest znaczna, przekracza 15 pkt proc. (175,9 proc.).

 

 

PZU Złota Jesień osiągnęła bardzo dobre wyniki w ostatnich 12 miesiącach (od marca do marca). W zestawieniu obejmującym ten okres jest druga. Ale w dłuższym czasie (powyżej dwóch lat) nie prezentuje się zbyt dobrze. W ostatnim rankingu nadzoru trzyletnia stopa zwrotu tego OFE była trochę poniżej wyniku średniego dla wszystkich funduszy. Za to PZU plasuje się wysoko w zestawieniu obejmującym najdłuższy, ponad 10-letni okres.

Warta ostatnich lat nie może zaliczyć do udanych. W zestawieniu trzyletnich stóp zwrotu była dopiero przedostatnia. Nie najlepiej wiodło się jej też w ostatnich dwóch i czterech latach. Widać jednak poprawę wyników w ostatnich miesiącach.

W długim terminie najsłabiej wypada Aegon ze stopą zwrotu 156,6 proc. Jest ona o 16,5 pkt proc. słabsza od średniej dla wszystkich OFE i prawie o 50 pkt proc. niższa w porównaniu z najlepszym Polsatem. Aegon zajął ostatnie miejsce, na którym wcześniej znajdował się PKO BP Bankowy (fundusz ten znacząco poprawił swoje wyniki). W trzech ostatnich zestawieniach przygotowanych przez nadzór stopa zwrotu osiągnięta przez Aegon była lepsza niż średnia dla OFE.

W porównaniu z podobnym zestawieniem sprzed pół roku teraz awansowały: Pekao (o dwie pozycje), Amplico i PKO BP Bankowy (o jedną). Niżej są Axa (o dwa miejsca), Pocztylion i Aegon (o jedno).

 

 

Krótsze okresy inwestycyjne brane są pod uwagę w zestawieniach publikowanych przez nadzór. Dotychczas przygotowano 24 rankingi OFE, uwzględniające dwa lub trzy lata inwestowania składek (w pierwszym zestawieniu nie było funduszy: Allianz i Pekao). Sprawdziliśmy, jakie miejsca w kolejnych rankingach zajęły poszczególne OFE. Pozwoliło to stwierdzić, na ile ich wyniki są stabilne.

W tej kategorii rankingu można było uzyskać maksymalnie 15 punktów. Im średnia pozycja w zestawieniach nadzoru była wyrażona mniejszą liczbą, tym fundusz zyskiwał wyższą ocenę.

Najlepszy pod tym względem ponownie okazał się Polsat. Nie zaszkodziło mu to, że w ostatnim zestawieniu nadzoru znalazł się na samym końcu. Także w dwóch poprzednich nie wypadł zbyt dobrze. Wcześniej jednak zajmował wysokie miejsca.

Zobacz pozycje zajmowane przez fundusze w kolejnych zestawieniach nadzoru

Za Polsatem jest ING i Generali. ING, podobnie jak Polsat, dość słabo prezentuje się w kilku ostatnich zestawieniach nadzoru. W przeciwieństwie do Generali – ten fundusz po raz kolejny znalazł się na pozycji lidera pod względem trzyletniej stopy zwrotu.

Kolejne miejsca przypadły PZU Złotej Jesieni i Amplico. Drugi z funduszy w pierwszych rankingach nadzoru plasował się nisko. Potem zaczęło się to zmieniać i od wielu lat radzi sobie całkiem dobrze.

Zero punktów w tej kategorii dostał Pocztylion. Wynika to z tego, że dość długo znajdował się na końcu kolejnych zestawień. W ostatnich latach jego wyniki są lepsze.

 

 

W najnowszym rankingu OFE na uwagę zasługuje awans Pekao. Pół roku temu fundusz ten był ósmy. Teraz awansował na piątą pozycję. Stało się tak w dużej mierze dzięki poprawie wyników długoterminowych (w tej kategorii zajął teraz 7. pozycję, a pół roku temu był na 9.). Skok w rankingu zanotował także fundusz Amplico (z 11. miejsca na 7.). To też efekt lepszych wyników długoterminowych, ale także wyższej o pozycję w kategorii: stan hipotetycznego konta.

O jedno miejsce wyżej w rankingu jest Pocztylion. Gorzej niż pół roku temu wypadły: Axa, Allianz (największy spadek z 5. na 9. pozycję), Warta, Nordea i Aegon.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki

k.ostrowska@rp.pl

 

 

Dla OFE Polsat najważniejszym celem jest uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w bardzo długim okresie. Realizujemy go dzięki konsekwentnej strategii. Jej istotnym elementem jest kupowanie akcji, kiedy ich ceny są niskie, czyli w praktyce, gdy sytuacja na rynku jest najgorsza. Wtedy podjęcie decyzji o zakupie wymaga jednak największej determinacji. Jest to szczególnie trudne dla funduszu emerytalnego ze względu na obowiązujący mechanizm dopłat; w przypadku OFE podejmowanie decyzji inwestycyjnych pozostających w opozycji wobec opinii większości wymaga wyjątkowo silnego przekonania, że robi się słusznie.

