Ile naprawdę wpłaci nam państwo na PPK

Publikacja: 25.05.2019 12:04

Ile naprawdę wpłaci nam państwo na PPK

Foto: Close-up of a piggybank in front of businessman calculating bill with calculator

Po raz pierwszy w historii krajowego rynku emerytalnego uczestnicy PPK będą mogli skorzystać z bezpośredniego wsparcia finansowego ze strony państwa.

Wsparcie to będzie miało formę wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. Zasilenia te będą finansowane z Funduszu Pracy. Wpłata i dopłata będą też zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że wpłata powitalna i dopłata roczna w całości będą trafiać na rachunek uczestnika PPK.

Czytaj także: Pieniądze w PPK podlegają dziedziczeniu

Należy podkreślić, że uczestnicy PPK jako jedyni w ramach III filaru systemu emerytalnego będą się cieszyć takim bezpośrednim wsparciem finansowym ze strony państwa. Na takie wpłaty i dopłaty nie mogą liczyć ani uczestnicy pracowniczych programów emerytalnych, ani posiadacze indywidualnych kont emerytalnych ani też posiadacze kont zabezpieczenia emerytalnego.

Pierwsza forma publicznego wsparcia, z której będą mogli korzystać uczestnicy PPK to wpłata powitalna. Została ona ustalona na poziomie 250 zł i będzie można ją otrzymać już po 3 miesiącach aktywnego uczestnictwa w PPK (art. 31 ustawy o PPK). Podstawową funkcją wpłaty powitalnej jest zachęcanie pracowników do rozpoczęcia uczestnictwa w PPK i aktywnego dokonywania wpłat na rachunek w PPK w początkowym okresie. Niestety ma ona charakter jednorazowy. Otrzymuje się ją za rozpoczęcie uczestnictwa w systemie PPK, a nie za założenie nowego rachunku PPK. Uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej wpłaty powitalnej w czasie całego swojego uczestnictwa w PPK, niezależnie od liczby założonych dla niego rachunków PPK przez kolejnych pracodawców.

Podstawowymi warunkami jakie należy spełnić, aby otrzymać wpłatę powitalną jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK oraz dokonanie wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika przez 3 pełne miesiące. Należy zaznaczyć, że nie muszą to być miesiące następujące po sobie. Również wpłaty podstawowe nie muszą trafiać na ten sam rachunek PPK danego uczestnika. Wpłata powitalna przekazywana jest na rachunek uczestnika PPK przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym oba warunki zostały spełnione.

Drugą formą publicznego wsparcia, z której będą mogli korzystać uczestnicy PPK, będzie dopłata roczna. Jej wysokość została ustalona na poziomie 240 zł (art. 32 ustawy o PPK). Podstawową funkcją dopłaty rocznej jest motywowanie pracowników do aktywnego uczestnictwa w PPK w długim okresie. Dopłata ma charakter powtarzalny i przysługuje ona uczestnikowi za każdy rok kalendarzowy, w którym wartość wpłat podstawowych przekroczyła minimalny poziom. Dopiero zaprzestanie dokonywania wpłat na rachunek PPK (na przykład z powodu osiągnięcia 60 roku życia) pozbawia uczestnika prawa do kolejnych dopłat rocznych. Podobnie jak w przypadku wpłaty powitalnej, liczba rachunków PPK nie ma wpływu na liczbę dopłat rocznych. Za każdy rok dokonywania wpłat na PPK przysługuje tylko jedna dopłata roczna. Uczestnik posiadający kilka rachunków otrzyma dopłatę roczną na najnowszy rachunek PPK (art. 33 ustawy o PPK).

Podstawowym warunkiem jaki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę roczną jest dokonanie wpłat o minimalnej wartości w poprzednim roku kalendarzowym. Wartość ta została celowo ustalona na bardzo niskim poziomie. Jest ona równa zsumowanym wpłatom podstawowym (pracodawcy oraz uczestnika PPK) wyliczonym od wynagrodzenia stanowiącego sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. W 2019 roku będzie to kwota 472,50 zł. Oznacza to, że wystarczy otrzymywać wynagrodzenie na poziomie średniego wynagrodzenia, aby już w pierwszym kwartale roku zgromadzić na rachunku PPK wpłaty w wysokości uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej w roku następnym.

Czytaj także: Ile pracodawca wpłaci nam na rachunek PPK?

Przeciętny uczestnik dokonujący systematycznie wpłat na rachunek PPK nie powinien mieć problemu z osiągnięciem minimalnej wartości wpłat w ciągu roku. Ale uczestnicy o najniższych zarobkach lub pracujący dorywczo mogą już takie problemy napotykać. Dla takich osób ustawa o PPK wprowadza obniżony próg wpłat uprawniający do otrzymania dopłaty rocznej. Jeżeli uczestnik PPK zarabia miesięcznie mniej niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia to pomimo mniejszych wpłat nadal może on uzyskać prawo do dopłaty rocznej. Wystarczy, że wartość całorocznych wpłat na rachunek PPK najmniej zarabiającego uczestnika wyniesie 25% minimalnej wartości wpłat uprawniającej do otrzymania dopłaty rocznej. W 2019 r. będzie to kwota zaledwie 118,12 zł.

Jedynym dodatkowym warunkiem, który musi spełnić najmniej zarabiający uczestnik PPK jest przejście pozytywnej weryfikacji łącznego miesięcznego wynagrodzenia ze wszystkich źródeł na podstawie informacji przekazanych przez ZUS (art. 58 w związku z art. 34 ustawy o PPK). Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że uczestnik osiągał łączne wynagrodzenie wyższe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie skorzystał z prawa do finansowania wpłaty podstawowej w niższym wymiarze, to dopłata roczna mu nie przysługuje.

Dopłata roczna przekazywana jest na rachunek uczestnika PPK przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

Po raz pierwszy w historii krajowego rynku emerytalnego uczestnicy PPK będą mogli skorzystać z bezpośredniego wsparcia finansowego ze strony państwa.

Wsparcie to będzie miało formę wpłaty powitalnej i dopłaty rocznej. Zasilenia te będą finansowane z Funduszu Pracy. Wpłata i dopłata będą też zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że wpłata powitalna i dopłata roczna w całości będą trafiać na rachunek uczestnika PPK.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Partnera
Zainwestuj w przyszłość – bez podatku
Materiał Partnera
Tak możesz zadbać o swoją przyszłość
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora