Nowe możliwości oszczędzania w ramach IKE-Obligacje

Od 1 lutego inwestorzy indywidualni będą mogli w ramach konta IKE-Obligacje poszerzyć portfel o wszystkie oferowane przez Skarb Państwa obligacje detaliczne

Publikacja: 23.01.2013 12:47

Nowe możliwości oszczędzania w ramach IKE-Obligacje

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński Kuba Kamiński

Decyzją Ministerstwa Finansów, już od 1 lutego 2013 roku do sprzedaży w ramach konta IKE Obligacje włączone zostają wszystkie rodzaje detalicznych obligacji Skarbu Państwa.  W ramach odkładania na naszą przyszłą emeryturę będziemy mogli zakupić - obligacje dwuletnie (DOS), obligacje trzyletnie (TOZ), obligacje czteroletnie (COI) i oferowane w ramach tego konta dotychczas, obligacje dziesięcioletnie (EDO). Zmiany te, dają większe możliwości inwestowania środków pieniężnych w ramach konta IKE Obligacje.

- Konto IKE Obligacje cieszy się zainteresowaniem przyszłych emerytów, jednak dotychczas miało ono pewne ograniczenie. W ramach konta IKE Klienci mogli nabywać tylko obligacje dziesięcioletnie – wyjaśnia Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów i zaproponować im dostęp do wszystkich oferowanych przez Skarb Państwa obligacji detalicznych, by mieli pełen komfort w planowaniu swej przyszłości - dodaje Anna Suszyńska.

Klienci, którzy posiadają umowy o prowadzenie Konta IKE-Obligacje będą proszeni o podpisanie aneksu do umowy. Dodatkowo konieczne będzie złożenie dyspozycji (Dyspozycja Nabywania Obligacji Skarbowych), w której klient określi procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji w nabyciach realizowanych przez DM PKO BP za środki wpływające na konto. Także osoby, które zamierzają pozostać przy oszczędzaniu tylko poprzez obligacje dziesięcioletnie (EDO), zostaną poproszone o złożenie dyspozycji, w której określą 100 procentowy udział obligacji EDO w zakupach.

Od 1 lutego będzie można nabywać cztery rodzaje obligacji o różnym horyzoncie czasowym. Rozpatrzmy przypadek - zakup czterech rodzajów obligacji w różnych częściach. Klient złożył dyspozycję zakupu 40 proc. EDO, 10 proc. TOZ, 30 proc. DOS oraz 20 proc. COI – dyspozycja zostanie zapisana w kolejności od największego procentowego udziału do najmniejszego. W powyższym hipotetycznym przypadku, w pierwszej kolejności dokonywane będą nabycia obligacji dziesięcioletnich, następnie dwuletnich, potem czteroletnich i na końcu trzyletnich.

- Natomiast w sytuacji, w której klient złoży dyspozycję zakupu obligacji o różnym horyzoncie inwestycyjnym w równych częściach, to w pierwszej kolejności będą nabywane obligacje o najdłuższym terminie wykupu – tłumaczy Małgorzata Jabłońska, dyrektor Rynku Pierwotnego Domu Maklerskiego PKO BP.

Na poniższym wykresie przedstawiona jest sytuacja, w której złożono dyspozycję zakupu wszystkich dostępnych obligacji w równych częściach. Zakupy dokonywane będą w kolejności wskazanej obok wykresu kołowego.

 

 

Różny termin wykupu – nie wpływa na termin wypłaty środków osobom uprawnionym do wypłaty.

- W przypadku osób uprawnionych do wypłaty środków zgromadzonych na Koncie IKE, termin pozostały do wykupu obligacji (DOS, TOZ, COI, EDO) nie jest istotny, ponieważ wszystkie obligacje są przedstawiane do przedterminowego wykupu bez ponoszenia kosztów. Dokonując, zatem wyboru rodzaju obligacji należy brać pod uwagę przede wszystkim rentowność produktu – wyjaśnia Małgorzata Jabłońska, dyrektor Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim PKO PB.

 

 

Co to jest konto IKE Obligacje? I kogo dotyczy?

Od 2004 roku osoby fizyczne mogą oszczędzać na swą przyszłą emeryturę nie tylko poprzez składki odprowadzane do ZUS, ale i poprzez Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Warto pamiętać, że zyski ze środków zgormadzonych na koncie IKE są zwolnione od tzw. podatku Belki (19 proc. podatek dochodowy od zysków kapitałowych) po spełnieniu określonych warunków. IKE może być prowadzone przez banki, fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń. Na tym tle wyróżnia się konto IKE Obligacje proponowane przez Dom Maklerski PKO BP.