W sytuacji długotrwałego spadku kursów giełdowych, tak jak to było w 2008 r. i na początku 2009 r., taka strategia może oczywiście prowadzić do uzyskiwania w krótkim okresie (ranking KNF za ostatnie trzy lata) gorszych wyników od konkurencji, zwłaszcza jeśli znaczna część OFE wstrzymywała się z zakupami. Jednak w długim terminie takie podejście dobrze służy interesom członków funduszu.

Cieszy nas więc, że mimo gorszego miejsca w ostatnim rankingu KNF fundusz ma wciąż najwyższą ze wszystkich OFE wartość jednostki rozrachunkowej oraz najwyższą stopę zwrotu liczoną od rozpoczęcia działalności, czyli od 1999 r.

Dobre wyniki funduszu w 2009 r. i w pierwszym kwartale 2010 r. potwierdzają trafność naszych wcześniejszych prognoz, a także fakt, że nastawienie się na dobre wyniki w długim terminie nie zawsze oznacza słabsze wyniki w krótkim okresie. Oczekujemy, że zarówno w krótkim, jak i w bardzo długim terminie członkowie OFE Polsat będą usatysfakcjonowani rezultatami naszych inwestycji.

 

 

 

W pierwszych trzech miesiącach tego roku fundusze emerytalne zarobiły niemalże 5 proc. Prawie połowę tego wzrostu zapewniły obligacje. W najbliższych dziewięciu miesiącach rentowność części obligacyjnej portfela będzie niższa. Oczekuje się, że wyniesie ok. 6 proc. w skali roku. Sytuacja na rynku akcji będzie zmienna, ale do końca 2010 r. kursy powinny lekko rosnąć. Spodziewamy się, że w 2010 r. stopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniesie około 10 proc.

 

 

 

W 2008 r. istotnie zredukowaliśmy zaangażowanie w akcje na rzecz obligacji. Z kolei w 2009 r. zwiększaliśmy już udział akcji w portfelu. Obecnie oceniamy sytuację na rynku z umiarkowanym optymizmem. Skala ubiegłorocznego wzrostu cen akcji jest nie do powtórzenia. Ryzyko wiąże się ze złym stanem finansów publicznych w wielu krajach. Państwa poniosły ogromne wydatki na uzdrawianie gospodarki, czego efektem jest wysokie zadłużenie i deficyt budżetowy.

 

 

 

Marzec był w tym roku najlepszym miesiącem dla funduszy emerytalnych pod względem stopy zwrotu. Miały na to wpływ dobre wyniki inwestycji zarówno w akcje, jak i obligacje skarbowe. Wskutek wzrostu cen akcji oraz dużych nowych zakupów (w marcu OFE ulokowały w akcjach ok. 2 mld zł) udział akcji w portfelach funduszy wyniósł 32,8 proc., przekraczając średnią z ostatnich pięciu lat. O sytuacji na giełdzie w najbliższym czasie decydować będzie napływ kapitału zagranicznego. Zbliżają się duże oferty publiczne (między innymi PZU i Turon), a to zazwyczaj przyciąga inwestorów zagranicznych. Rynkom akcji, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w Polsce, powinny też sprzyjać dane makroekonomiczne (między innymi wzrost zatrudnienia w USA, przyspieszenie wzrostu PKB w Polsce).

 

 

 

W ciągu ostatnich trzech lat sytuacja na rynkach finansowych była bardzo zmienna. Mimo to udało nam się wypracować bardzo dobre wyniki, znacząco powyżej średniej rynkowej. W tym roku sytuacja na rynkach powinna się stabilizować. Stopy procentowe prawdopodobnie utrzymają się na obecnym poziomie dłużej, niż wcześniej oczekiwano. To sprawi, że obligacje skarbowe nadal będą dobrą inwestycją.

 

 

 

W 2007 r., żeby ograniczyć ryzyko, znacząco zredukowaliśmy udział akcji w naszym portfelu. Zrobiliśmy to wcześniej niż konkurenci. Przyniosło to efekty w czasie bessy, gdy traciliśmy zdecydowanie mniej niż inni. Od końca 2008 r. ceny akcji znowu zaczęły być atrakcyjne. Dlatego konsekwentnie zwiększaliśmy nasze zaangażowanie, znów wyprzedzając rynek. Cieszymy się, że strategia ta pozwoliła nam po raz kolejny osiągnąć najlepszy wynik na rynku w ciągu trzech lat.

