W minionym miesiącu saldo wpłat i wypłat dla 372 funduszy krajowych TFI, uwzględniające również przesunięcia środków z innych funduszy tych samych TFI (konwersje), wyniosło -0,9 mld zł - podały Analizy Online i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Wprawdzie to wartość niemal identyczna do odnotowanej w październiku, to towarzyszyła jej wyższa aktywność klientów. Wartość pieniędzy wycofywanych z funduszy (z uwzględnieniem konwersji), jak i wartość nabytych jednostek była o ok. ¼ wyższa niż miesiąc wcześniej i wyniosła odpowiednio -7,8 mld zł i +6,9 mld zł.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach również w listopadzie dominująca rola w saldzie wpłat i wypłat przypadła funduszom mieszanym, obejmującym m.in. produkty aktywnej alokacji, zrównoważone, stabilnego wzrostu oraz ochrony kapitału. W ciągu miesiąca złożyliśmy dyspozycje wycofania lub konwersji środków z tych funduszy o wartości ponad 1,6 mld zł, nabywając jednocześnie jednostki uczestnictwa za niecałe 1,1 mld zł. Podczas gdy w pierwszej połowie roku, klienci więcej środków wypłacali z funduszy zrównoważonych, od czterech miesięcy najwyższy udział w ujemnym bilansie sprzedaży wykazują fundusze stabilnego wzrostu. W samym listopadzie klienci wypłacili z nich netto 243 mln zł, czyli blisko połowę ujemnego salda wszystkich funduszy mieszanych (558 mln zł).

Siódmy miesiąc z rzędu ujemny bilans sprzedaży i umorzeń odnotowały również fundusze akcyjne. To grupa, która wykazała się w listopadzie najwyższą miesięczną sprzedażą jednostek, na poziomie 2,7 mld zł. Wysokie były jednak w tym przypadku także odkupienia i w konsekwencji saldo obu operacji wyniosło -338 mln zł.

Jak podają Analizy Online, w minionym miesiącu klienci chętniej wypłacali oszczędności również z funduszy pieniężnych i gotówkowych. Ponad połowa funduszy z tego segmentu odnotowała ujemne saldo wpłat i wypłat, a bilans sprzedaży i umorzeń zamknął się kwotą -317 mln zł. Powodzeniem cieszyły się natomiast fundusze dłużne, które pozyskały netto 188 mln zł. Kapitał płynął głównie do funduszy korporacyjnych, które pozyskały blisko 150 mln zł.

W sumie w ciągu minionych 12 miesięcy wycofaliśmy z funduszy pieniądze o wartości 1,8 mld zł. Złożyły się na to zakupy i konwersje o wartości 86,6 mld zł oraz umorzenia i dyspozycje zamiany jednostek o wartości 88,3 mld zł.