- Konto IKE Obligacje to unikalny produkt na polskim rynku. Adresowane jest do osób, dla których ważna jest troska o przyszłość i poczucie bezpieczeństwa. Gromadząc środki na przyszłą emeryturę w ramach konta IKE Obligacje mamy możliwość uzyskania godziwego zysku i jednocześnie cieszyć się najwyższym poziomem bezpieczeństwa ulokowanych środków – mówi Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Jak to działa w praktyce? W ramach konta IKE Obligacje nabywać możemy tylko obligacje skarbowe. Przez pierwszy rok funkcjonowania konta nie są od jego właściciela pobierane żadne opłaty. W drugim roku koszt prowadzenia IKE Obligacje wynosi 0,16 proc wartości nominalnej obligacji zapisanych na koncie. Opłata ta wraz z upływem lat maleje, by od ósmego roku oszczędzania osiągnąć stały poziom – 0,10 proc. Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z dołu 20 lutego następnego roku. Do wnoszenia wpłat tytułem opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje, oszczędzającemu zostaje wskazany w Umowie odrębny rachunek.

Co powinniśmy wiedzieć o IKE?

Na koncie IKE środki może gromadzić wyłącznie jeden oszczędzający. Nie możemy oszczędzać na więcej niż jednym koncie IKE, ale możemy zmienić instytucję finansową prowadzącą nasz rachunek (wypłata transferowa), jak również formę konta, czyli wyboru pomiędzy IKE prowadzonym w formie lokaty bankowej, rachunku papierów wartościowych, bądź umowy z ubezpieczycielem lub Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Wpłaty na konto IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotnego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2013 roku jest to 11 139 zł.

Przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych można wycofać środki zgromadzone na Koncie IKE (uiszczając podatek) – składając wniosek o zwrot bądź częściowy zwrot. Wypłata – rozumiana jako wypłata oszczędności bez podatku - następuje wyłącznie na wniosek: oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

Oszczędzający na IKE mają możliwość wskazania osób uprawnionych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku śmierci Oszczędzającego,. Natomiast w przypadku braku wskazania osób uprawnionych, środki z IKE wchodzą do masy spadkowej.

 

O obligacjach Skarbu Państwa

Obligacje skarbowe - dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki pożyczkowe potrzeby budżetu państwa. Skarb Państwa emituje: dwuletnie obligacje skarbowe o stałej stopie procentowej (DOS), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, kapitalizacja roczna – odsetki wypłacane w dniu wykupu, oprocentowanie stałe określone przez Emitenta, wykup po dwóch latach od dnia zakupu. Trzyletnie oszczędnościowe obligacje o zmiennej stopie procentowej (TOZ), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie zmienne, określane co pół roku na podstawie stawki 6WIBOR, odsetki wypłacane co pół roku, data wykupu 3 lata od dnia zakupu. Czteroletnie oszczędnościowe indeksowane obligacje (COI), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta odsetki wypłacane raz na rok (za ostatni okres razem z kapitałem), data wykupu 4 lata od dnia zakupu. Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje (EDO), cena sprzedaży 100 zł - równa wartości nominalnej, oprocentowanie wg wskaźnika rocznej inflacji oraz marży ustalanej przez Emitenta, odsetki wypłacane na koniec inwestycji, kapitalizacja roczna, data wykupu 10 lat od dnia zakupu.

Decyzją Ministerstwa Finansów, już od 1 lutego 2013 roku do sprzedaży w ramach konta IKE Obligacje włączone zostają wszystkie rodzaje detalicznych obligacji Skarbu Państwa.  W ramach odkładania na naszą przyszłą emeryturę będziemy mogli zakupić - obligacje dwuletnie (DOS), obligacje trzyletnie (TOZ), obligacje czteroletnie (COI) i oferowane w ramach tego konta dotychczas, obligacje dziesięcioletnie (EDO). Zmiany te, dają większe możliwości inwestowania środków pieniężnych w ramach konta IKE Obligacje.

Pozostało 94% artykułu
Emerytura
Wypłata pieniędzy z PPK po 2 latach oszczędzania. Ile zwrotu dostaniemy
Emerytura
Autozapis PPK 2023. Rezygnacja to dobry pomysł? Eksperci odpowiadają
Emerytura
Emeryci ograniczają wydatki. Mają jednak problemy z długami
Emerytura
Emeryci zadłużeni średnio na 12,5 tys. zł. Jak poprawić portfel seniora
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Emerytura
Polacy łatwo sprawdzą ile mają pieniędzy na emeryturę. Jest projekt ustawy
Emerytura
Polacy sprawdzają, ile mają pieniędzy w PPK. Nawet ci, co nie mają