To pracodawca założy program PPK

Publikacja: 21.11.2018 09:45

To pracodawca założy program PPK

Foto: pieniadze.rp.pl

Obowiązkiem pracodawcy będzie założenie PPK, do którego automatycznie zostaną zapisani pracownicy.

PPK z perspektywy pracodawcy będą wyzwaniem – finansowym i operacyjnym. Firmy wezmą współodpowiedzialność za oszczędności pracownika w PPK, co będzie dla nich dodatkowym kosztem i wymusi pewne zmiany organizacyjne, ale może też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie przywiązania pracownika.

Docelowo każda firma zatrudniająca co najmniej jedną osobę będzie objęta obowiązkiem założenia pracowniczego planu kapitałowego dla swoich pracowników. W zależności od wielkości firmy obowiązek ten będzie określony konkretnym terminem, zaczynając od 1 lipca 2019, i koniecznością założenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. Mniejsze firmy w zależności od liczby pracowników będą przystępowały odpowiednio później. Proces obejmowania całego rynku zakończy się w 2021 roku.

Warto zaznaczyć, że istnieje jeden wyjątek od powyższej reguły w odniesieniu do grup kapitałowych. Wszystkie spółki w ramach grup kapitałowych będą miały możliwość założenia PPK w momencie, kiedy powstanie obowiązek dla największej firmy z grupy. Na przykład firma zatrudniająca 15 osób, będąca częścią grupy kapitałowej, w której znajduje się również podmiot zatrudniający 300 pracowników, będzie mogła przystąpić do PPK już od 1 lipca 2019, a nie dopiero od 1 stycznia 2021.

Co ważne, od obowiązku założenia PPK zwolnione są:

 • firmy prowadzące PPE ze składką nie niższą niż 3,5 proc. dla więcej niż 25 proc. zatrudnionych pracowników
 • mikroprzedsiębiorstwa, w których wszyscy pracownicy zdecydowali się wypisać z PPK

Wyboru dostawcy PPK dokonuje pracodawca. W całym procesie analizuje on oferty różnych dostawców i musi skonsultować tę kwestię ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. W przypadku braku porozumienia z nimi na 30 dni przed ostatecznym terminem podpisania umowy o zarządzanie z instytucją finansową pracodawca ma prawo wybrać daną instytucję samodzielnie. Wśród instytucji dopuszczonych do oferowania PPK są:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • towarzystwa ubezpieczeń na życie
 • powszechne towarzystwa emerytalne
 • pracownicze towarzystwa emerytalne.

Powyższe instytucje, w celu oferowania PPK, będą musiały spełniać dodatkowe warunki, tj. posiadać doświadczenie w zarządzaniu aktywami (min. 3 lata) oraz odpowiedni kapitał własny (min. 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych).

Wdrożenie PPK w firmie będzie się wiązało z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi. Pracodawca, poza standardowymi obowiązkami, takimi jak: terminowe naliczanie i przekazywanie wpłat, pilnowanie terminu ponownego podjęcia wpłat czy opiekowanie się dokumentacją PPK, będzie musiał dodatkowo poinformować pracowników o:

 • ponownym odprowadzaniu składek do PPK co 4 lata
 • możliwości zadeklarowania składki dodatkowej
 • możliwości przystąpienia do PPK osób pomiędzy 55. a 70. rokiem życia
 • złożeniu wniosku o wypłatę transferową, jeśli pracownik był uczestnikiem innego PPK.

Względem instytucji zarządzającej pracodawca będzie miał dodatkowo obowiązek informowania o rezygnacji pracowników z uczestnictwa w PPK oraz o ponownym odprowadzeniu składek za danego uczestnika.

Ostatnim zagadnieniem, ale jakże istotnym dla pracodawcy w kontekście PPK, są koszty. Pracodawca po założeniu PPK będzie miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych w wysokości 1,5 proc. wysokości wynagrodzenia brutto pracownika. Wartość ta uwzględnia wszystkie elementy wynagrodzenia, tj. premie kwartalne, nagrody roczne itp.

Dodatkowo pracodawca będzie miał możliwość dokonywania wpłat w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia, tak jak przy wpłacie podstawowej, a ich wysokość będzie uzależniona od stażu pracy pracownika oraz wewnętrznego regulaminu pracodawcy.

Przeliczając to na konkretnym przykładzie, dodatkowy koszt dla pracodawcy z tytułu PPK, u którego średnie wynagrodzenie wynosi 4000 zł na pracownika, wynosi 60 zł na osobę miesięcznie. Przy założeniu, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem zatrudniającym 300 osób, z których 75 proc. zdecyduje się oszczędzać PPK, miesięczny koszt dla pracodawcy to 13,5 tys. zł, o ile nie zdecyduje się on na dodatkowe wpłaty dla swoich pracowników.

Co jako pracodawca muszę zrobić, aby wprowadzić PPK

 1. Zaplanować dodatkowy budżet dla firmy w planach finansowych
 2. Rozpocząć prace nad dostosowaniem systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK
 3. Odbyć konsultacje ze stroną społeczną (reprezentacja pracowników, związki zawodowe)
 4. Wybrać instytucję finansową do zarządzania PPK – zawrzeć umowę o zarządzanie PPK
 5. Przedstawić wybór pracownikom i wytłumaczyć, na czym polega PPK
 6. Zgłosić pracowników do PPK – zawrzeć w imieniu pracowników umowę o prowadzenie PPK
 7. Naliczyć pierwsze wpłaty do PPK i przekazać do instytucji zarządzającej

Autor jest zastępcą kierownika projektu odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w Grupie PZU

Obowiązkiem pracodawcy będzie założenie PPK, do którego automatycznie zostaną zapisani pracownicy.

PPK z perspektywy pracodawcy będą wyzwaniem – finansowym i operacyjnym. Firmy wezmą współodpowiedzialność za oszczędności pracownika w PPK, co będzie dla nich dodatkowym kosztem i wymusi pewne zmiany organizacyjne, ale może też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie przywiązania pracownika.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami