PPK szansą dla Polaków i gospodarki

Publikacja: 28.08.2018 12:13

PPK szansą dla Polaków i gospodarki

Foto: pieniadze.rp.pl

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę.

PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.

Polacy nie oszczędzają

Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot z oszczędzania.

Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (poprzez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych.

Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych. Doświadczenia demontażu Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy afery związane z nadużyciami firm inwestujących w złoto, czy skupujących długi, nie budują zaufania i pewności chociażby utrzymania wartości zgromadzonych oszczędności.

Ekonomia behawioralna PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe jako dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania zaplanowane są w oparciu o zasady ekonomii behawioralnej. Przykładami oddziaływania zachęcającymi do pozostania w systemie mają być m.in.:

  • organizacja systemu przez pracodawcę – tak by oszczędzający zwolniony był z konieczności dokonywania działań związanych z zawarciem umowy,
  • obowiązkowy zapis, który pozwala na zapisanie do systemu wszystkich pracowników,
  • relatywnie niskie opłaty za zarządzanie, które nie będą zniechęcały oszczędzających wysokimi prowizjami agentów i instytucji finansowych,
  • wprowadzanie dopłat ze strony państwa; powitalnej po 3 miesiącach oraz rocznej po 12 miesiącach uczestnictwa w PPK, dla osób które systematycznie oszczędzają,
  • automatyczny ponowny zapis (co 4 lata), dla osób które wystąpiły z PPK,
  • możliwość dodatkowych wpłat pracownika, aby świadomie budować własne oszczędności i obserwować zmiany wartości portfela,
  • możliwość włączenia do polityki personalnej przedsiębiorstw dodatkowych wpłat do PPK tak by oferowane miejsca pracy były bardziej atrakcyjne dla pracowników.

Także sposoby skorzystania ze zgromadzonych środków zostały przygotowane w sposób zapewniający efektywny i długoterminowe bezpieczeństwo. Możliwość wykorzystania oszczędności jako zasobu w przypadku ciężkiego zachorowania, lub wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania, a także możliwość wycofania aktywów wskazują na prywatny charakter gromadzonych środków.

Co więcej korzystne zasady opodatkowania środków z chwilą ich wypłaty na cele emerytalne będą sprzyjały długoterminowemu celowi oszczędzania.

PPK – wpływ na społeczeństwo i gospodarkę

Podstawowym celem PPK będzie zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Dodatkowe oszczędności w ramach PPK przyczynią się do podniesienia wysokości przyszłych świadczeń oraz zwiększą poziom bezpieczeństwa ekonomicznego w trakcie oszczędzania.

Nie mniej istotnym zjawiskiem będzie zwiększenie niezależności polskiej gospodarki od kapitału zagranicznego i zniwelowanie zależność gospodarki i giełdy od kapitałów spoza granic Polski. Dopływ nowych środków inwestycyjnych pochodzących z oszczędności w ramach PPK powinien także korzystnie wpłynąć na rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Jeszcze inną istotną korzyścią dla całej gospodarki będzie wzrost bazy finansowania polskich przedsiębiorstw, który przełoży się na powstanie korzystnych możliwości finansowania projektów biznesowych.

Komunikacja kluczem do sukcesu PPK

Niewątpliwie o sukcesie PPK zadecydują pierwsze lata funkcjonowania systemu i zbudowania zaufania, a z czasem przyzwyczajenia pracowników do tej formy oszczędzania. Jednak kluczową rolę w ukonstytuowaniu sytemu będą musieli spełnić pracodawcy, którzy wybierając instytucję finansową gromadzącą środki w ramach PPK zadecydują o losie środków finansowych swoich pracowników.

Nie bez znaczenia pozostaje także rola i udział związków zawodowych, które w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach będą pełnimy kluczową rolę na etapie tworzenia, ale i funkcjonowania PPK. To od zdania wyrażonego przez związkowców często będzie zależała partycypacja w PPK w danej firmie.

Dlatego też, tak istotnym jest przeprowadzenie przez władze publiczne działań komunikacyjnych w sposób przystępny i zrozumiały dla różnych grup społecznych. Należy mieć na uwadze różnorodność publiczności, do których adresowane będą działania informacyjne o ofercie Pracowniczych Planów Kapitałowych, tak by wynikające z zasad ekonomii behawioralnej narzędzia skutecznie wpłynęły na postawy uczestników PPK.

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę.

PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami