Według informacji, które uzyskały Analizy Online od 20 TFI, liczba uczestników polskich funduszy inwestycyjnych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 2,49 mln osób. Oznacza to, że między wrześniem a czerwcem liczba klientów funduszy spadła aż o niemal 96 tys. osób, czyli o prawie 4 proc. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i procentowym, jest to największy spadek licząc od I kwartału 2009 roku, czyli od dna wcześniejszej bessy. Wówczas liczba klientów TFI spadła w ciągu zaledwie 3 miesięcy o 180,6 tys. osób, tj. o 6,6 proc.

W trzecim kwartale tego roku, w ślad za spadkiem liczby klientów TFI, istotnie spadła również wartość aktywów zgromadzonych w tych instytucjach, bo aż o 11,7 mld zł, czyli 11 proc. To z kolei przełożyło się na spadek przeciętnej wartości aktywów przypadającej na statystycznego klienta funduszu. W minionym kwartale wartość ta spadła o blisko 8 proc. do poziomu 37,8 tys. zł. Spadek wartości aktywów wynikał głównie z bardzo niekorzystnej koniunktury na rynku akcji, gdyż w tym czasie indeks WIG obniżył się o 20 proc., co przełożyło się na ujemny wynik z zarządzania aktywami. Dodatkowo, łączne saldo wpłat i umorzeń za III kw. 2011 roku było ujemne i wyniosło w tych TFI prawie 2 mld zł.

W minionym kwartale ujemną dynamikę zmiany liczby klientów wykazały zarówno instytucje bankowe, jak i niebankowe (w obu przypadkach po 3,7 proc.) . Jednak to właśnie aktywa na klienta TFI powiązanych z dużym bankiem detalicznym, spadały w największym stopniu (11,2 proc.), przy czym dla niebankowych TFI było to 3,4 proc.

Spadek liczby klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych nastąpił w 18 podmiotach, w tym w jednym wyniósł prawie 10  proc. Wśród pozostałych firm, w 6 przypadkach przekraczał on 5 proc. Jedynie w 2 towarzystwach, liczba klientów wzrosła w znacznym stopniu przekraczającym 5 proc.

Należy pamiętać, że zaprezentowanej liczby klientów TFI  nie można utożsamiać z liczbą osób posiadających jednostki z uwagi na to, że jedna osoba może być klientem kilku TFI.