 

 

 

Kluczowy wpływ na wyniki w ostatnich trzech latach miało zwiększenie zaangażowania w akcje od pierwszego kwartału ubiegłego roku i właściwa selekcja spółek. Coraz istotniejszą rolę w wynikach OFE odgrywają nieskarbowe papiery dłużne, których rentowność w ubiegłym roku była atrakcyjniejsza niż obligacji skarbowych.

 

 

 

Publikowane w ostatnich miesiącach dane makro, a przede wszystkim wskaźniki wyprzedzające wskazują na kontynuację pozytywnych trendów w gospodarce światowej. Ryzyko drugiej fali kryzysu zostało zdecydowanie ograniczone. Problemy Grecji pokazały jednak, że nadmierny dług publiczny będzie negatywnie wpływał na wzrost gospodarczy w najbliższych latach. W kolejnych kwartałach można oczekiwać dalszego wzrostu kursów akcji przedzielanego mniej lub bardziej znaczącymi korektami.

 

 

 

> stabilnie; ? poprawa;

? pod obserwacją;

? pogorszenie

? AEGON

W trzyletnim okresie jego wynik jest lepszy od średniego dla wszystkich OFE. Ale wyniki od początku tego roku i za ostatnie 12 miesięcy nie zachwycają.

? ALLIANZ

W zestawieniu obejmującym trzy ostatnie lata zajmuje drugą pozycję. Jednak pierwszy kwartał tego roku nie był najlepszy, podobnie jak 2009 r.

> AMPLICO (d. AIG)

Osiąga stabilne, dobre wyniki. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu za ostatnie 36 miesięcy. Spośród jego trzyletnich stóp zwrotu wyliczonych przez nadzór (w sumie było ich 12) tylko jedna była niższa niż średnia dla rynku.

? AVIVA (d. Commercial Union)

Fundusz ten zaledwie raz osiągnął wyższą od średniej trzyletnią stopę zwrotu (na 12 wyliczonych przez nadzór). Pojawiły się już pierwsze oznaki poprawy, ale na razie nie zmieniamy oceny.

? AXA

Początek roku zapowiadał się nieźle, ale ostatecznie kwartał zakończył się dla funduszu niezbyt dobrze. Podobnie jak ostatnie 12 miesięcy. W okresie trzech lat znajduje się na wysokiej czwartej pozycji. W dłuższym czasie też wypada dobrze.

> GENERALI

Numer jeden w zestawieniu za ostatnie trzy lata. We wszystkich rankingach nadzoru, obejmujących trzyletnie wyniki, plasuje się powyżej średniej dla ogółu OFE. W każdym analizowanym przez nas okresie osiągnął dobre wyniki.

? ING

Pod względem wyników w pierwszych trzech miesiącach tego roku jest na pierwszym miejscu. Był to zresztą drugi kolejny dobry kwartał. Im dłuższe okresy, tym wypada gorzej.

? NORDEA

Ostatni kwartał był niezły. Być może poprawa to już efekt dobrych decyzji nowych zarządzających.

? PEKAO

Od kilku kwartałów wiedzie mu się coraz lepiej. W okresie dwóch i trzech lat wypada średnio.

? PKO BP BANKOWY

Wyniki z ostatnich kilkunastu miesięcy są bardzo dobre. Znacznie gorzej prezentuje się w dłuższym czasie.

? POCZTYLION

W okresie trzech lat osiągnął wynik powyżej przeciętnego dla wszystkich OFE. Nieźle wypada w tym roku, gorzej pod względem wyników z ostatnich 12 miesięcy. W dłuższym czasie zwykle prezentuje się dość dobrze.

? POLSAT

Zwycięzca najnowszego rankingu. We wszystkich dłuższych okresach oraz w pierwszym kwartale tego roku zwykle znajduje się na bardzo wysokiej pozycji. Jednak w ostatnim zestawieniu nadzoru jest ostatni. Dlatego nie dajemy oceny: stabilnie.

? PZU ZŁOTA JESIEŃ

W zestawieniu za ostatnie 12 miesięcy jest drugi, za 24 miesiące znacznie niżej. Wynik trzyletni był lekko poniżej średniego. W dłuższych okresach wypada dobrze.

? WARTA

Przedostatnie miejsce w zestawieniu za trzy ostatnie lata. Widać poprawę, nie wiadomo, czy jest trwała.

Zobacz zmianę wartości jednostek rozrachunkowych OFE w okresie dwu- i trzyletnim

Ocena długoterminowych wyników inwestycyjnych funduszy to jedna z najważniejszych kategorii rankingu OFE. Za to kryterium przyznawaliśmy do 20 punktów.

Pozostało 98% artykułu
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?